Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2014-201521501-02 nr. 1423

21 501-02 Raad Algemene Zaken en Raad Buitenlandse Zaken

Nr. 1423 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BUITENLANDSE ZAKEN

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 7 november 2014

Hierbij bied ik u de geannoteerde agenda aan van de Raad Algemene Zaken van 18 november 2014.

De Minister van Buitenlandse Zaken, A.G. Koenders

GEANNOTEERDE AGENDA RAAD ALGEMENE ZAKEN 18 NOVEMBER 2014

Voorbereiding Europese Raad van 18 en 19 december

De Raad zal kennisnemen van de geannoteerde ontwerpagenda van de Europese Raad van 18 en 19 december a.s. Deze is op het moment van schrijven nog niet beschikbaar.

De ER zal naar verwachting uitgebreid stilstaan bij de economische situatie in de Europese Unie. Zoals afgesproken tijdens de ER van 23 en 24 oktober jl. zal de ER van december verder spreken over maatregelen ter bevordering van investeringen, die kunnen bijdragen aan het herstel van de Europese economie. In dit kader werkt een Task Force, bestaande uit de Commissie, EIB en lidstaten, op dit moment aan het in kaart brengen van knelpunten die ertoe leiden dat potentieel rendabele projecten niet tot financiering komen, het verkennen van oplossingen hiervoor en aan een lijst van potentiële projecten die daarbij zouden passen.

De resultaten van deze Task Force zullen tijdens de Europese Raad besproken worden. Tevens zal het investeringspakket van Commissievoorzitter Juncker, om EUR 300 miljard aan extra private en publieke investeringen te mobiliseren aan de orde komen. De invulling van dit pakket is nu nog niet bekend. Het kabinet erkent het belang van investeringen, maar benadrukt tegelijkertijd de noodzaak voor structurele hervormingen en begrotingsconsolidatie om een goede voedingsbodem te creëren voor investeringen. Tot slot zal mogelijk aandacht uitgaan naar het nog te publiceren rapport van de Voorzitter van de Commissie, samen met de Voorzitters van de Eurozonetop, de Eurogroep en de ECB, over de vervolgstappen voor beter economisch bestuur in de Eurozone, waartoe de Eurozonetop afgelopen oktober heeft opgeroepen. Nog niet duidelijk is wanneer dit rapport zal worden gepubliceerd.

Rule of Law

Het Italiaans Voorzitterschap heeft een vervolgbespreking over Rule of Law geagendeerd, in aanwezigheid van de op dit terrein onlangs aangetreden verantwoordelijk Commissaris, Frans Timmermans. Inzet is een discussie over de rol en verantwoordelijkheid van de Raad op dit terrein, in aanvulling op de taken van de Commissie zoals neergelegd in Commissie Mededeling «Een nieuw kader ter versterking van de rechtsstaat COM (2014)158. Deze insteek sluit nauw aan bij de inzet van het kabinet op dit terrein om een politieke dialoog in de Raad mogelijk te maken over ontwikkelingen op het terrein van de rule of law in EU-lidstaten, zowel in ad hoc gevallen als op periodieke wijze. Dit is ook besproken met uw Kamer tijdens het AO Rechtsstatelijkheid in mei dit jaar. Binnen de Raad is groeiende steun voor het initiatief, alsmede voor een rol van de Raad op dit terrein.

Derde thematische debat Strategische Agenda: Energie Unie

Dit derde thematische debat in een reeks besprekingen over de uitwerking van de Strategische Agenda staat in het teken van het derde hoofdstuk «Towards an Energy Union».

Bij de uitwerking van de inhoudelijke prioriteiten hecht het kabinet er vooral aan dat de oproep uit de Strategische Agenda tot een betere focus behouden blijft. Het is zaak te voorkomen dat de zorgvuldig geformuleerde aandachtsgebieden nu weer worden opgerekt, met een verwaterde focus tot gevolg. De vastgestelde principes en prioriteiten moeten in het werkprogramma van de Commissie terugkomen. Het kabinet dringt aan op bespreking van de wetgevende programmering van de Commissie in de Raad voorafgaand aan vaststelling, zoals dat ook in het Europees parlement gebeurt.

Wat de Energie Unie concreet gaat inhouden moet nog worden ingevuld. De Commissie verwacht in 2015 een groenboek uit te brengen. Volgens het kabinet zou de Energie Unie moeten draaien om coördinatie, duurzame energie, gezamenlijke investeringen, een goed werkende interne energiemarkt en met één stem spreken. Het recht van lidstaten om hun eigen energiemix te bepalen mag door de Energie Unie niet worden aangetast. Het kabinet is geen voorstander van EU-vraagbundeling, noch van verplichte betrokkenheid van de CIE bij bilaterale energieovereenkomsten.

Jaarlijkse en meerjarige inter-institutionele samenwerking

Het voorzitterschap heeft tijdens de Raad Algemene Zaken op 21 oktober jl. verzocht om een mandaat voor contact met de Commissie over het werkprogramma 2015 en consultaties met de Commissie en het Europees parlement over het ontwikkelen van een politiek raamwerk voor de meerjarenplanning. Het Italiaanse voorzitterschap heeft inmiddels contact gehad met de Commissie over het werkprogramma 2015. Tijdens de RAZ is een bespreking voorzien van de voornemens van de Commissie ten aanzien van het werkprogramma voor 2015. Deze procedure is vergelijkbaar met de procedure die de Commissie ten aanzien van bespreking het werkprogramma met het Europees parlement hanteert. Tevens zal het voorzitterschap terugkoppelen over de consultaties met de Commissie en het Europees parlement over de specifieke inbedding van de meerjarige programmering.

De insteek van het kabinet is dat zowel bij het werkprogramma voor 2015 als bij meerjarige programmering de Strategische Agenda steeds als uitgangspunt wordt genomen. Jaarlijkse en meerjarige programmering stelt zo de Raad in staat de omzetting van de Strategische Agenda te bewaken, zonder daarmee af te doen aan het initiatiefrecht van de Commissie.

Derde bijeenkomst Friends of the Presidency

Het voorzitterschap zal terugkoppelen over de besprekingen in de derde bijeenkomst van de Friends of Presidency, waarin het functioneren van de Raad en in het bijzonder de Raad Algemene Zaken op de agenda staat.

Toepassing artikel 10 Protocol 36 VWEU: VK opt-out en opt-back-in op JBZ terrein

Evenals tijdens de JBZ-Raad van 9 en 10 oktober en de RAZ van 21 oktober, wordt er een update gegeven over de stand van zaken ten aanzien van de besprekingen over de opt-out en opt-back-in van het Verenigd Koninkrijk (VK) op JBZ terrein, zoals vastgelegd in artikel 10 van Protocol 36 behorende bij het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie (VWEU).

Het VK is een uitzonderingspositie overeengekomen, inhoudende dat het vanaf 1 december a.s. niet meer meedoet aan alle regelgeving op het gebied van de politiële en de justitiële samenwerking van vóór de inwerkingtreding van het Verdrag van Lissabon (opt-out). Het VK heeft aangegeven de deelname aan 35 politiële en justitiële maatregelen van het Schengen- en ex-derdepijleracquis te willen hernieuwen (opt-back-in). Het uiteindelijke pakket wordt nog in stemming gebracht in het Britse parlement. Er bestaat brede steun onder de lidstaten voor de voorliggende lijst met opt-back-in maatregelen. Ook het kabinet kan hiermee instemmen. Tot dusverre is het echter nog niet gelukt unanimiteit te bereiken omdat één lidstaat een voorbehoud blijft maken. Deze lidstaat is in overleg met het VK over enkele technische aanpassingen.