Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2011-201221501-02 nr. 1102

21 501-02 Raad Algemene Zaken en Raad Buitenlandse Zaken

Nr. 1102 BRIEF VAN DE MINISTER EN STAATSSECRETARIS VAN BUITENLANDSE ZAKEN

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 7 november 2011

Graag bieden wij u hierbij de geannoteerde agenda aan van de Raad Algemene Zaken van 15 november 2011.

De minister van Buitenlandse Zaken,

U. Rosenthal

De staatssecretaris van Buitenlandse Zaken,

H. P. M. Knapen

Geannoteerde agenda van de Raad Algemene Zaken d.d. 15 november 2011

Meerjarig Financieel Kader

De Raad Algemene Zaken (RAZ) zal de stand van zaken opnemen wat betreft de werkzaamheden rond het voorstel voor het Meerjarig Financieel Kader (MFK) voor de periode 2014–2020. Naar verwachting zal de Raad daarbij vooral aandacht schenken aan de recentelijk door de Commissie gepresenteerde wetgevingsvoorstellen op het terrein van het cohesiebeleid1, het gemeenschappelijk landbouwbeleid2 en infrastructuur3 (Connecting Europe Facility). Overigens zal het zwaartepunt van de discussie over het MFK tijdens het Poolse voorzitterschap liggen bij de Raad van begin december wanneer de concept-eindrapportage van het voorzitterschap besproken wordt.

Follow-up Europese Raad 23-26 oktober/voorbereiding Europese Raad 9 december

De RAZ zal kort terugblikken op de bijeenkomsten van de Europese Raad en Eurozone Top d.d. 23 en 26 oktober jl. Daarbij zal het voorzitterschap naar verwachting summier uiteenzetten welke werkzaamheden de komende periode door de verschillende Raadsformaties ter hand moeten worden genomen om uitvoering te geven aan het pakket van besluiten die door de Europese Raad respectievelijk Eurozone Top zijn genomen. Mogelijk zal het voorzitterschap tevens het traject toelichten tot aan de Europese Raad van 9 december a.s., waar Europese Raadsvoorzitter Van Rompuy zijn rapport zal presenteren over een mogelijke beperkte verdragswijziging met het oog op een sterkere economische convergentie in de eurozone, een strakkere begrotingsdiscipline en een nauwere economische unie. Tot slot zullen de RAZ-ministers kennisnemen van de geannoteerde agenda voor de december-ER. Op het moment van schrijven was deze nog niet door de heer Van Rompuy gecirculeerd.

Strategie Baltische Zee regio

De Raad zal spreken over de voortgang in implementatie van de EU-strategie voor de Baltische Zee regio. Deze strategie, aangenomen in juni 2009, beoogt de activiteiten van de EU, lidstaten, regionale organisaties, internationale financiële instellingen en NGO’s gericht op duurzame ontwikkeling van deze regio, te coördineren. De strategie is mede van belang in het licht van de relaties met Rusland.

Nederland is voorstander van verbetering van het milieu en versterking van de economische samenwerking in de Baltische Zee regio – hierdoor kunnen kansen ontstaan waarop het Nederlandse bedrijfsleven kan inspelen. Nederland is evenwel van mening dat dit niet mag leiden tot nieuwe institutionele structuren en/of additionele communautaire financiering. Nederland vindt in dit verband dat efficiënter en intensiever gebruik moet worden gemaakt van het reeds bestaande instrumentarium, zoals het Europese structuurbeleid.


X Noot
1

Zie tevens BNC-fiche: verordeningen cohesiebeleid programmaperiode 2014–2020, Kamerstuk 22 112, nr. 1246 van 24 oktober jl.

X Noot
2

Zie tevens de Kabinetsreactie op de wetgevingsvoorstellen over het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid 2014–2020, Kamerstuk 28 625, nr. 137 van 28 oktober jl.

X Noot
3

Uw Kamer ontvangt hierover nog deze maand een BNC-fiche.