21 501-07 Raad voor Economische en Financiële Zaken

Nr. 1351 BRIEF VAN DE MINISTER VAN ECONOMISCHE ZAKEN

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 5 april 2016

Hierbij bied ik u het Nationaal Hervormingsprogramma 2016 (NHP) aan1. Dit programma is een vast onderdeel van het Europees Semester. In het NHP licht het kabinet toe op welke wijze invulling is gegeven aan de landenspecifieke aanbevelingen die in juli 2015 door de Europese Raad voor Nederland zijn vastgesteld. Tevens rapporteert het kabinet over de voortgang ten aanzien van de nationale doelen in het kader van de Europa 2020-strategie. Tot slot is een appreciatie opgenomen van de bevindingen die de Europese Commissie heeft beschreven in de landenrapportage Nederland 2016.

Net als in voorgaande jaren zijn de sociale partners en medeoverheden betrokken bij het opstellen van het NHP. Het kabinet hecht aan de afstemming met stakeholders om de gedeelde verantwoordelijkheid voor de implementatie van hervormingen en de realisatie van de Europa 2020-doelen te benadrukken. Waar het NHP rapporteert over het kabinetsbeleid, lichten de sociale partners in een eigen bijdrage toe op welke wijze zij bijdragen aan de realisatie van de nationale doelen in het kader van de Europa 2020-strategie2.

Parallel aan het NHP werkt het kabinet aan het Stabiliteitsprogramma, waarin wordt gerapporteerd over de stand van de overheidsfinanciën. Het kabinet is voornemens om het NHP en het Stabiliteitsprogramma, na bespreking in beide Kamers van de Staten-Generaal, gezamenlijk aan te bieden aan de Europese Commissie.

De Minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp


X Noot
1

Raadpleegbaar via www.tweedekamer.nl

X Noot
2

Zie bijlage bij het NHP: Stichting van de Arbeid, maart 2016, «Bijdrage van de Nederlandse sociale partners aan het Nationaal Hervormingsprogramma in het kader van de EU-2020-strategie».

Naar boven