21 501-02 Raad Algemene Zaken en Raad Buitenlandse Zaken

Nr. 1955 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BUITENLANDSE ZAKEN

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 8 februari 2019

Hierbij bied ik u de geannoteerde agenda aan voor de Raad Algemene Zaken van 19 februari 2019.

De Minister van Buitenlandse Zaken, S.A. Blok

GEANNOTEERDE AGENDA RAAD ALGEMENE ZAKEN VAN 19 FEBRUARI 2019

MFK

De Raad Algemene Zaken zal de voortgang bespreken van de onderhandelingen over het EU Meerjarig Financieel Kader voor 2021–2027 (MFK). Op het moment van schrijven is nog onduidelijk hoe het voorzitterschap deze discussie wil vormgeven. De RAZ besprak in december jl. een eerste integrale versie van het MFK-onderhandelingsdocument. In deze negotiating box zijn alle horizontale, controversiële en budgettaire uitgangspunten en opties opgenomen; het document is feitelijk een pril concept van ER-conclusies. Er is nog geen nieuwe versie van het onderhandelingsdocument gepresenteerd. Deze laatste versie bevat nog een groot aantal opties om alle posities te reflecteren. Onder Roemeens voorzitterschap wordt toegewerkt naar verdere stroomlijning van de negotiating box. Het Roemeens EU-voorzitterschap beoogt zo het aantal onderhandelingspunten te verminderen. Voor het kabinet is het van belang dat daarbij de balans in het document bewaard blijft en dat de Nederlandse inzet voldoende wordt gereflecteerd. Parallel onderhandelen de vakraden over de bijna 40 sectorale programma’s. Voor een aantal verordeningen is al een triloog met het Europees parlement gestart, op anderen wordt voor de EP-verkiezingen weinig voortgang verwacht. Uw Kamer wordt over de voortgang op de sectorale voorstellen geïnformeerd in het kader van de betreffende vakraden. Voor Nederland geldt dat de inhoud te allen tijde leidend is, niet de snelheid van het onderhandelingsproces.

Het krachtenveld blijft onveranderd complex. Lidstaten zullen zich in dit stadium concentreren op de vormgeving van een optimale onderhandelingsbasis die voor hen de belangrijke elementen en opties bevat. Nederland blijft met gelijkgezinden optrekken, zowel op technisch als politiek niveau, om gedeelde belangen te vertalen naar concrete politieke signalen. Het kabinet streeft een modern en financieel houdbaar MFK na, dat de lasten bovendien eerlijk verdeelt. Dit vereist scherpe keuzes en bezuinigingen. De integraliteit van de MFK-onderhandelingen moet behouden blijven. Horizontale onderwerpen kunnen niet los gezien worden van deelvoorstellen. Voor het kabinet heeft de inhoud prioriteit op snelheid. De kabinetsappreciatie van de Commissievoorstellen (Kamerstuk 21 501-20, nr. 1349) en de relevante BNC-fiches vormen het kader voor de Nederlandse inzet.

Voorbereiding Europese Raad 21–22 maart 2019

De Raad Algemene Zaken zal de conceptagenda van de Europese Raad d.d. 21–22 maart 2019 bespreken. Inhoudelijke voorbereiding van deze ER vindt pas plaats tijdens de RAZ van 19 maart a.s. De conceptagenda is nog niet gepubliceerd, maar naar verwachting zal de Europese Raad de onderwerpen interne markt, internationale handel en klimaat bespreken. Het kabinet staat positief tegenover de agendering van deze onderwerpen. Uw Kamer wordt middels de volgende Geannoteerde Agenda van de RAZ en van de Europese Raad over de inhoudelijke Nederlandse inzet geïnformeerd.

Discussienota over een duurzaam Europa in 2030

In de Raad zal een eerste bespreking plaatsvinden over de discussienota over een duurzaam Europa in 2030 die op 30 januari jl. door de Commissie werd gepubliceerd. In deze nota wordt een analyse gegeven van de vorderingen die de EU en haar lidstaten maken op de duurzame ontwikkelingsdoelen (SDGs) en wordt geïdentificeerd op welke terreinen voor de EU de meeste winst te boeken valt. Daarnaast worden suggesties gegeven voor de meest veelbelovende maatregelen om de transitie naar een duurzamer Europa te maken. Het kabinet herkent zich in grote mate in het beeld dat door de Commissie wordt geschetst. De nota noemt zaken waar Nederland zich al sterk voor inzet (o.a. beleidscoherentie voor ontwikkeling, internationaal maatschappelijk verantwoord ondernemen en topsectorenbeleid) en laat de juiste mate van ambitie zien met het oog op het bereiken van de SDGs. Een uitgebreide appreciatie van de discussienota zal uw kamer middels een BNC-fiche toekomen binnen de daarvoor gestelde termijn.

Hongarije – Waarden van de Unie

De Raad bespreekt de stand van zaken met betrekking tot de door het Europees parlement in september 2018 geactiveerde artikel 7-procedure inzake de waarden van de Unie in Hongarije. Nederland is er voorstander van om op korte termijn met de voorbereidingen voor een eerste hoorzitting in de Raad te beginnen, om langs die weg de dialoog met Hongarije aan te gaan over de door het Europees parlement geïdentificeerde punten van zorg ten aanzien van de Uniewaarden. Nederland trekt in dat verband hecht op met gelijkgestemde lidstaten.

Polen – Rechtsstaat

De Raad bespreekt de stand van zaken met betrekking tot de door de Europese Commissie in december 2017 geactiveerde artikel 7-procedure inzake de rechtsstaat in Polen. Inzet van het kabinet blijft dat Polen alle door de Commissie geïdentificeerde zorgpunten op afdoende wijze adresseert, opdat de onafhankelijkheid van de rechterlijke macht volledig hersteld wordt. Om die inzet in Raadsverband zo krachtig mogelijk te bepleiten staat Nederland hierover in nauw contact met gelijkgezinde lidstaten.

(A-punt) Vrije en eerlijke Europese verkiezingen

In de Raad liggen de Raadsconclusies vrije en eerlijke Europese verkiezingen voor. Op 12 september 2018 heeft de Commissie voorstellen gepresenteerd van grotendeels niet-legislatief karakter met als doel dat de komende Europees Parlementsverkiezingen vrij en eerlijk verlopen.1 Directe aanleiding hiervoor was een oproep van het Europees parlement naar aanleiding van de zaak rond Cambridge Analytica. Met deze voorstellen wil de Commissie de verkiezingen tegen potentiele gevaren beschermen en de weerbaarheid van de democratische systemen van de Unie versterken. De voorstellen van de Europese Commissie richten zich op het gevolg van misbruik van persoonsgegevens door Europese politieke partijen, cyberaanvallen en verspreiding van desinformatie. Het betreft een verordening tot wijziging van de verordening Europese politieke partijen, een mededeling over het garanderen van vrije en eerlijke Europese verkiezingen, een aanbeveling over verkiezingsnetwerken, online transparantie, cybersecurity- en desinformatiecampagnes, en een richtsnoer over de uitvoering van de algemene verordening gegevensbescherming (AVG). In de Raadsconclusies, die betrekking hebben op het gehele pakket, wordt expliciet ingegaan op samenwerking in EU-verband en internationaal verband op het gebied van cybersecurity in relatie tot verkiezingen en de verspreiding van desinformatie. Het kabinet is positief over het feit dat er in Europees verband aandacht is voor de veiligheid van het organiseren van de verkiezingen, transparantie online en het rechtmatig gebruik van persoonsgegevens, ook in verkiezingscampagnes. Daarbij is het voor het kabinet van belang dat er een helder onderscheid blijft tussen de nationale en Europese competenties.


X Noot
1

COM(2018) 637.

Naar boven