21 501-02 Raad Algemene Zaken en Raad Buitenlandse Zaken

Nr. 1356 MOTIE VAN DE LEDEN SERVAES EN VAN TONGEREN

Voorgesteld 13 maart 2014

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de Europese Unie voor haar energievoorziening voor een substantieel deel afhankelijk is van de import van fossiele brandstoffen uit Rusland;

overwegende dat de inzet op energie-efficiency, duurzame energie en verdere diversificatie van energieleveranties leidt tot grotere energiezekerheid voor de EU;

overwegende dat de lidstaten een sterkere onderhandelingspositie hebben wanneer zij gezamenlijk onderhandelen over de gasprijs, wat economische voordelen voor burgers en bedrijven met zich meebrengt;

verzoekt de regering, tijdens de komende EU-top te pleiten voor een Europees actieplan voor een gezamenlijk, ambitieus en duurzaam energiebeleid;

verzoekt de regering tevens, daarbij aan te sturen op spoedige voorstellen van de Europese Commissie en te streven naar politieke besluitvorming tijdens de Europese top van juni,

en gaat over tot de orde van de dag.

Servaes

Van Tongeren

Naar boven