Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2018-201921501-02 nr. 1967

21 501-02 Raad Algemene Zaken en Raad Buitenlandse Zaken

Nr. 1967 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BUITENLANDSE ZAKEN

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 21 februari 2019

Hierbij bied ik u het verslag aan van de Raad Algemene Zaken van 19 februari 2019.

De Minister van Buitenlandse Zaken, S.A. Blok

VERSLAG RAAD ALGEMENE ZAKEN VAN 19 FEBRUARI 2019

MFK

De Raad besprak de stand van zaken van de onderhandelingen over het Meerjarig Financieel Kader. De discussie spitste zich daarbij met name toe op het proces. Het Roemeense Voorzitterschap zal in voorbereiding op de Europese Raad in juni zowel op technisch als politiek niveau verder werken aan de stroomlijning van de negotiating box. Zo beoogt het Roemeense Voorzitterschap het aantal opties in de negotiating box te verminderen. Het Voorzitterschap zal in voorbereiding hierop verschillende thematische besprekingen beleggen, o.a. over flexibiliteit, klimaat en conditionaliteiten. Deze gestructureerde, thematische benadering kreeg de steun van een overgrote meerderheid van de lidstaten. Ook Nederland verwelkomt deze benadering opdat een integrale en gebalanceerde onderhandelingsbasis ten allen tijde geborgd blijft. Ook genoemde thema’s kregen van vele lidstaten, inclusief Nederland, steun. Enkele lidstaten gaven daarnaast aan dat kwaliteit boven snelheid gaat, terwijl andere lidstaten een akkoord in de herfst van 2019 als uitgangspunt nemen. Verschillende lidstaten grepen deze discussie aan om ook de bredere MFK posities uiteen te zetten. Voor Nederland blijft de Nederlandse onderhandelpositie de basis, nl. ambitieuze modernisering en bezuinigingen in een toekomstgericht MFK, dat de lasten eerlijk verdeelt.

Voorbereiding Europese Raad 21–22 maart 2019

De Europese Raad zal naar verwachting sturing bieden aan de discussie over een Europese langetermijnstrategie voor klimaat, met het oog op het uiterlijk 2020 indienen daarvan bij de VN. Een brede groep van elf lidstaten sprak zich positief uit over agendering van klimaat en stelde daarin ambitie te willen tonen. Een aantal daarvan sprak zich uit voor een scenario van netto-nul emissies in 2050 of onderstreepte het belang van een sociaal eerlijke transitie. Nederland onderstreepte de samenhang met lopende discussies over de toekomst van de interne markt. Enkele andere lidstaten stelden zich terughoudend op en menen dat agendering van klimaat op de Europese Raad prematuur is.

De Europese Raad zal tevens spreken over de EU-China relatie. Een brede groep lidstaten, waaronder Nederland, riep op tot adequate voorbereiding van de discussie, mede in het licht van de aanstaande EU-China top op 9 april. Onder meer Nederland benadrukte het belang van eensgezind en daadkrachtig EU-optreden vis-a-vis China. Een andere groep lidstaten gaf aan de aankomende top met China als gelegenheid te zien om de relaties te versterken op onder andere klimaat, handel en markttoegang.

Discussienota «Naar een duurzaam Europa in 2030»

De Raad sprak over de discussienota over een duurzaam Europa in 2030 die op 30 januari jl. door de Commissie werd gepubliceerd. Lidstaten verwelkomden de discussienota en bespraken de belangrijkste terreinen waarop voor de EU de meeste voortgang winst te boeken valt, alsook de drie scenario’s die de Commissie in haar discussienota uiteenzet. De Raad benadrukte het belang van spoedig overgaan tot coherente actie op nationaal, regionaal en mondiaal niveau om zo de implementatie van de Agenda 2030 voor duurzame ontwikkeling te realiseren. De Raad zal naar verwachting Raadsconclusies ten aanzien van de discussienota aannemen. De inhoud van de nota zal tevens aan de orde komen tijdens de bijeenkomsten van het High-Level Political Forum voor duurzame ontwikkeling die dit jaar tweemaal, in juli en september, zal plaatsvinden. Zoals eerder aangegeven komt een nadere appreciatie van de discussienota uw kamer middels een BNC-fiche toe binnen de daarvoor gestelde termijn.

Polen – Rechtsstaat

De Raad boog zich wederom over de artikel 7-procedure jegens Polen die de Commissie in december 2017 inleidde vanwege de grote zorgen over de rechterlijke onafhankelijkheid. De Commissie gaf een update van de stand van zaken in de procedure en ten aanzien van de lopende inbreukprocedures op het terrein van de rechtsstaat in Polen. 12 lidstaten, waaronder Nederland, spraken hun steun uit voor de Commissie, en riepen Polen op om alle zorgen uit het met redenen omklede voorstel van de Commissie uit december 2017 te adresseren. Zolang dat laatste niet het geval is, zal Nederland samen met gelijkgestemde lidstaten blijven aandringen op volledig herstel van de rechterlijke onafhankelijkheid in Polen.

Hongarije – Waarden van de Unie

De Raad sprak tevens over de artikel 7-procedure jegens Hongarije die het Europees parlement in september 2018 inleidde. Ook inzake Hongarije gaf de Commissie een update van de stand van zaken van de procedure en de lopende inbreukprocedures jegens het land op het terrein van de Uniewaarden. Overeenkomstig de motie-Buitenweg pleitte Nederland, samen met acht andere lidstaten, voor het agenderen van een hoorzitting met Hongarije om langs die weg in dialoog te treden met de Hongaarse regering inzake de punten van zorg van het Europees parlement. Hoewel er op dit moment dus nog geen meerderheid in de Raad bestaat, zal Nederland zich hiervoor met gelijkgezinde lidstaten hard blijven maken. De Commissie sprak verder haar afkeur uit over de binnenlandse campagne in Hongarije waarin Commissievoorzitter Juncker ervan wordt beschuldigd de veiligheid in Hongarije in gevaar te brengen door migratie te bevorderen.

(A-punt) Vrije en eerlijke Europese verkiezingen

De Raad heeft ingestemd met de Raadsconclusies vrije en eerlijke Europese verkiezingen. De Raadsconclusies hebben betrekking op het voorstellen van de Europese Commissie van 12 september 2018, die zich richten op het gevolg van misbruik van persoonsgegevens door Europese politieke partijen, cyberaanvallen en verspreiding van desinformatie. In de Raadsconclusies wordt expliciet ingegaan op samenwerking in EU-verband en internationaal verband op het gebied van cybersecurity in relatie tot verkiezingen en de verspreiding van desinformatie. De Tweede Kamer is door de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties per brief1 separaat geïnformeerd over de Raadsconclusies.


X Noot
1

Kamerstuk 22 112, nr. 2773.