Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2014-201521501-02 nr. 1503

21 501-02 Raad Algemene Zaken en Raad Buitenlandse Zaken

Nr. 1503 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BUITENLANDSE ZAKEN

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 22 mei 2015

Hierbij bied ik u het verslag aan van de Raad Algemene Zaken van 19 mei 2015.

De Minister van Buitenlandse Zaken, A.G. Koenders

VERSLAG RAAD ALGEMENE ZAKEN VAN 19 MEI 2015

Follow up Extra ER 23/4

De Raad Algemene Zaken besprak de follow-up van de buitengewone Europese Raad van 23 april jl. over de migratieproblematiek in de Middellandse Zee, waarbij tevens vooruitgelopen werd op de discussie over de op 13 mei jl. verschenen Europese Agenda voor Migratie.

De op basis van de verklaring van de Europese Raad door het voorzitterschap, de Europese Commissie en de Europese Dienst voor Extern Optreden opgestelde roadmap (documentnummer EUCO 8497/15) adresseert de meest urgente actiepunten die reeds nu in gang worden gezet. De vervroegd aangenomen Agenda voor Migratie bouwt deels voort op de besluiten van de Europese Raad in een nadere uitwerking van de geïdentificeerde maatregelen, maar biedt tevens een breder perspectief op de aanpak van de problematiek op de middellange en lange termijn. De appreciatie van het kabinet van het pakket van de Agenda voor Migratie zal de Kamer in de week van 25 mei a.s. toekomen. De discussie over de Agenda voor Migratie zal in Europees verband gevoerd worden via het traject van de JBZ-Raad van 15 en 16 juni a.s. in aanloop naar de Europese Raad van 25 en 26 juni a.s. Waar het maatregelen op het gebied van het externe beleid van de Europese Unie betreft, zijn de Raden Buitenlandse Zaken en Ontwikkelingssamenwerking de aangewezen fora.

Tijdens de Raad werd het belang van een geïntegreerde, coherente aanpak van de migratieproblematiek opnieuw benadrukt. De brede overeenstemming die hierover bestaat, wordt gereflecteerd in de Agenda voor Migratie. Wel hebben veel lidstaten nog vragen die in de uitgewerkte concrete voorstellen dienen te worden geadresseerd. Nederland heeft tijdens de Raad het belang benadrukt van een alomvattend, evenwichtig pakket, waarbij voorstellen voor meer solidariteit steun kunnen krijgen wanneer alle lidstaten hun verantwoordelijkheid nemen en bestaande afspraken in het kader van het Gemeenschappelijk Europees Asielstelsel en op het gebied van grensbeheer worden nagekomen. Een aantal lidstaten benadrukte in dit kader het belang van solidariteit, een aantal andere gaf aan plannen op het gebied van verdeling van migranten nader te moeten bestuderen.

De Commissie zal eind mei een voorstel presenteren met betrekking tot relocatie (art. 78 WV), een aanbeveling met betrekking tot de voorstellen voor een EU-brede hervestigingspilot, en het actieplan mensensmokkel. De appreciatie van het kabinet van deze voorstellen zal u tijdig toegaan. Over de oprichting van een EU maritieme operatie (EUNAVFOR MED) gericht op het verstoren van het «business model» van mensensmokkelaars wordt u geïnformeerd middels het verslag over de Raad Buitenlandse Zaken van 18 mei jl.

Voorbereiding ER van 25 en 26 juni

De Raad Algemene Zaken nam kennis van de geannoteerde conceptagenda van de Europese Raad van 25 en 26 juni a.s. Hier zullen onder meer terrorismebestrijding, het Gemeenschappelijke Veiligheids- en Defensiebeleid (GVDB), de verdieping van de digitale interne markt, de landenspecifieke aanbevelingen en TTIP besproken worden. Inhoudelijke behandeling van deze thema’s heeft tijdens deze Raad Algemene Zaken niet plaatsgevonden. Uw kamer zal op het gebruikelijke moment een geannoteerde agenda toegaan van de Europese Raad.

Four Presidents» Report

De Raad Algemene Zaken besprak de voortgang van het «Four Presidents» Report» over de toekomst van de EMU. Dit zal naar verwachting worden gepresenteerd aan de Europese Raad van juni aanstaande. Zoals verwacht was er voor deze bespreking nog geen conceptrapport beschikbaar. Nederland onderstreepte met andere lidstaten het belang van het vroegtijdig ter beschikking stellen van het eindrapport opdat lidstaten en nationale parlementen hier in aanloop naar de Europese Raad een mening over kunnen vormen.

Tussen lidstaten bestaan verschillen van inzicht over de mate waarin het rapport ook een pad moet schetsen voor ontwikkeling van de EMU op de lange termijn. Ook Nederland benadrukte zijn inzet op structurele hervormingen en begrotingsconsolidatie, verdieping van de interne markt en kwalitatief hoogwaardig en betrouwbaar openbaar bestuur in de lidstaten (Better Governance). Nederland gaf ook aan dat op korte termijn het bestaande EMU raamwerk optimaal zou moeten worden benut om nakoming van de EMU afspraken te bevorderen.