21 501-02 Raad Algemene Zaken en Raad Buitenlandse Zaken

Nr. 1087 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN ECONOMISCHE ZAKEN, LANDBOUW EN INNOVATIE

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 12 september 2011

Graag bied ik u, mede namens de minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie en de minister van Buitenlandse Zaken, de geannoteerde agenda van de Raad Buitenlandse Zaken (over Handelspolitiek) van 26 september 2011 aan. De EU-ministers verantwoordelijk voor handelspolitiek zullen deelnemen aan deze bijeenkomst. Namens het kabinet zal ik deelnemen aan deze Raad.

De staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie,

H. Bleker

Geannoteerde agenda van de Raad Buitenlandse Zaken (over handelspolitiek) van 26 september 2011

Op 26 september aanstaande zal de Raad Buitenlandse Zaken geheel gewijd zijn aan handelspolitieke onderwerpen. Hierbij treft u per agendapunt een korte beschrijving en de Nederlandse inzet hierbij.

WTO/Doharonde

De RBZ zal de stand van zaken bespreken van de onderhandelingen in de Doha-ronde. Ondanks de verhoogde onderhandelingsactiviteit gedurende de eerste maanden van dit jaar, ziet het er naar uit dat de onderhandelingen voor langere tijd stil zullen komen te liggen. Daar waar voor de zomer nog ingezet werd op het bereiken van een deelakkoord ten bate van de minst ontwikkelde landen voor de WTO ministeriële van december, lijkt ook dit inmiddels een onhaalbare kaart. De vraag die centraal zal staan tijdens de Raad is dan ook welke kant het Doha-proces de komende tijd op zal gaan en welke rol de EU hierin dient te spelen.

Vrije(re) wereldhandel binnen heldere en bindende regels is essentieel voor economisch herstel, zeker voor de Nederlandse economie, die in hoge mate afhankelijk is van handel. Realistisch gezien is afronding van de Doha-ronde op korte termijn niet waarschijnlijk. Wat Nederland betreft zal daarom in december, naast een duidelijke weg voorwaarts, op zijn minst moeten worden afgesproken geen stappen terug te doen in de vorm van nieuwe handelsbeperkingen.

Onderhandelingen over vrijhandelsakkoord met India

De RBZ zal de voortgang bespreken in de onderhandelingen tussen de EU en India over een vrijhandelsakkoord, die begonnen in juni 2007, als onderdeel van de Global Europe agenda. Kernpunt van deze agenda is dat de handelspolitiek van de EU bijdraagt aan concurrentiekracht en groei en werkgelegenheid. De meest recente onderhandelingsronde met India was in juni 2011. De onderhandelingen verlopen moeizaam, met name als het gaat om de mate van liberalisering van goederen en diensten, en afronding voor eind 2011, zoals eerder de inzet van de Europese Commissie was, is onwaarschijnlijk.

Nederland is voorstander van een voorspoedige en snelle afronding van een ambitieus vrijhandelsakkoord dat rekening houdt met duurzaamheids- en ontwikkelingsaspecten en waarmee een oplossing wordt gerealiseerd voor onder meer de hoge tarieven op bijvoorbeeld chemie en landbouwproducten, niet-tarifaire belemmeringen en de beperkte mogelijkheden in de dienstensector in India.

Onderhandelingen over een vrijhandelsakkoord met Oekraïne

De onderhandelingen tussen de EU en Oekraïne over een «diep en veelomvattend» vrijhandelsakkoord zijn na 17 rondes vergevorderd. Naar het oordeel van de Europese Commissie toont Oekraïne serieuze bereidheid om nog dit jaar tot een akkoord te komen. Parallel vinden onderhandelingen plaats over een associatieovereenkomst. Het is denkbaar dat ook die onderhandelingen eind dit jaar worden afgerond tijdens de jaarlijks EU-Oekraïne Top.

Nederland is voorstander van een voorspoedige en snelle afronding van een ambitieus vrijhandelsakkoord met Oekraïne. Met een nieuw akkoord worden de relaties met Oekraïne verstevigd en neemt dit land de verplichting op zich een deel van het economische acquis van de EU over te nemen en zich te committeren aan de regels van de interne markt. Dit is in het belang van een handelsland als Nederland en vergroot de kansen voor het Nederlandse bedrijfsleven.

Handelsaspecten van de EU – China relatie

De bespreking van de handelsaspecten van de EU – China relatie zal in het teken staan van de bredere discussie over «strategische partners» die de Europese Raad in oktober zal voeren. Daarbij zal ook het onderwerp investeringen aan de orde komen.

Samen met de VS zijn de EU en China de belangrijkste economische spelers in de wereld. Door te werken aan meer openheid voor wederzijdse handel en investeringen zouden de EU en China een voorbeeld moeten stellen voor andere landen, zeker in een tijd waarin de onrust op de financiële markten de wereldeconomie ernstig dreigt te verzwakken. China moet daarnaast in elk geval doorgaan met de geleidelijke appreciatie van de renminbi.

Toetreding van Rusland tot de WTO

De toetredingsonderhandelingen met Rusland in WTO-kader hebben recent vooruitgang geboekt en de inschatting van de Commissie is dat Russische toetreding nog dit kalenderjaar een feit zou kunnen zijn. Tijdens de Raad zullen ministers van gedachten wisselen over de nog openstaande onderhandelingspunten, die zich onder meer op het terrein van markttoegangsbelemmeringen en technische standaarden bevinden.

Nederland hecht groot belang aan transparantie en juridische zekerheid in het internationale handelsverkeer. Spoedige WTO-toetreding van Rusland zou een stap in deze richting betekenen en wordt door Nederland dan ook ondersteund, mits voor de openstaande geschilpunten een bevredigende oplossing gevonden kan worden.

Lunchonderwerp EU – VS

Aansluitend op de formele RBZ vindt een informele lunch plaats waar zal worden gesproken over de handelsrelaties tussen de EU en de VS. De Commissie en lidstaten zullen van gedachten wisselen over de trans-Atlantische economische relatie en daarbij vooruitblikken op de Europese Raad van oktober, waar de externe aspecten van het EU-handelsbeleid op de agenda zullen staan. Daarnaast zal eind november de Transatlantic Economic Council (TEC) bijeenkomen. In de aanloop naar de TEC zal ook aandacht worden besteed aan wijze waarop de VS en de EU samen kunnen optrekken in handelsgeschillen met derde landen.

Nederland hecht groot belang aan de economische banden tussen de VS en de EU, zeker op het terrein van handel. Nu zowel de EU als de VS zich steeds vaker geconfronteerd zien met handelsbelemmeringen in derde landen, is het van belang te bezien waar mogelijk gezamenlijk opgetrokken kan worden.

Naar boven