Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2012-201321501-02 nr. 1198

21 501-02 Raad Algemene Zaken en Raad Buitenlandse Zaken

Nr. 1198 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BUITENLANDSE ZAKEN

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 29 november 2012

Op 23 november jl. is uw Kamer de geannoteerde agenda van de Raad Algemene Zaken (RAZ) van 11 december a.s. toegegaan (nog geen Kamerstuk beschikbaar, kenmerk DIE-1490/2012).

Inmiddels heeft het voorzitterschap een agendapunt aan de agenda van de RAZ toegevoegd, te weten: hervorming van het statuut van het Europese Hof van Justitie. Bijgaand, een aanvullende annotatie voor dit nieuwe agendapunt.

De minister van Buitenlandse Zaken, F.C.G.M. Timmermans

Aanvullende geannoteerde agenda van de Raad Algemene Zaken d.d. 11 december 2012

Statuut Europees Hof van Justitie

Tijdens de Raad Algemene Zaken (RAZ) van 11 december a.s. zullen de ministers spreken over de uitbreiding van het aantal rechters van het Europese Hof van Justitie, alsmede de benoemingsprocedure voor de aanstelling van deze nieuwe rechters. Onduidelijk is nog of het Cypriotische voorzitterschap een oriënterend debat hierover beoogt of dat de Raad wordt gevraagd besluiten ter zake te nemen. Aanleiding voor het voorstel voor uitbreiding is de noodzaak tot het oplossen van de werkachterstand bij het Gerecht (het Gerecht is de eerste instantie voor rechtsgang bij het Hof).

Nederland heeft zich sinds het begin van de onderhandelingen over de uitbreiding van het aantal rechters zeer kritisch opgesteld. Dit is mede ingegeven doordat Nederland meent dat er bij het Gerecht een interne kwaliteitsslag te maken valt waardoor uitbreiding mogelijk niet noodzakelijk is. Daarnaast spelen voor Nederland kostenoverwegingen gerelateerd aan uitbreiding van het aantal rechters.

Nu zich een voldoende meerderheid voor uitbreiding van het aantal rechters aftekent, hecht Nederland eraan dat daarvoor een budgetneutrale oplossing word gevonden. Ten aanzien van de benoemingsprocedure – dat eveneens onderdeel uitmaakt van het voorliggende pakket – verschillen lidstaten nog van mening. Of de Raad tijdens de aanstaande bijeenkomst tot besluitvorming kan komen over het pakket als geheel is daarom niet zeker. Nederland zal zich inzetten voor een benoemingsprocedure gebaseerd op gelijkheid tussen de lidstaten.