21 501-02 Raad Algemene Zaken en Raad Buitenlandse Zaken

Nr. 1831 MOTIE VAN DE LEDEN DIKS EN VAN DEN HUL

Voorgesteld 22 februari 2018

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat op basis van de onderhandelingsrichtsnoeren voor het voorgenomen multilateraal investeringshof een gerecht wordt gecreëerd waartoe investeerders wel toegang hebben, maar EU-burgers en belangenorganisaties niet;

verzoekt de regering niet in te stemmen met het aanvangen van onderhandelingen voor een multilateraal investeringshof op basis van voorliggende onderhandelingsrichtsnoeren,

en gaat over tot de orde van de dag.

Diks

Van den Hul

Naar boven