Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2013-201421501-07 nr. 1086

21 501-07 Raad voor Economische en Financiële Zaken

Nr. 1086 BRIEF VAN DE MINISTER VAN FINANCIËN

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 30 september 2013

Hierbij treft u drie documenten die vandaag zijn verzonden naar de Europese Commissie. Deze rapportageverplichtingen vloeien voort uit de voor Nederland vastgestelde aanbevelingen in de buitensporigtekortprocedure en de verplichting van eurolanden om hun ontwerpbegrotingsplannen in te dienen. In de aanbeveling die voortkomt uit de buitensporigtekortprocedure voor Nederland is expliciet opgenomen dat voor 1 oktober 2013 verslag moet worden uitgebracht van de voorgenomen consolidatiestrategie. De drie documenten vormen een vertaalslag van beleid en cijfers uit de Miljoenennota 2014 naar de verschillende verplichte rapportagevereisten.

  • 1. Het «Draft budgetary Plan» (DBP)1: is sinds dit jaar verplicht in het kader van het zogenoemde two-pack. Het DBP bevat de begrotingsplannen voor 2014, is verplicht voor alle eurolanden en heeft als doel de Europese begrotingscoördinatie te versterken. Het DBP is opgesteld volgens een voorgeschreven format.

  • 2. Het «Effective Action Report» (EAR)2: is verplicht vanwege de door de Raad vastgestelde aanbevelingen in het kader van de buitensporigtekortprocedure. In het EAR wordt aangegeven hoe Nederland effectief gevolg geeft aan de door de Raad vastgestelde aanbevelingen ten aanzien van het buitensporigtekort.

  • 3. Het «Economic Partnership Programme» (EPP)3: is ook verplicht in het kader van de buitensporigtekortprocedure. Het EPP gaat in op de actie die Nederland onderneemt ten aanzien van de verschillende landenspecifieke aanbevelingen die afgelopen zomer zijn vastgesteld ter versterking van de economische structuur en de overheidsfinanciën.

Zoals afgesproken tijdens de Algemene Politieke Beschouwingen zal ik overleg voeren met Tweede Kamerfracties inzake de ontwerpbegroting 2014. De vandaag verzonden documenten zijn uiteraard onder voorbehoud van parlementaire goedkeuring.

De Minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem


X Noot
1

Ter inzage gelegd bij het Centraal Informatiepunt Tweede Kamer

X Noot
2

Ter inzage gelegd bij het Centraal Informatiepunt Tweede Kamer

X Noot
3

Ter inzage gelegd bij het Centraal Informatiepunt Tweede Kamer