21 501-03 Begrotingsraad

Nr. 83 BRIEF VAN DE MINISTER VAN FINANCIËN

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 3 december 2014

In het verslag over de begrotingsraad van 14 november 2014 heb ik uw Kamer geïnformeerd over het eindigen van de conciliatie tussen de Raad en het Europees parlement zonder akkoord over de aanpassingen van de EU-begroting voor 2014 en over de EU-begroting voor 2015. In deze brief informeer ik uw Kamer over het nieuwe begrotingsvoorstel van de Europese Commissie en de komende onderhandelingen met Europees parlement.

Na het beëindigen van de conciliatieperiode zonder akkoord over de begroting, dient de Europese Commissie een nieuw voorstel voor de begroting voor het volgend jaar te presenteren. Op vrijdag 28 november heeft de Europese Commissie dit voorstel gepresenteerd.1 Inclusief de inzet van de speciale instrumenten, stelt de Europese Commissie een totaal aan betalingen voor met een omvang van 141,3 miljard euro. Met dit totaal resteert een marge onder het betalingenplafond ter grootte van 0,6 miljard euro (zie onderstaande tabel).

In het nieuwe begrotingsvoorstel heeft de Europese Commissie ook de gevolgen van de aanpassing van het begrotingsvoorstel van medio oktober voor het gemeenschappelijk landbouwbeleid verwerkt. Over deze wijziging heb ik uw Kamer in de geannoteerde agenda voor de Begrotingsraad van 14 november geïnformeerd (Kamerstuk 21 501-03, nr. 81). In de nieuwe begroting stelt de Europese Commissie voor niet langer de compensatiemaatregelen uit de landbouwcrisisreserve te financieren. Dit is mogelijk mede dankzij additionele ontvangsten.

Ten opzichte van het begrotingsvoorstel uit juni zoekt de Europese Commissie de resterende besparingen bij de betalingen met name bij het Cohesiebeleid. Een deel van de besparingen wordt ingezet voor het verhogen van de betalingen, met name bij de categorieën 1a en 4. Netto resteert een besparing van 800 miljoen euro in betalingen. Dit voorstel wijkt af van de Raadspositie, waarover ik u op 1 september 2014 heb geïnformeerd (Kamerstuk 21 501-03, nr. 77). De Raad verlaagde in het Raadscompromis de betalingen voor 2015 met ruim 2,1 miljard euro, waardoor na financiering van de speciale instrumenten een marge onder het betalingenplafond resteerde van circa 1,9 miljard euro.

Tabel 1: Nieuw voorstel Europese Commissie EU-begroting 2015 (in miljarden euro)
 

Voorstel begroting (juni)

Voorstel begroting (november)

Verschil

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

1a. Concurrentiekracht

17.447

15.583

17.489

15.833

41

251

1b. Cohesiebeleid

49.227

51.602

49.230

51.067

4

– 535

2. Landbouw

59.254

56.907

58.809

56.231

– 445

– 676

3. Veiligheid en Burgerschap

2.131

1.881

2.147

1.884

16

3

4. Extern Beleid

8.413

7.327

8.356

7.428

– 57

101

5. Administratie

8.612

8.612

8.681

8.668

68

56

6. Compensatie

0

0

0

0

0

0

Totaal

145.084

141.912

144.711

141.112

– 373

– 800

 

wv. flexibiliteitsinst.

80

11

83

11

4

0

Speciale instrumenten

515

225

515

225

0

0

Totaal (incl. spec. instr.)

145.599

142.137

145.226

141.337

– 373

– 800

Plafond MFK

146.483

141.901

146.483

141.901

Marge tot plafond

884

– 2361

1.257

564

X Noot
1

De Europese Commissie stelt voor de speciale instrumenten buiten het MFK-plafond te financieren. Door vervolgens de gehele marge onder het betalingenplafond in te zetten in de begroting, wordt het MFK-plafond overschreden met het totaal aan speciale instrumenten, inclusief het flexibiliteitsinstrument.

De onderhandelingen met het Europees parlement betreffen naast de ontwerpbegroting voor 2015, ook de aanvullende begrotingen voor 2014. Alleen de aanvullende begrotingen waarover voorafgaand aan conciliatie een formele Raadspositie, maar tijdens conciliatie geen akkoord, was bereikt, dienen opnieuw te worden voorgesteld. De tweede aanvullende begroting is daarom in ongewijzigde vorm vervangen door de achtste aanvullende begroting. Over alle aanvullende begrotingen heb ik uw Kamer eerder geïnformeerd.

Voorafgaand aan de onderhandelingen met het Europees parlement, moet de Raad een onderhandelingsinzet overeenkomen. Het Italiaans voorzitterschap van de Raad zal trachten op korte termijn een onderhandelingsinzet overeen te komen, zodat voldoende gelegenheid voor onderhandeling met het Europees parlement resteert – de zogenoemde trilogen. Een akkoord zal uiterlijk op 12 december 2014 moeten worden geformaliseerd in de Raad, waarna het Europees parlement uiterlijk 17 of 18 december hierover kan stemmen. Indien er geen akkoord is over een begroting 2015 treedt de zogenoemde twaalfdenregeling in werking, waarbij de begroting van 2014 per maand wordt doorgeschoven tot er alsnog een akkoord is over een begroting.

De Nederlandse inzet ten aanzien van een mogelijk akkoord in de Raad voorafgaand aan de voorgaande onderhandelingen met het Europees parlement heb ik toegelicht in de geannoteerde agenda voor de begrotingsraad, zoals op 12 november aan uw Kamer verzonden (Kamerstuk 21 501-03, nr. 81). Deze inzet is ongewijzigd. Tijdens het vaststellen van een onderhandelingsinzet in de Raad zal Nederland wederom gezamenlijk optrekken met gelijkgestemde lidstaten.

De Minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem


X Noot
1

Zie COM (2014)-723 d.d. 27 november 2014.

Naar boven