Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2013-201421501-07 nr. 1121

21 501-07 Raad voor Economische en Financiële Zaken

Nr. 1121 BRIEF VAN DE MINISTER VAN FINANCIËN

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 31 januari 2014

Hierbij zend ik u het verslag van de Eurogroep en ECOFIN Raad van 27 en 28 januari 2014 te Brussel.

De Minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem

Verslag van de Eurogroep en ECOFIN Raad van 27 en 28 januari 2014 te Brussel

Het officiële verslag van het Voorzitterschap van de Raad is te vinden via:

http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/en/ecofin/140836.pdf

Eurogroep – 27 januari 2014

1. Letland

De Eurogroep heeft stilgestaan bij de succesvolle invoering van de euro als nationale munteenheid door Letland op 1 januari 2014. De Minister van financiën van Letland woonde al enkele maanden de Eurogroep bij als waarnemer, maar Letland werd nu verwelkomd als officieel lid van de Eurogroep.

2. Griekenland

De Eurogroep heeft gesproken over de stand van zaken omtrent de implementatie van de maatregelen uit het Griekse leningenprogramma. De huidige voortgangsmissie is tot op heden niet afgerond doordat Griekenland nog niet heeft voldaan aan de maatregelen die voorwaardelijk zijn aan het uitkeren van de volgende tranche. De Eurogroep heeft Griekenland opgeroepen voortgang te maken met de implementatie van de nog openstaande punten, zodat de Trojka spoedig terug kan keren naar Athene om de voortgangsmissie af te ronden. De Eurogroep heeft benadrukt dat uitkering van de tranche die aan deze voortgangsmissie gekoppeld is alleen kan plaatsvinden als er een positief oordeel van de Trojka wordt afgegeven.

3. Portugal

De Eurogroep heeft de eerste uitkomsten besproken van de tiende voortgangsmissie aan Portugal die in december werd afgerond. Het programma ligt op schema, ondanks een recente uitspraak van het Portugese Constitutioneel Hof, waarbij maatregelen uit de begroting voor 2014 ongrondwettig werden verklaard. Portugal heeft ter compensatie andere maatregelen voorgesteld en naar oordeel van Trojka volstaan deze compenserende maatregelen om de begrotingsdoelstelling van 4% bbp voor 2014 te halen. De volledige voortgangsrapportage wordt eind januari verwacht. De Tweede Kamer zal per brief worden geïnformeerd over de uitkomsten van de voortgangsmissie als de documentatie beschikbaar is.

4. Spanje

De Eurogroep heeft kort stilgestaan bij de uitkomsten van de vijfde en laatste voortgangsmissie in het kader van het ESM steunprogramma voor de bankensector en feliciteerde Spanje met de officiële beëindiging van het programma op 22 januari jl. De Tweede Kamer is eerder over de uitkomsten van de laatste voortgangsmissie geïnformeerd per brief met Kamerstuk 21 501-07, nr. 1116, d.d. 21 januari 2014. De Eurogroep moedigde Spanje aan in het voornemen van de regering om het pad van economische hervormingen door te zetten. De eerste missie in het kader van post-programme surveillance zal plaatsvinden in maart.

5. Miscellaneous

  • a. De Eurogroepvoorzitter heeft een terugkoppeling gegeven van de reis naar Azië, waar Singapore, Hongkong en Beijing werden bezocht. In Azië wordt de mening breed gedeeld dat in Europa veel bereikt is de laatste tijd.

  • b. Daarnaast hebben Duitsland en Oostenrijk een toelichting gegeven op de beleidsprioriteiten van de nieuwe regering in deze landen.

ECOFIN Raad – 28 januari 2014

1. Bankenunie – stand van zaken

Europees bankentoezicht

De Europese Centrale Bank (ECB) gaf in de ECOFIN Raad een update van de voorbereidingen voor het Europees bankentoezicht. De verordeningen tot oprichting van het single supervisory mechanism (SSM) zijn begin november 2013 in werking getreden. Per november 2014 zal de ECB deze toezichtstaak op zich nemen, onder het voorbehoud dat de ECB er tegen die tijd klaar voor is. Op dit moment liggen de voorbereidingen op schema. In december jl. is Daniele Nouy aangesteld als voorzitter van de raad van bestuur, die verantwoordelijk zal zijn voor het Europees Bankentoezicht. De eerste bestuursvergadering zal nog in januari plaatsvinden.

De ECB zal toezicht houden op zowel banken in de eurozone, als banken van niet-eurozonelidstaten die ervoor kiezen deel te nemen aan het SSM. Voor het houden van toezicht zal de ECB nauw samenwerken met de nationale toezichthouders. De voorbereidingen voor deze samenwerking vinden momenteel plaats. Ook zal de ECB starten met het operationele deel van de asset quality review (AQR). Er zullen tevens stresstesten worden uitgevoerd in samenwerking met de Europese Banken Autoriteit (EBA). Aangezien het tijdspad krap is, zullen de AQR en de stresstesten deels parallel plaatsvinden.

In februari zal de ECB een eerste kwartaalrapportage uitbrengen over de voortgang van de implementatie van het SSM. Hierin zal ook dieper worden ingegaan op de methodologie van de AQR en de stresstest. In de ECOFIN van februari zal dit rapport nader besproken worden.

Europees resolutiefonds

Momenteel wordt in een intergouvernementele conferentie onderhandeld over het intergouvernementele akkoord over het Europees resolutiefonds. Tijdens de volgende Eurogroep/Ecofin Raad op 17 en 18 februari a.s. zal de voortgang van het intergouvernementele akkoord worden besproken. De verwachting is dat de Ministers volgens planning in maart een akkoord kunnen bereiken. Tevens onderhandelen de Raad en het Europees Parlement momenteel in politieke en technische trilogen over de vormgeving van de SRM Verordening. De verwachting is dat deze onderhandelingen kunnen worden afgerond voor het einde van de legislatuur van het Europees Parlement.

2. ECOFIN werkprogramma 2014-I

Het Griekse voorzitterschap heeft het werkprogramma voor de ECOFIN Raad voor het aankomende half jaar gepresenteerd. Het werkprogramma is te vinden via: http://www.gr2014.eu/Programme-Greek-Presidency-EU .

3. Follow-up Europese Raad december 2013

De ECOFIN Raad heeft gesproken over de opvolging die gegeven kan worden aan de Europese Raad van 19 en 20 december jl. met betrekking tot het Pact voor Groei en Banen. De Commissie en de Europese investeringsbank (EIB) gaven een update van de initiatieven die worden ontplooid om de kredietverlening aan de economie te bevorderen, waaronder de kapitaalverhoging en mandaatsuitbreiding van het Europees Investeringsfonds (EIF). Het EIF kan risicofinanciering verstrekken aan het midden- en kleinbedrijf (MKB). De Commissie geeft aan dat er spoedig een Commissievoorstel komt voor de kapitaalverhoging van het EIF. Verschillende lidstaten spraken uit dat kredietverlening aan het MKB van belang is voor de economische groei en voor de creatie van banen en dat dit initiatief daarom prioriteit verdient.

4. SGP implementatie Kroatië

De Raad heeft geconcludeerd dat er sprake is van een buitensporig overheidstekort in Kroatië en heeft op voorstel van de Commissie aanbevelingen aangenomen met betrekking tot het corrigeren van dit tekort. De verklaring die de Raad hierover heeft uitgegeven is bijgesloten bij dit verslag1. De deadline voor het corrigeren van het buitensporigtekort is 2016, met tekortdoelstellingen van 4,6% bbp in 2014, 3,5% bbp in 2015 en een tekort van 2,7% bbp in 2016.

5. Miscellaneous – Cyprus

Cyprus heeft in de ECOFIN Raad aan de orde gesteld dat het overweegt om bij de European Bank for Reconstruction and Development (EBRD) een aanvraag in te dienen om tijdelijk de status te veranderen van aandeelhouder naar operatieland. Als Cyprus de status van operatieland wordt toegekend, betekent dit dat de EBRD in Cyprus projecten kan financieren op basis van haar reguliere kapitaal. EBRD operaties zouden kunnen bijdragen aan de financiële, fiscale en structurele uitdagingen op korte en middellange termijn. De ECOFIN Raad kan niet beslissen over deze statuswijziging, dit is aan de EBRD, maar heeft aangegeven deze aanvraag te kunnen steunen. Ook de Europese Commissie heeft haar steun uitgesproken voor de aanvraag.


X Noot
1

Ter inzage gelegd bij het Centraal Informatiepunt Tweede Kamer