Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2013-201421501-02 nr. 1361

21 501-02 Raad Algemene Zaken en Raad Buitenlandse Zaken

Nr. 1361 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BUITENLANDSE ZAKEN

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 19 maart 2014

Hierbij bied ik u het verslag aan van de Raad Algemene Zaken van 18 maart 2014.

De Minister van Buitenlandse Zaken, F.C.G.M. Timmermans

VERSLAG VAN DE RAAD ALGEMENE ZAKEN VAN 18 MAART 2014

Voorbereiding Europese Raad 20–21 maart 2014

Europees Semester

De Raad sprak over het Europees Semester aan de hand van het recent verschenen synthese-rapport, waarin de bespreking van de Annual Growth Survey in de vakraden door het Voorzitterschap is samengevat. Lidstaten stelden zowel de positieve tekenen van economisch herstel als de noodzaak om door te gaan op de ingeslagen weg van hervorming aan de orde. Conform de Nederlandse inzet is in de discussie het belang van deugdelijke implementatie van de eerder gedane landen specifieke aanbevelingen benadrukt. De lidstaten zullen de, door de aanstaande ER vast te stellen, richtsnoeren voor economisch beleid meenemen in hun Nationaal Hervormingsprogramma en Stabiliteitsprogramma. Dat zal in april aan de Commissie worden verstuurd.

Industrieel concurrentievermogen

Verschillende lidstaten benadrukten dat de EU rekening moet houden met het industrieel concurrentievermogen in het gehele EU-beleid. Enkele lidstaten riepen op tot modernisering van het staatssteunbeleid en een streefdoel voor de industrie.

Beleidskader klimaat en energie 2020–2030

De gebruikelijke tweedeling tussen lidstaten wat betreft klimaatambities werd ook tijdens deze Raad zichtbaar. De ambitieuze lidstaten, waaronder Nederland, pleitten voor zo spoedig mogelijke besluitvorming over het Europese reductiedoel voor broeikasgassen voor 2030. Ten laatste tijdens de Europese Raad in oktober. Daarmee kan de EU de internationale onderhandelingen over het klimaatakkoord een impuls geven. Andere lidstaten vinden dat de EU rekening moet houden met de inzet in de klimaatonderhandelingen van landen buiten de EU. Zij willen eerst spreken over de verdeling van de nationale verplichtingen voor de non-ETS sectoren (effort sharing) voordat tot besluitvorming kan worden overgegaan.

Interne energiemarkt

Verschillende lidstaten grepen de ontwikkelingen in Oekraïne en Rusland aan om te pleiten voor grotere energie-onafhankelijkheid, onder andere door diversificatie en inzet op interconnecties.

Een voorstel van Denemarken om de Commissie te verzoeken een studie te verrichten naar energievoorzieningszekerheid in de EU en in juni een plan te presenteren, kreeg steun van veel lidstaten, waaronder Nederland.

Belastingen

Alle lidstaten gaven aan te kunnen instemmen met de aanname van de aangepaste spaartegoedenrichtlijn. Het belang van een gelijk internationaal speelveld werd benadrukt. Dit betekent dat de besprekingen tussen de EU en derde landen over de uitwisseling van spaarrente gegevens worden voortgezet en aansluiting wordt gezocht bij internationale ontwikkelingen, zoals de OESO-standaarden voor automatische informatie uitwisseling.

Bankenunie

Ten aanzien van de verordening voor het Single Resolution Mechanism benadrukte de RAZ, in afwachting van de uitkomst van de triloog van 19 maart 2014, het belang van een snel akkoord.

Oekraïne

Tijdens de lunch is, in het bijzijn van ER voorzitter Van Rompuy, kennisgenomen van de nieuwste ontwikkelingen aan Russische zijde. ER-voorzitter Van Rompuy kondigde aan hierop terug te komen tijdens het diner van Staatshoofden en Regeringsleiders op 20 maart a.s.

EU-Afrika Top

De Ministers blikten kort vooruit naar de EU-Afrika top die op 2 en 3 april a.s. in Brussel zal plaatsvinden.

Subsidiariteit

Op Nederlands verzoek werd tijdens de lunch, mede in het bijzijn van ER-voorzitter Van Rompuy, gesproken over de follow-up van de subsidiariteitsexercitie in EU-verband. De overgrote meerderheid van lidstaten vond dat aan dit initiatief verder vervolg moest worden gegeven. Verschillende lidstaten refereerden daarbij aan het gezamenlijke artikel van Minister Timmermans en de Duitse Minister van Buitenlandse Zaken Steinmeier in de Duitse krant «Handelsblatt» van diezelfde ochtend. Hierbij spraken beide Ministers zich uit voor een gezamenlijke verklaring van de 28 lidstaten na de verkiezingen voor het Europees Parlement over de politieke prioriteiten voor de EU.

Meerdere lidstaten benadrukten tijdens de lunchbespreking dat subsidiariteit een zaak is van tweerichtingsverkeer en dat het niet zozeer moet gaan om «minder Europa» maar om een «beter Europa». ER-voorzitter Van Rompuy zegde tijdens de lunch toe dat hij zich in de maanden mei en juni zou inspannen voor een duidelijke stellingname van de Europese Raad over de politieke prioriteiten en hij noemde in dat verband ook een mogelijk akkoord met de andere instellingen.

Commissiemededeling rechtsstatelijkheid

Tijdens de Raad presenteerde de Commissie haar Mededeling over rechtsstatelijkheid van 11 maart jl., die het antwoord vormt op de brief van Nederland, Denemarken, Duitsland en Finland uit voorjaar 2013. In die brief werd de Commissie opgeroepen een aanvullend instrument te ontwikkelen om bedreigingen voor de rechtsstaat in lidstaten snel en effectief te kunnen aanpakken. Ook het Europees Parlement is hiervan een warm voorstander.

De Mededeling werd door het overgrote deel van de lidstaten verwelkomd. Daarbij werd gewezen op het versterken van het onderling vertrouwen en geloofwaardigheid van de Unie. Lidstaten benadrukten het belang van gelijke behandeling van lidstaten in het mechanisme en van synergie met het werk in de Raad van Europa (Venetië Commissie).

Met vele andere lidstaten heeft Nederland erop aangedrongen dat de Raad verder spreekt over de Mededeling, met het oog op de ontwikkeling van een eigen rol van de Raad op dit terrein.