Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2013-201421501-02 nr. 1375

21 501-02 Raad Algemene Zaken en Raad Buitenlandse Zaken

Nr. 1375 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BUITENLANDSE ZAKEN

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 2 mei 2014

Hierbij bied ik u aan de geannoteerde agenda van de Raad Algemene Zaken van 13 mei 2014.

De Minister van Buitenlandse Zaken, F.C.G.M. Timmermans

GEANNOTEERDE AGENDA RAAD ALGEMENE ZAKEN VAN 13 MEI 2014

Voorbereiding Europese Raad 26 en 27 juni 2014

De Raad zal de agenda voor de Europese Raad (ER) van 26 & 27 juni a.s. vaststellen. Deze is op het moment van schrijven nog niet gepresenteerd. Naar verwachting zal de ER spreken over de onderstaande onderwerpen.

Beleidskader Klimaat & Energie 2030

Naar verwachting komen de regeringsleiders op de aanstaande Europese Raad te spreken over de besluitvorming inzake het klimaat- en energiepakket later dit jaar door de Europese Raad. De voorzitter van de Raad en de voorzitter van de Commissie zullen mondeling de stand van zaken toelichten; er is geen debat voorzien.

Als bekend heeft de Commissie een bindend doel voor reductie van de uitstoot van broeikasgassen met 40% in 2030 t.o.v. 1990, een doel op EU-niveau voor een aandeel hernieuwbare energie van 27% en structurele versterking van het emissiehandelssysteem (EU ETS) voorgesteld. De visie van het kabinet hierop is uw Kamer toegegaan in de Kabinetsreactie op de mededeling van de Europese Commissie betreffende het raamwerk voor klimaat- en energiebeleid 2020–2030 d.d. 7 februari 2014, kamerstuk 33 585 nr. 2. Met het oog op de internationale klimaatonderhandelingen acht het kabinet het van groot belang dat de EU tijdig een eigen inzet bepaalt op het gebied van broeikasgasreductie.

Post-Stockholm Pakket

De Europese Raad zal eveneens het Post-Stockholm pakket bespreken. De Europese Raad zal als onderdeel van de ER-conclusies op 26/27 juni strategische richtsnoeren vaststellen over de toekomstige ontwikkeling van de JBZ-ruimte vanaf 2015. Een discussie over de gewenste strategische richtsnoeren staat geagendeerd voor de JBZ-Raad van 5/6 juni a.s. Op basis hiervan zal het voorzitterschap een brief voorbereiden namens de JBZ-Raad aan de voorzitter van de Europese Raad, als bijdrage aan de ER-conclusies. Het kabinetsstandpunt inzake een toekomstig EU-JBZ beleidskader is aangeboden aan de Tweede Kamer en Eerste Kamer op 18 november 2013 (Kamerstuk 32 317, nr. 196). De kabinetsappreciatie van de mededelingen van de Europese Commissie inzake de toekomstige ontwikkeling van de JBZ-samenwerking is op 17 april 2014 aan beide Kamers toegegaan (Kamerstuk 32 317, nr. 227).

10 jaar uitbreiding met «Laeken 10»

De Raad zal kort stilstaan bij het feit dat het op donderdag 1 mei a.s. precies 10 jaar geleden is dat Cyprus, Estland, Hongarije, Letland, Litouwen, Malta, Polen, Slovenië, Slowakije en Tsjechië tot de Europese Unie zijn toegetreden.

Het EU-lidmaatschap heeft een grote bijdrage geleverd aan de economische groei van de nieuwe lidstaten. Politieke hervormingen zijn in sommige gevallen achtergebleven bij de economische inhaalslag die deze landen hebben gemaakt. In sommige lidstaten blijft bijvoorbeeld sprake van gebreken op het terrein van de rechtsstaat, zoals politieke druk op staatsinstellingen en corruptieproblematiek. Het kabinet acht het van belang dat lidstaten binnen de EU op dergelijke zaken kunnen worden aangesproken en waar nodig dit bijtrekken.