Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2015-201621501-07 nr. 1325

21 501-07 Raad voor Economische en Financiële Zaken

Nr. 1325 BRIEF VAN DE MINISTER VAN FINANCIËN

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 1 december 2015

Hierbij zend ik u het verslag van de Eurogroep van 23 november te Brussel.

De Minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem

Verslag Eurogroep van 23 november

Griekenland

De Eurogroep heeft stilgestaan bij de stand van zaken in Griekenland. Voorafgaand aan de Eurogroep van 23 november heeft de Raad van bewind van het ESM ingestemd met uitkering van een subtranche van twee miljard euro op basis van een positief oordeel van de instituties over de implementatie van de vereiste eerste set milestones. De Eurogroep heeft de afronding van de eerste set milestones en de maatregelen met betrekking tot de financiële sector verwelkomd (zie verklaring bijgevoegd1). Over de implementatie van deze maatregelen en het proces van herkapitalisatie van de Griekse banken is de Tweede Kamer op 23 november per brief geïnformeerd (Kamerstuk 21 501-07, nr. 1322).

Nu deze uitkering heeft plaatsgevonden resteert nog één miljard euro uit de eerste tranche van het ESM-programma voor Griekenland. Een tweede set milestones wordt gekoppeld aan uitkering van deze één miljard euro en is op 26 november op voorstel van de instituties vastgesteld door de EWG. Griekenland heeft zich tijdens de Eurogroep gecommitteerd om de tweede set milestones rond half december te implementeren.

Uit de AQR en stresstest is een kapitaaltekort van 4,4 miljard in het basisscenario en een tekort van 14,4 miljard in het adverse scenario gekomen. De Griekse banken hebben bij het SSM kapitaalplannen ingediend waarin wordt uitgelegd hoe de banken dit kapitaaltekort weg willen werken. Concreet betekent dit dat er bail-in plaatsvindt van junior en senior obligatiehouders (omruil van obligaties voor aandelenkapitaal) en dat geprobeerd wordt om nieuwe private investeerders aan te trekken. In de Eurogroep is gesproken over de voortgang met het uitvoeren van de kapitaalplannen. Zoals is aangegeven in de verklaring hebben de vier Griekse systeembanken vooralsnog genoeg privaat kapitaal opgehaald en obligaties geconverteerd om de tekorten in het AQR en basisscenario weg te werken. Onder voorbehoud van definitieve afronding van de kapitaalplannen van alle banken betekent dit dat geen van de vier systeembanken in resolutie hoeft te gaan. In de verklaring van de Eurogroep is tevens aangegeven dat twee van de vier systeembanken door private participatie ook het tekort in het adverse scenario hebben kunnen wegwerken. Voor deze twee banken geldt dat, als definitief blijkt dat het tekort in het adverse scenario is weggewerkt, er geen geld vanuit het ESM nodig is voor herkapitalisatie. Voor elke afzonderlijke bank volgt, nadat het uitvoeren van de kapitaalplannen volledig is afgerond, een staatssteunbeslissing van de Europese Commissie waaruit blijkt hoe groot een eventueel overgebleven tekort bij de betreffende bank is.

Bespreking conceptbegrotingen

De Eurogroep heeft gesproken over de conceptbegrotingen en de opinies van de Commissie over deze plannen, die op 17 november zijn gepresenteerd. De Eurogroep heeft geconcludeerd dat zij de analyse en opinies van de Commissie in grote lijnen deelt. De Eurogroep heeft het feit dat de DBP’s van Estland, Duitsland, Luxemburg, Nederland en Slowakije de SGP-regels naleven verwelkomd. Aangezien de focus van de discussie met name lag op de landen waarbij sprake was van «risk of non-compliance», had de Eurogroep geen verder specifiek oordeel over de Nederlandse begroting.

De Eurogroep heeft de lidstaten waarvan de begroting «broadly compliant» is met de SGP-vereisten (België, Finland, Frankrijk, Ierland, Letland, Malta en Slovenië) uitgenodigd om naleving van de SGP-vereisten binnen het nationale begrotingsproces te waarborgen en heeft het commitment van deze lidstaten om waar nodig maatregelen te nemen verwelkomd.

Voor de vier lidstaten waarvan de Commissie concludeert dat er sprake is van «risk of non-compliance» (Oostenrijk, Italië, Litouwen en Spanje) heeft de Eurogroep aangegeven dat zij het oordeel van de Commissie deelt. Hiervan bevinden Oostenrijk, Italië en Litouwen zich in de preventieve arm van het SGP. De Eurogroep heeft het commitment van deze lidstaten om de noodzakelijke maatregelen te nemen om naleving van de preventieve arm te waarborgen verwelkomd. Spanje bevindt zich in de correctieve SGP. De Eurogroep heeft Spanje opgeroepen om zo snel mogelijk een update van het DBP in te sturen waarbij additionele maatregelen moeten worden genomen om het nominale tekort in lijn met de SGP-vereisten te brengen. Op basis van de EDP-aanbeveling dient Spanje het tekort in 2016 onder de norm van 3% terug te brengen.

Tijdens de Eurogroep is ook gesproken over de complexiteit bij de toepassing van de regels, waardoor het voor lidstaten soms niet gemakkelijk is om in te schatten of een begroting voldoet aan de vereisten. De Eurogroep heeft in dat kader de Commissie opgeroepen om de transparantie en voorspelbaarheid van het DBP-proces te vergroten. Met haar mededeling van 21 oktober heeft de Commissie stappen aangekondigd om de toepassing van de regels transparanter en minder complex te maken. Ook heeft de Eurogroep opgeroepen tot een uitgebreidere vastlegging van het DBP-proces, zodat voor toekomstige gevallen duidelijk is hoe wordt omgegaan met te vroeg of juist niet tijdig ingediende DBP’s.

Zoals gebruikelijk heeft de Eurogroep haar conclusies opgenomen in een verklaring (zie bijgevoegd2).

AIIB

De Eurogroep heeft bij «overige onderwerpen» kort gesproken over een gezamenlijke eurozonestoel bij de Aziatische Infrastructuur Investeringsbank (AIIB). Conform de Nederlandse inzet heeft de Eurogroep een principeakkoord bereikt over een gezamenlijke stoel en een rotatieschema dat inclusief is. Dit betekent dat alle deelnemende landen kans hebben om de bewindvoerder en de plaatsvervangend bewindvoerder te leveren. In de komende weken zal een gedetailleerde kiesgroepovereenkomst worden uitgewerkt. Ik zal de Kamer deze overeenkomst doen toekomen.


X Noot
1

Raadpleegbaar via www.tweedekamer.nl

X Noot
2

Raadpleegbaar via www.tweedekamer.nl