Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2015-201621501-07 nr. 1342

21 501-07 Raad voor Economische en Financiële Zaken

Nr. 1342 BRIEF VAN DE MINISTER VAN FINANCIËN

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 20 januari 2016

Hierbij zend ik u het verslag van de Eurogroep en Ecofinraad van 14 en 15 januari te Brussel.

De Minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem

Verslag van de Eurogroep en Ecofinraad van 14 en 15 januari 2016 te Brussel

Eurogroep

1. Griekenland

De Eurogroep heeft gesproken over de stand van zaken in Griekenland. De Europese Commissie heeft aangegeven dat de Griekse plannen omtrent de pensioenen ontvangen zijn en op dit moment worden bestudeerd. Er is hierover nog geen oordeel gevormd. Tevens heeft de Commissie aangegeven dat het van groot belang is dat alle informatie die nodig is, ook voor de instellingen beschikbaar is. Dit werd van meerdere kanten benadrukt.

Na het positieve momentum van eind 2015, is verder het belang benadrukt van een tijdige voltooiing van de eerste review. Tevens concludeerde de Eurogroepvoorzitter dat het van belang is dat benoemingen in de publieke sector en bij banken niet politiek gemotiveerd dienen te zijn, aangezien het in ieders belang is dat de governance bij deze instellingen goed is.

2. Cyprus

De Eurogroep heeft gesproken over de uitkomsten van de achtste voortgangsmissie. Voor een uitgebreidere toelichting op de uitkomsten in de achtste voortgangsrapportage wordt verwezen naar de Kamerbrief over dit onderwerp.1 Tevens heeft de Cypriotische Minister van Financiën het herenigingsproces tussen Cyprus en de Turkish Cypriot Community (TCC) toegelicht. Bij een eventuele hereniging is het van belang dat verschillende instituties betrokken worden bij de integratie van de economie van de TCC. Ook noemde hij het belang van budgettaire regels en het toezicht op banken.

3. Europees Semester – eurozone-aanbevelingen 2015 en 2016

De Europese Commissie heeft de implementatie van de eurozone-aanbevelingen zoals aangenomen in de zomer van 2015 besproken. Tevens zijn de aanbevelingen voor 2016 toegelicht. De Kamer is hier in de Geannoteerde Agenda voor deze Ecofinraad gedetailleerder over geïnformeerd.2 Er heeft verder geen discussie plaatsgevonden.

4. Interim IMF artikel IV missie eurogebied

Het IMF heeft een terugkoppeling gegeven van de belangrijkste uitkomsten van de interim-missie in het kader van de Artikel IV consultatie voor de eurozone. Dit betrof onder meer aanbevelingen aan de Commissie, lidstaten en ECB om het economisch herstel te bevorderen. Het ging hier dan bijvoorbeeld om een sterke governancestructuur zodat er een grotere prikkel komt om structurele hervormingen door te voeren, het complementeren van de Bankenunie en een meer samenhangende aanpak (policy mix) om groei en investeringen te stimuleren. De Europese Commissie en de Europese Centrale Bank deelden in grote lijnen de analyse van het IMF. Er is vervolgens nog kort gesproken over het concept «fiscal stance» van de eurozone (de begrotingssituatie van eurolidstaten op geaggregeerd niveau). De uitkomsten van deze tussentijdse missie worden niet openbaar gemaakt. Er zal in de zomer een uitgebreidere missie en een reguliere bespreking plaatsvinden in de IMF Board, waarna een artikel IV rapport uit zal komen.

5. Thematische bespreking over banen, groei: insolventieraamwerken in de eurozone

In de Eurogroep heeft een thematische bespreking plaatsgevonden over de rol van insolventiewetgeving. De Europese Commissie heeft een presentatie gegeven over dit onderwerp. Mede als onderdeel van het Actieplan Kapitaalmarktunie, de vervolmaking van de Bankenunie, de derde pijler van het EFSI en economisch herstel in het algemeen kan convergentie van insolventiewetgeving een positieve rol spelen. Hierbij werd vastgesteld dat het onderwerp niet alleen belangrijk is voor de Eurogroep, maar van belang is voor alle 28 lidstaten. Meerdere Ministers hebben ervaringen uit hun eigen land gedeeld en gewezen op gebieden waar convergentie plaats zou kunnen vinden. De Eurogroepvoorzitter concludeerde dat de Commissie en de European Working Group (verder) werken aan common principles die focussen op de efficiëntie van nationale insolventieraamwerken. Het gaat hierbij om de output, zoals snelheid, voorspelbaarheid en kostenbeheersing van insolventieprocedures.

De komende maanden zal hier in de Eurogroep verder over gesproken worden. Ook komt men er op terug in de Ecofinraad.

6. Transparantie

Er is in de Eurogroep kort gesproken over transparantie. De Eurogroepvoorzitter benadrukte het belang van transparantie zodat de samenleving betrokken is bij en meer inzicht heeft in de totstandkoming van besluitvorming. Een voorbeeld is het publiceren van een geannoteerde agenda van de Eurogroep. Er was overeenstemming om deze voorstellen verder uit te werken. Dit zal bij de Eurogroep in februari weer worden besproken.

Ecofinraad

1. Werkprogramma Nederlands voorzitterschap

Minister Dijsselbloem heeft het werkprogramma van het Nederlands voorzitterschap gepresenteerd, nadat hij het voorgaande voorzitterschap Luxemburg heeft bedankt voor zijn inzet. De Minister is, gelijk aan de prioriteiten zoals geformuleerd in het Nationaal Programma, ingegaan op het versterken van de Bankenunie, het vervolmaken van de kapitaalmarktunie, het Europees Semester, en het tegengaan van belastingontduiking en -vermijding in het kader van het BEPS-traject. De Europese Commissie heeft aangegeven klaar te staan om het voorzitterschap te ondersteunen en wenste Nederland succes.

2. Bankenunie

De Ecofinraad heeft kort gesproken over de stand van zaken met betrekking tot de nationale implementatie van diverse elementen van de Bankenunie. In het bijzonder gaat het dan om de richtlijn voor herstel en afwikkeling van banken (BRRD) en de herziening van de richtlijn depositogarantiestelsels (DGSD). Acht landen hebben de nationale implementatie nog niet afgerond. Nederland heeft de implementatie van zowel de BRRD als de DGSD in november 2015 volledig afgerond. De Intergouvernemental Agreement (IGA) is door alle lidstaten geratificeerd.

De voorzitter heeft namens de Ecofinraad aan de Commissie gevraagd lidstaten individueel aan te spreken op de implementatie van bovenstaande elementen van de Bankenunie. Verder heeft de voorzitter in zijn conclusies erop gewezen dat verdere stappen in de vervolmaking van de Bankenunie vereisen dat eerdere stappen zijn geïmplementeerd.

3. Europees Semester

De Ecofinraad heeft, net als in de Eurogroep, gesproken over de implementatie van de eurozone-aanbevelingen uit 2015 en de eurozone-aanbevelingen voor 2016. De Europese Commissie heeft deze toegelicht. Tevens zijn in de Ecofinraad de jaarlijkse analyse van groeiprioriteiten van de EU voor 2016 (Annual Growth Survey, AGS) en het jaarlijkse waarschuwingsmechanismeverslag (Alert Mechanism Report, AMR) van de macro-economische onevenwichtighedenprocedure (MEOP) kort toegelicht. Over deze onderwerpen is de Kamer uitgebreid geïnformeerd bij de Geannoteerde Agenda van deze Eurogroep/Ecofinraad.

De Ecofinraad heeft de Raadsconclusies aangenomen over de AGS en het AMR. Tevens heeft de Ecofinraad de aanbevelingen voor de eurozone als geheel goedgekeurd. Na deze goedkeuring zal de Europese Raad gevraagd worden de aanbevelingen te bekrachtigen waarna de Ecofinraad de aanbevelingen voor de eurozone formeel aanneemt. De Raadsconclusies en aanbevelingen zijn bijgevoegd bij dit verslag3.

De EIB heeft bij dit agendapunt aangegeven dat het EFSI op dit moment goed draait en dat nieuwe projecten vanaf nu via het investeringscomité zullen lopen. Tot nu toe zijn de EFSI-projecten door de EIB en de Europese Commissie goedgekeurd via het voorselecteren en evt. voorfinancieren van projecten die in 2016 onder de EFSI garantie komen («warehousing»). De EFSI-verordening en de -overeenkomst voorzien er namelijk in dat de Commissie zelf de toepassing van de EFSI-garantie op deze zogenaamde «warehousing» projecten goedkeurt, nadat deze zijn goedgekeurd door de Raad van Bewindvoerders van de EIB, totdat de leden van het investeringscomité van EFSI zijn benoemd. Volgens de EIB zijn op deze wijze projecten met een totale EFSI-component van 7,5 miljard euro (en een totale verwachte investering van 50 miljard euro) voorgeselecteerd en voorgelegd aan de Europese Commissie. Ook de advieshub is volop in bedrijf.

4. Algehele verleggingsregeling btw

Dit agendapunt is door Tsjechië aangedragen, met als doel van gedachten te wisselen over de aanpak van btw-fraude middels de algehele verleggingsregeling. De Tsjechische Minister van Financiën heeft aangegeven dat hij graag via een pilot in Tsjechië wil bekijken of een algehele verlegging mogelijk is, om daarmee btw-fraude beter te bestrijden.

Hier is vervolgens over gediscussieerd in de Ecofinraad, waarbij verschillende geluiden te horen waren. Een grote meerderheid van lidstaten vond het een goed idee om een pilot in een enkele lidstaat te houden. Tevens werd door de gehele Ecofinraad het belang benadrukt van een effectieve fraudebestrijding. Wel werd door sommige sprekers, waaronder de Europese Commissie, de zorg uitgesproken van twee verschillende btw-systemen in de Unie. Tevens werd het risico genoemd dat er, door een dergelijke pilot, effecten zouden kunnen zijn op omringende landen.

De voorzitter heeft geconcludeerd dat het van groot belang is dat btw-fraude wordt bestreden en dat de Ecofinraad uitkijkt naar het VAT Action Plan dat de Europese Commissie in maart zal publiceren. In dit plan zal ook de mogelijkheid van een algehele verleggingsregeling geanalyseerd worden, inclusief praktische en juridische consequenties. Tevens is aangegeven dat het onderwerp btw-fraude op de agenda van de informele Ecofinraad in april komt te staan.

De voorzitter heeft de Commissie, gegeven de opvatting van een ruime meerderheid, verzocht opnieuw de mogelijkheid van een pilot te bezien op voordelen en de mogelijkheid om nadelen te mitigeren.

5. Terrorismefinanciering

Onder any other business is er tevens gesproken over de aanpak van terrorismefinanciering. De Europese Commissie heeft aangegeven met een plan te komen om de financiering van terrorisme te bestrijden. Er is toegelicht waarnaar gekeken wordt. Hiervoor is tevens een enquête onder de lidstaten verspreid die eind deze maand moet worden ingeleverd bij de Commissie.

Meerdere lidstaten hebben het belang van deze maatregelen benadrukt en aangedrongen op snelheid. De voorzitter concludeerde, met instemming van de Commissie, dat het actieplan uiterlijk 2 februari gepresenteerd zal worden en dat dit op de volgende Ecofinraad besproken kan worden. De Commissie kan dan in het Actieplan ook met maatregelen komen die snel in werking kunnen treden.


X Noot
1

Zie Kamerbrief over de Achtste voorgtangsrapportage van het hervormingsprogramma van Cyprus van 13 januari 2016 (Kamerstuk 21 501-02, nr. 1341).

X Noot
2

Kamerstuk 21 501-07, nr. 1338.

X Noot
3

Raadpleegbaar via www.tweedekamer.nl.