Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2014-201521501-02 nr. 1459

21 501-02 Raad Algemene Zaken en Raad Buitenlandse Zaken

Nr. 1459 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BUITENLANDSE ZAKEN

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 13 februari 2015

Hierbij bied ik u het verslag aan van de Raad Algemene Zaken van 10 februari 2015.

De Minister van Buitenlandse Zaken, A.G. Koenders

VERSLAG VAN DE RAAD ALGEMENE ZAKEN VAN 10 FEBRUARI 2015

Presentatie Lets voorzitterschapsprogramma

Het Letse voorzitterschap presenteerde de prioriteiten voor het komende half jaar. Onder het thema «een competitief en betrokken Europa», zet Letland in op het faciliteren van groei in de EU, het voltooien van een gezamenlijke digitale markt en het versterken van de rol van de EU in een snel veranderende wereld. De Commissie onderschreef bij monde van de eerste vicecommissievoorzitter Timmermans de prioriteiten van het Voorzitterschap, die nauw aansluiten bij de strategische agenda van de Commissie.

Terrorismebestrijding in het kader van de Strategische agenda «Een Unie van vrijheid, veiligheid en recht»

Er is brede steun in de Raad voor de aangescherpte aanpak van terrorismebestrijding zoals uiteengezet in de ontwerpverklaring voor de informele Europese Raad (document nr. 6010/15). De Europese Contra-Terrorisme Coördinator sprak waardering uit voor de ambitieuze plannen en de gebalanceerde benadering. De Commissie wees er op dat veiligheidsmaatregelen en bescherming van fundamentele rechten niet met elkaar in tegenspraak hoeven te zijn en benadrukte vervolgens het belang van spoedige afronding van de PNR richtlijn. Op dit laatste punt werd de Commissie bijgevallen door vrijwel alle lidstaten. Deze steun nam eerste vicecommissievoorzitter Timmermans mee naar het debat met het Europees parlement later deze week.

Nederland heeft de noodzaak van effectieve operationele samenwerking benadrukt, zowel tussen lidstaten, met Europol en Eurojust, alsook met internationale partners buiten de EU. Het is van belang dat de EU de bestaande instrumenten volledig benut en implementeert. Daarnaast pleitte Nederland, gesteund door een aantal andere lidstaten, voor een versterkte inspanning om terrorismefinanciering tegen te gaan. Verder is tijdens de Raad gesproken over voortzetting van de EU initiatieven om radicalisering tegen te gaan en het optimaal benutten van de huidige mogelijkheden van Schengen. Een aantal lidstaten pleitte voor de noodzaak om de Schengen Grens Code aan te passen om meer systematische controle aan de buitengrenzen mogelijke te maken. De voorzitter concludeerde dat er sterke consensus is binnen de Raad over de te nemen maatregelen in de strijd tegen terrorisme.

Voorbereiding Europese Raad van 19-20 maart 2015

Energie

Het voorzitterschap gaf aan dat de discussie betreffende de Energie-unie tijdens de ER in maart, zich zal richten op energiezekerheid, alsook op klimaatdiplomatie in de aanloop naar COP21 in Parijs. Enkele lidstaten gaven aan dat de bespreking op de ER niet louter over energiezekerheid zou moeten gaan. Een aantal Oostelijke lidstaten benadrukte dat het nu tijd is voor actie en riepen op tot een roadmap.

Voorbereiding OP top in Riga

Tijdens de RAZ werd door de commissie de Letse prioriteit uitgelicht van een «Engaged Europe», dat naar voren zal komen tijdens de Top van het Oostelijk Partnerschap (OP) in Riga in mei. De recente ontwikkelingen in deze regio laten zien dat het verdiepen van de samenwerking door de EU met deze landen van groot belang is. Tijdens de Riga-top zouden dan ook volgens de Lidstaten concrete stappen moeten worden gezet om deze samenwerking verder implementeren. Lidstaten onderstreepten de noodzaak voor het behoud van de eenheid binnen de EU over het geven van juiste signalen zowel aan de OP-landen als aan Rusland wat de samenwerking binnen het OP betekent.

Jaarlijkse en meerjarige programmering en wetgevingsplanning en het CWP

De Raad Algemene Zaken heeft gesproken over het Commissie Werk Programma (CWP) 2015 en de procedure voor jaarlijkse en meerjarige programmeringen wetgevingsplanning. Voor het eerst werd de Raad door de Commissie betrokken bij de voorbereiding van het CWP. De RAZ heeft conclusies aangenomen over toekomstige betrokkenheid van de Raad bij de voorbereiding van het CWP en daarin onder meer gewezen op de noodzaak dat de Commissie de Raad tijdig en uitvoerig informeert. Nederland heeft zich hier met anderen sterk voor gemaakt. Van belang is dat de Raad tot een gemeenschappelijk standpunt komt ten aanzien van een procedure voor jaarlijkse en meerjarige programmering en wetgevingsplanning. Tevens is van belang dat de Raad in de aanloop naar de herziening van het inter-institutioneel akkoord «beter wetgeven» de eigen prioriteiten vaststelt. Nederland, Finland en Denemarken hebben daartoe tijdens de RAZ een non-paper gepresenteerd dat aansluit bij de uitkomsten van de onder het Italiaanse voorzitterschap georganiseerde Friends of Presidency. Het non-paper omvat voorstellen voor een procedure voor jaarlijkse programmering en wetgevende planning, de rol van nationale parlementen in het Europees besluitvormingsproces, betere regelgeving, transparantie, gedelegeerde handelingen, trilogen en omzetting van richtlijnen. Verscheidene lidstaten steunen de voorstellen in het non-paper. Het voorzitterschap zal op korte termijn voorstellen doen om tot een Raadsstandpunt te komen ten aanzien van de herziening van het inter-institutioneel akkoord «beter wetgeven».

EMU

Het analytisch paper over vraagstukken m.bt. de EMU was op moment van plaatsvinden van de Raad Algemene Zaken niet gepubliceerd. Inhoudelijke discussies hierover hebben daarom niet kunnen plaatsvinden. Enkele lidstaten gaven aan dat de thema’s van het rapport van de vier presidenten over de toekomst van de EMU (eindrapportage voorzien in juni a.s.) bespreking verdienen in de Europese Raad in maart aanstaande en dat niet gewacht moet worden tot de Europese Raad van juni. Daarnaast bepleitten enkele lidstaten ook dat het Europees Semester een vol agendapunt dient te vormen op de Europese Raad in maart aanstaande, onder meer in het licht van de nieuwe benadering van de Commissie ten aanzien van het Europees Semester. Het voorzitterschap zegde toe deze opmerkingen aan het voorzitterschap van de Europese Raad door te geleiden.

Meerjaarlijks Financieel Kader voor 2014–2020

De RAZ heeft kort gesproken over de voorgestelde verschuiving van het Meerjarig Financieel Kader. Het Lets voorzitterschap heeft de RAZ een update gegeven van de stand van zaken. Een aantal lidstaten heeft nog vragen bij de uitwerking van de verschuiving en kon nog geen steun geven aan het huidige voorstel. De bespreking zal in Coreper worden voortgezet. Uiterlijk 1 mei dienen de Raad en het Europees parlement akkoord te zijn met de verschuiving.