21 501-02 Raad Algemene Zaken en Raad Buitenlandse Zaken

Nr. 1588 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BUITENLANDSE ZAKEN

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 22 februari 2016

Hierbij bied ik u het verslag aan van de Raad Algemene Zaken van 16 februari 2016.

De Minister van Buitenlandse Zaken, A.G. Koenders

VERSLAG RAAD ALGEMENE ZAKEN (RAZ) VAN 16 FEBRUARI 2016

Inleiding

In de inleiding werd kort melding gemaakt van de ontvangst van de EU-lidmaatschapsaanvraag van Bosnië-Herzegovina door het voorzitterschap op 15 februari jl. Er is nog geen consensus in de Raad over het doorverwijzen van deze aanvraag naar de Commissie voor een avis. De Raad zal daarom op een later moment op de aanvraag terugkomen.

Follow up Europese Raad

De agendapunten follow-up Europese Raad (ER) en voorbereiding ER februari werden gezamenlijk behandeld. Het voorzitterschap heeft gewezen op het belang van de rol voor de RAZ bij het monitoren van de implementatie van de ER-conclusies, zoals ook besproken tijdens de RAZ van januari, en op een pragmatische aanpak daarbij. Daarom werd ervoor gekozen de bespreking over de follow-up van de ER toe te spitsen op migratie, om zo de aanstaande ER beter te kunnen voorbereiden. De Commissie (FVP Timmermans) verwelkomde de nadruk die in de tekst van de ER-conclusies werd gelegd op het belang van implementatie van de gemaakte afspraken door lidstaten. Dit past ook bij het onlangs afgeronde Interinstitutioneel Akkoord (IIA) Beter Wetgeven. Als alle gemaakte afspraken al door lidstaten waren geïmplementeerd, was de situatie nu aanzienlijk beter geweest. Een groot aantal lidstaten sprak steun uit voor de rol van de RAZ als toezichthouder op de gemaakte afspraken en voor het ten behoeve hiervan opgestelde voorzitterschapsrapport1. Het voorzitterschap bedankt voor de steun en zal de follow up ook bespreken met de voorzitter van de ER.

Vervolgens ontspon zich een uitgebreide discussie over de voortgang op migratiegebied. Vrijwel alle lidstaten legden de nadruk op het belang van implementatie van gemaakte afspraken. Ook waren lidstaten het eens over het belang van gezamenlijke Europese oplossingen met alle 28 lidstaten.

Sommige landen wezen daarnaast op het belang van het consequent toepassen van het EU-acquis om zo «asylum shopping» te voorkomen. Lidstaten dienen migranten die niet in aanmerking komen voor bescherming of geen asielverzoek doen in de lidstaat van binnenkomst te weigeren. Op verzoek van een lidstaat stelt JDR hierover een korte schriftelijke verklaring op. Verder was er brede steun voor een snelle behandeling van het voorstel voor een Europese Grens- en Kustwacht. Verschillende lidstaten noemen verder dat extra actie nodig is om de hotspots te laten functioneren en dat Griekenland en de Westelijke Balkan landen meer bijstand nodig hebben. Ook werd door verschillende landen opgebracht dat meer aandacht moet uitgaan naar de bestrijding van mensensmokkel.

Voorbereiding van de Europese Raad van 18 en 19 februari 2016

De RAZ sprak over de voorbereiding van de agenda van de Europese Raad (ER) van 18 en 19 februari 2016.

Migratie

Er werd uitgebreid gesproken over het onderwerp migratie langs de lijnen zoals hierboven vermeld onder «Follow up Europese Raad».

Verenigd Koninkrijk

De RAZ besprak de tekstvoorstellen ten behoeve van een nieuwe regeling voor het Verenigd Koninkrijk zoals gepubliceerd door de voorzitter van de Europese Raad op 2 februari jl. De Nederlandse appreciatie van dit pakket is uw Kamer toegekomen middels de geannoteerde agenda van de ER (Kamerstuk 21 501-20, nr. 1075, d.d. 13 februari 2016).

De discussie in de Raad concentreerde zich op de elementen van economisch bestuur, sociale zekerheid en vrij verkeer. Wat economisch bestuur betreft, werd onder meer aangehaald dat een gelijk speelveld tussen financiële centra in de Europese Unie moet worden gehandhaafd. Verschillende lidstaten onderstreepten dat geen sprake mag zijn van een veto op eurozone besluitvorming door lidstaten buiten de eurozone. Meerdere lidstaten brachten de implicaties ter sprake van het voorgestelde waarborgmechanisme in de verordening inzake vrij verkeer van werknemers. Dit gold ook voor de implicaties van de voorstellen inzake indexering van «child benefits». Een aantal lidstaten gaf expliciet aan een akkoord over een nieuwe regeling bij de aankomende ER te ondersteunen.

Eurozone aanbevelingen

De ER zal worden uitgenodigd om de Eurozone-aanbevelingen te bekrachtigen. Deze aanbevelingen heeft de Raad Economische en Financiële Zaken op 15 januari jl. goedgekeurd. De RAZ heeft deze aanbevelingen op 18 januari jl. besproken en doorgeleid aan de Europese Raad.

Voorbereiding van de Europese Raad van 17 en 18 maart 2016

De RAZ sprak tevens over de voorbereiding van de agenda van de ER van 17 en 18 maart 2016.

Europees Semester

Het voorzitterschap meldt dat de ER de eerste fase van het Europees Semester zal afsluiten, inclusief de thematische discussie in Raadsformaties over de landenspecifieke aanbevelingen. Voorzitter meldt dat de laatste thematische discussie zal plaatsvinden in de RAZ van maart a.s., waar «Better Governance» zal worden besproken.

Interne markt

Geconstateerd werd dat de ER van maart zal rapporteren over de voorgang van de belangrijkste initiatieven ten aanzien van de interne markt.

Rule of Law

België bepleitte het versterken van de rechtsstatelijkheid in de EU, middels periodieke monitoring van de lidstaten. Volgens de Belgische Minister zouden de lidstaten er niet voor moeten schuwen elkaar aan te spreken op tekortkomingen en gebrekkige naleving van afgesproken standaarden op het terrein van de rechtsstaat en fundamentele rechten. Enkele lidstaten, met wie Nederland vaak samenwerkt op dit terrein, toonden interesse in de Belgische ideeën. Het voorzitterschap heeft nota genomen van de Belgische ideeën en gewezen op de tweede rechtsstatelijkheidsdialoog in de RAZ van mei. Daarnaast verwees het voorzitterschap naar de evaluatie van het mechanisme ter versterking van de rechtsstaat in de tweede helft van 2016 en stelde open te staan voor suggesties om rechtsstatelijkheid in de EU en de lidstaten te versterken.

Better Lawmaking

Het voorzitterschap heeft uiteengezet hoe het tijdens het voorzitterschap werk zal maken van de implementatie van het Interinstitutioneel Akkoord (IIA), nadat de drie instellingen ook formeel akkoord zijn gegaan en het IIA zullen ondertekenen, naar verwachting in maart 2016. Het voorzitterschap zal in de komende maand een voorstel doen voor vastlegging van een procedure voor programmering.

AOB: Bulgarije

Bulgarije bracht onder AOB de protesten van Griekse boeren aan de Bulgaars-Griekse grens onder de aandacht. De blokkade belemmert het vrije verkeer van personen en goederen en heeft grote gevolgen. Bulgarije riep de Commissie op om de noodzakelijke maatregelen te treffen die voortvloeien uit de verdragen. De Commissie gaf aan nauw samen te werken met Griekenland en Bulgarije om tot een snelle oplossing te komen.

Naar boven