Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2014-201521501-02 nr. 1414

21 501-02 Raad Algemene Zaken en Raad Buitenlandse Zaken

Nr. 1414 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BUITENLANDSE ZAKEN

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 3 oktober 2014

Hierbij bied ik u het verslag aan van de Raad Algemene Zaken van

29 augustus 2014.

De Minister van Buitenlandse Zaken, F.C.G.M. Timmermans

VERSLAG VAN DE RAAD ALGEMENE ZAKEN VAN 29 SEPTEMBER 2014

Voorbereiding ER 23/24 oktober

Klimaat/energie

De RAZ blikte vooruit naar de behandeling tijdens de Europese Raad van het Beleidskader voor Klimaat en Energie voor de periode 2020–2030 (COM(2014)15). Tijdens de vorige ER in juni jl. is afgesproken dat de inzet is om tijdens de ER van oktober a.s. een politiek besluit te nemen over dit Klimaat- en Energiepakket.

De groep ambitieuze lidstaten – waaronder Frankrijk, Duitsland, Denemarken, Finland en Nederland – benadrukte het belang van een besluit in oktober en verwees daarbij naar de internationale onderhandelingen die in december 2015 moeten leiden tot een nieuw mondiaal klimaatakkoord. Voor deze groep is energievoorzieningszekerheid, actueel vanwege de opstelling van Rusland in het conflict in Oost-Oekraïne, een integraal onderdeel van het Europese klimaat- en energiebeleid.

Hiertegenover stond een aantal lidstaten – vooral Polen, Hongarije, Tsjechië en Slowakije – dat aangaf dat een akkoord in oktober wat hen betreft nog niet binnen bereik is. Zij menen nog onvoldoende helderheid te hebben gekregen over de precieze gevolgen van de voorgestelde doelstellingen op hun nationale economie en over een eerlijke lastenverdeling. Deze landen willen energievoorzieningszekerheid niet in samenhang met het Klimaat- en Energiepakket behandelen, maar afzonderlijk bespreken gericht op kortetermijnmaatregelen.

Economie

De RAZ stond stil bij de economische situatie in de EU. Verschillende lidstaten vroegen hierbij aandacht voor de noodzaak van investeringen. Nederland benadrukte in deze discussie het belang van structurele hervormingen en de houdbaarheid van publieke financiën. De regels van het Stabiliteits- en Groeipact moeten hierbij volledig worden gerespecteerd. Deze discussie sloot nauw aan op bespreking van de follow-up van de Europese Raad in juni jl. (zie hierna onder follow-up ER 26/27 juni). De Commissie presenteerde daarop een stand van zaken. Over de verdere invulling van het werkprogramma van de Commissie is op afzienbare termijn een debat voorzien in de RAZ met aankomend Commissievoorzitter Juncker.

Internationaal

Er is kort vooruitgeblikt op de Europese Raad van 23 en 24 oktober a.s. Daar zal een discussie worden gevoerd over de actuele internationale kwesties. Er vond geen inhoudelijke discussie plaats in de RAZ.

Follow-up ER 26/27 juni

Ministers spraken in het kader van de follow-up van de ER van afgelopen juni over het eerste thema uit de Strategische Agenda «A union of growth, jobs and competitiveness». Grondslag voor de bespreking vormde een nota van het voorzitterschap met een overzicht van de opdrachten van de ER op dit terrein sinds 2012, inclusief ondernomen acties en resultaten (Doc. nr. 13244/14). Het voorzitterschap kwalificeerde het in de nota geschetste beeld als diffuus en vroeg lidstaten om hun visie op de huidige situatie en eventuele mogelijkheden om hierin verbetering te brengen.

Lidstaten en de Europese Commissie deelden op hoofdlijnen de analyse van voorzitterschap dat er stappen zijn gezet. Bestaande instrumenten binnen het Europees Semester zouden echter nog beter kunnen worden benut. Als dit niet of onvoldoende gebeurt, moet ook gekeken worden naar de redenen hiervoor aldus enkele lidstaten. Structurele hervormingen zijn nodig, maar er is ook behoefte aan enige mate van flexibiliteit zoals afgesproken op de ER van 26 & 27 juni jl.

Nederland benadrukte in lijn met de aangekondigde inzet het belang van de Strategische Agenda als leidraad voor de komende jaren. De Strategische Agenda biedt een duidelijke focus en het is nu van belang om hier, in nauwe samenwerking met de andere instellingen, actief mee aan de slag te gaan. Om te zorgen voor een goede aansluiting van het werkprogramma van de Europese Commissie op de Strategische Agenda pleitte Nederland voor een discussie in de RAZ over het werkprogramma voordat dit is vastgesteld. Nederland kreeg van enkele landen bijval m.b.t. de inzet op een betere focus en concrete resultaten, inclusief samenhang tussen de Strategische Agenda en het werkprogramma van de Europese Commissie. Een lidstaat legde vragen op tafel m.b.t. de interne werkwijze van de Raad. De Raad was het erover eens dat in nauwe samenwerking met de Commissie moet worden gekeken naar de mogelijkheden van coördinatie en monitoring van de Strategische Agenda.

Diverse lidstaten gingen binnen de kaders van de Strategische Agenda dieper in op de inhoud. Lidstaten noemden verschillende terreinen waarop de EU voortvarender aan de slag zou moeten gaan, onder meer: interne (digitale) markt, internationale handel, better regulation en REFIT. Een groot aantal lidstaten sprak zorg uit over het belang van de aanpak van m.n. jeugdwerkloosheid.

Het voorzitterschap concludeerde samenvattend en stemde, mede naar aanleiding van het Nederlandse verzoek, in met een debat in de RAZ met aankomend voorzitter van de Europese Commissie Juncker over het Commissiewerkprogramma.

Regionale strategie Adriatische/Ionische zee

Het voorzitterschap lichtte de achtergrond bij de strategie en inhoud van de raadsconclusies toe. De strategieën voor de Baltische Zee en de Donau fungeerden als voorbeelden voor versterking van territoriale cohesie. De Europese Raad had verzocht om een strategie m.b.t. de Adriatische en Ionische Zee (EUCO 205/12). Snelle implementatie is van belang, leidend tot beter gebruik van bestaande fondsen. Betere integratie van deze regio in de Europese interne markt is belangrijk, niet in de laatste plaats vanwege de kandidaat lidstaten aan de andere kant van de Adriatische Zee. Deze aanpak werd uitdrukkelijk gesteund door Griekenland en Kroatië.

AOB eerste bijeenkomst Friends of the Presidency m.b.t. verbetering functioneren EU

Het voorzitterschap gaf een korte terugblik over de besprekingen in de eerste bijeenkomst van de FoP, waarbij subsidiariteit en de rol van nationale parlementen aan de orde kwamen. Het voorzitterschap zal de uitkomsten van de besprekingen meenemen in het eindrapport dat het Voorzitterschap in december aan de Raad Algemene Zaken zal aanbieden. Zoals eerder aan uw Kamer gemeld, is de inzet van het kabinet gebaseerd op eerder ingenomen kabinetsposities die met uw Kamer gedeeld, zowel de Staat van de Unie als de Kabinetsreactie op het AIV-advies «Naar een gedragen Europese samenwerking; werken aan vertrouwen (Kamerstuk 33 877, nr. 21).