21 501-04 Ontwikkelingsraad

Nr. 209 MOTIE VAN DE LEDEN BECKER EN BOUALI

Voorgesteld 22 februari 2018

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat voor de periode 2014–2020 het gehele EU-ontwikkelingssamenwerkingsbudget circa 65,5 miljard euro bedraagt, waarvan de Nederlandse bijdrage, nog naast het eigen nationale OS-budget, jaarlijks circa 500 miljoen euro is;

overwegende dat niet goed inzichtelijk is hoe deze gelden binnen het Europees Ontwikkelingsfonds, het Ontwikkelingssamenwerkingsinstrument en Europees Nabuurschapsinstrument besteed worden en wat hiervan de effectiviteit is;

verzoekt de regering, met een voorstel te komen om de transparantie, verantwoording en parlementaire controle van en op deze externe EU-financieringsinstrumenten te verbeteren en inzichtelijker te maken, en over deze instrumenten ten minste via een jaarlijkse aparte brief te rapporteren,

en gaat over tot de orde van de dag.

Becker

Bouali

Naar boven