21 501-03 Begrotingsraad

Nr. 118 BRIEF VAN DE MINISTER VAN FINANCIËN

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 6 juni 2018

Op 16 april presenteerde de Europese Commissie de tweede aanvullende begroting voor 2018 (Draft Amending Budget 2, DAB2) en op 24 mei presenteerde het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) de eerste uitkomsten van de revisie van de nationale rekeningen. Ik informeer uw Kamer over beide onderwerpen.

Tweede aanvullende begroting 2018

Met de tweede aanvullende begroting verwerkt de Europese Commissie het verschil tussen de inkomsten en de uitgaven van de Europese begroting over 2017 (het surplus) in de begroting voor 2018.

De definitieve implementatie van de EU-begroting voor 2017 leidde tot een surplus van 556 miljoen euro. Het surplus wordt deels veroorzaakt doordat de uitgaven 217 miljoen euro lager zijn uitgevallen dan verwacht, vooral vanwege lager dan begrote uitgaven bij de Noodhulpreserve. Daarnaast zijn de ontvangsten per saldo 339 miljoen euro hoger uitgekomen dan verwacht, grotendeels door hogere boete-ontvangsten en rente op late betalingen

Voor Nederland leidt het surplus tot 26 mln euro lagere (BNI-)afdrachten in 2018. Deze mutatie wordt verwerkt in de raming van de Nederlandse afdrachten. De tabel in de annex geeft een overzicht van de aanvullende begrotingen voor 2018 die op dit moment zijn gepubliceerd. De begroting van Buitenlandse Zaken bevat een uitgebreid overzicht van mutaties op de raming van de EU-afdrachten.

Het kabinet steunt de tweede aanvullende begroting voor 2018 en zet in op een spoedige aanname door de Raad en het Europees parlement.

Revisie nationale rekeningen 2015

Om de kwaliteit van de statistieken te garanderen reviseert het CBS dit jaar de nationale rekeningen (vijfjaarlijkse bronnenrevisie). Op donderdag 24 mei presenteerde het CBS de eerste uitkomsten van deze bronnenrevisie. Het CBS publiceerde donderdag alleen de resultaten voor verslagjaar 2015; de resultaten voor de andere jaren (1995–2014 en 2016–2017) volgen op 22 juni van dit jaar.

In de revisie van de nationale rekeningen worden nieuwe bronnen, methoden en concepten doorgevoerd in de nationale rekeningen zodat het beeld van de Nederlandse economie aansluit bij de onderliggende statistieken, bronnen en internationale richtlijnen. Bij deze revisie is geen sprake van een grootschalige invoering van nieuwe internationale richtlijnen, zoals bij de voorgaande revisie het geval was (publicatie 2014, invoering Europees Systeem van Rekeningen 2010).

Als onderdeel van de revisie is het bruto nationaal inkomen (bni) bijgesteld. Het CBS stelt het Nederlands bni over verslagjaar 2015 opwaarts bij met 1,6% (10,9 miljard euro). Deze bijstelling is aanzienlijk lager dan de bijstelling als gevolg van de vorige revisie; destijds werd het bni over verslagjaar 2010 met 10,0% opwaarts bijgesteld. Het is niet aan te geven in welke mate de bijstellingen over verslagjaar 2015 maatgevend zijn voor andere jaren.

Omdat de afdrachten aan de Europese begroting grotendeels gebaseerd zijn op de relatieve omvang van het bni van de lidstaat, leiden aanpassingen in de omvang van het bni tot wijzigingen in de omvang van de jaarlijkse afdrachten. Voor reeds afgesloten begrotingsjaren worden deze wijzigingen in het bni betrokken in de jaarlijkse nacalculatie.

Het totale budgettaire effect van de revisie van de nationale rekeningen voor de nacalculatie is op dit moment nog niet precies te ramen. Zo publiceerde het CBS tot op heden alleen over verslagjaar 2015, terwijl voor de nacalculatie inzicht in de bijstellingen van het bni in meerdere jaren vereist is (bruto nacalculatie). Daarnaast zullen ook de bijstellingen van de bni´s van de andere lidstaten invloed hebben op de nacalculatie; de omvang van de definitieve nacalculatie (netto nacalculatie) kan daarom pas berekend worden na publicatie van deze informatie.

Het kabinet volgt de ontwikkelingen op de voet en zal de bruto nacalculatie verwerken in de begroting voor 2019 indien de bijstellingen in het Nederlands bni die het CBS in juni publiceert daar aanleiding toe geven. De Europese Commissie publiceert de bijstellingen in de bni’s van de andere lidstaten formeel in januari 2019.

Ik informeer uw Kamer na publicatie van de resultaten over de andere jaren over de mogelijke effecten voor de Nederlandse afdrachten.

De Minister van Financiën, W.B. Hoekstra

Annex: Overzicht aanvullende begrotingen 2018 (in miljoenen euro)

Omschrijving

Uitgaven

Inkomsten

 

Vastleggingen

Betalingen

 

DAB1 – Solidariteitsfonds Griekenland, Frankrijk, Portugal en Spanje

97,6

97,6

 

DAB2 – Surplus

555,5

Bovenstaande tabel geeft alle mutaties van de EU begroting weer, uitgesplitst naar het effect op de vastleggingen, betalingen en inkomsten van de EU.

Naar boven