Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2014-201521501-02 nr. 1440

21 501-02 Raad Algemene Zaken en Raad Buitenlandse Zaken

Nr. 1440 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BUITENLANDSE ZAKEN

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 21 november 2014

Hierbij bied ik u het verslag aan van de Raad Algemene Zaken van 18 november 2014.

De Minister van Buitenlandse Zaken, A.G. Koenders

VERSLAG VAN DE RAAD ALGEMENE ZAKEN VAN 18 NOVEMBER 2014

Voorbereiding ER van 18-19 december 2014

De Raad nam kennis van de geannoteerde ontwerpagenda van de Europese Raad van 18 en 19 december a.s. (doc. nr. 14866/14 CO EUR-PREP 39). Deze Europese Raad zal gericht zijn op verdere inspanningen om groei, werkgelegenheid en Europese concurrentiekracht te bevorderen en waar nodig nieuwe oriëntaties opstellen. De Commissie zal hierbij de jaarlijkse groeivooruitzichten (Annual Growth Survey) presenteren, het startschot voor het Europees Semester voor de coördinatie van economisch beleid in de EU. In dit kader zal ook het initiatief van Commissievoorzitter Juncker om over de periode van 2015–2017 een bedrag van 300 miljard euro aan investeringsmiddelen te mobiliseren aan de orde komen. De Commissie werkt nu een voorstel voor dit investeringspakket. In de discussie hierover werd de rol van de Europese Investeringsbank benadrukt alsmede de noodzaak van een forse inbreng van publieke en private middelen. Het kabinet erkent het belang van investeringen, maar benadrukt tegelijkertijd de noodzaak voor structurele hervormingen en begrotingsconsolidatie voor het creëren van een goede voedingsbodem voor investeringen.

Rule of Law Initiative

Tijdens de RAZ is – in aanwezigheid van verantwoordelijk Commissaris Timmermans – gesproken over de versterking van de rechtsstatelijkheid in de EU en met name over de rol van de Raad daarbij. Het overgrote deel van de lidstaten toonde zich positief over de ideeën van het Italiaanse Voorzitterschap om deze rol via een constructieve dialoog in de Raad vorm te geven, teneinde bedreigingen van de rechtsstaat te voorkomen. Enkele lidstaten, zoals Hongarije en het Verenigd Koninkrijk, waren evenwel kritisch. Ook was er discussie over vormgeving van de dialoog in intergouvernementele setting ofwel in communautaire context. Het kabinet is van mening dat het mogelijk moet zijn in communautair verband zowel op periodieke basis als in ad hoc gevallen over rechtsstatelijke ontwikkelingen te spreken. Het Voorzitterschap beraadt zich in aanloop naar de RAZ van december a.s. op vervolgstappen.

Strategische agenda: Energie-Unie

Het Italiaanse voorzitterschap nodigde lidstaten uit om aan de hand van het paper van het voorzitterschap de te zetten stappen in kaart te brengen ten aanzien van het derde hoofdstuk van de Strategische Agenda getiteld «Towards an Energy Union». Lidstaten vroegen in de discussie onder meer aandacht voor een holistische benadering van het klimaat- en energiepakket (ETS, non-ETS, hernieuwbaar, etc.), de voltooiing van het derde energiepakket (m.n. interconnecties) en de verdere voorbereiding op de Klimaattop in 2015. Met betrekking tot dit laatste punt werd opgemerkt dat het pakket van de laatste ER een positieve dynamiek op gang gebracht lijkt te hebben in andere landen (VS, China). Een lidstaat pleitte voor een solidariteitsmechanisme voor hele EU in relatie tot gastoevoer en het verbeteren van de context voor externe leveranciers.

Jaarlijkse en meerjarige inter-institutionele samenwerking

Op basis van de «letter of intent» van de Commissie, die uw kamer samen met de aanvullende geannoteerde agenda voor deze RAZ toeging, is tijdens de RAZ gesproken over de voornemens van de Commissie ten aanzien van het Commissiewerkprogramma 2015. Met de «letter of intent» en de bespreking daarvan in de Raad is een belangrijke bijdrage geleverd aan de oproep van de Europese Raad in de Strategische Agenda tot een betere focus, balans en legitimiteit van de EU. Het was de eerste keer dat de RAZ op deze wijze het jaarlijkse Commissiewerkprogramma bespreekt. Alle lidstaten verwelkomden de «letter of intent» dan ook. Omdat de Commissie in de brief nauwe aansluiting heeft gezocht bij Strategische Agenda konden alle lidstaten de prioriteiten die de Commissie daarin heeft aangegeven in grote lijn steunen. In interventies van lidstaten werd met name de verdieping van de (digitale) interne markt benadrukt.

Afgesproken werd dat het uitgewerkte Commissiewerkprogramma voor 2015 zal worden geagendeerd voor de eerstvolgende RAZ, op 16 december a.s.

In de komende tijd zullen de instellingen verder spreken over de toekomstige behandeling van de jaarlijkse en meerjarige programmering, waarover in 2015 een interinstitutioneel akkoord (IIA) kan worden gesloten tussen de Commissie, de Raad en het Europees parlement. Tijdens de volgende RAZ wil het voorzitterschap hierop terugkomen. Het kabinet hecht eraan dat in een toekomstig IIA de onderlinge verhouding en samenwerking tussen de instellingen op een evenwichtige wijze worden vastgelegd, op een wijze die optimaal recht doet aan de taken en verantwoordelijkheden van alle instellingen.

Uitkomst derde bijeenkomst Friends of the Presidency

Het voorzitterschap blikte terug op de besprekingen in de derde Friends of the Presidency bijeenkomst, die gewijd was aan het interne functioneren van de Raad. De volgende en laatste bijeenkomst van de Friends of the Presidency is op 1 december 2014.

Toepassing artikel 10 Protocol 36 bij het Verdrag betreffende de werking van de EU

Voorafgaand aan de RAZ bereikten de lidstaten unaniem een akkoord over het pakket met 35 politiële en justitiële maatregelen van het Schengen- en ex-derdepijleracquis, waar het Verenigd Koninkrijk (VK) per 1 december 2014 aan blijft deelnemen. Het Britse Lagerhuis en het Britse Hogerhuis hebben inmiddels met dit pakket opt-in maatregelen ingestemd, waarmee definitieve aanname van het pakket opt-in maatregelen mogelijk is geworden. Hiermee is de samenwerking tussen het VK en de andere lidstaten voldoende geborgd en kan deze worden gecontinueerd.