Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2010-201121501-02 nr. 1055

21 501-02 Raad Algemene Zaken en Raad Buitenlandse Zaken

Nr. 1055 BRIEF VAN DE MINISTER EN STAATSSECRETARIS VAN BUITENLANDSE ZAKEN

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 20 april 2011

Graag bieden wij u hierbij het verslag aan van de Raad Algemene Zaken van 13 april jl.

De minister van Buitenlandse Zaken,

U. Rosenthal

De staatssecretaris van Buitenlandse Zaken,

H. P. M. Knapen

Verslag Raad Algemene Zaken d.d. 13 april 2011

Follow-up ER 4, 11 en 24-25 maart

De Raad besprak de follow-up van de bijeenkomsten van de Europese Raad (ER) die sinds het begin van dit jaar hebben plaatsgevonden. Op 4 februari, 11 maart en 24-25 maart jl. heeft de ER met name vergaderd over het economische beleid, energie met inbegrip van nucleaire veiligheid, innovatie en de ontwikkelingen in de Arabische wereld.

Ten aanzien van het totaalpakket om de financieel-economische stabiliteit in de EU te borgen, constateerde de Raad dat er gestreefd wordt naar een akkoord in juni met het Europees Parlement inzake de zes Commissievoorstellen ter verbetering van de economische beleidscoördinatie (economic governance). De Europese Commissie rapporteerde aan de Raad over de voortgang die is geboekt wat betreft de uitvoering tot nog toe van het Europees Semester. De Commissie gaf aan hoge verwachtingen te koesteren ten aanzien van de nationale hervormingsprogramma's die de lidstaten doende zijn op te stellen – er wordt nu immers een standaard gezet voor de komende jaren. Dit zal onderwerp van gesprek zijn op de ER van juni. Daarnaast refereerde de Commissie aan de voorstellen voor versterking van de interne markt en voor kredietbeoordelingsbureaus. Deze voorstellen zullen in het derde kwartaal van dit jaar uitkomen.

Ten aanzien van de situatie in Japan gaf Commissaris Sefcovic (inter-institutionele relaties) een overzicht van de humanitaire hulp die de EU en de lidstaten tot nog toe aan Japan hebben verstrekt. Hij meldde dat Commissaris Georgieva (noodhulp) inmiddels een bezoek heeft gebracht aan Japan.

Met betrekking tot nucleaire veiligheid zijn reeds gesprekken gevoerd met Europese toezichthouders. De resultaten daarvan zullen als input dienen voor het vormgeven van de uit te voeren stress tests. Ook derde landen, en met name de buurlanden van de Unie, zijn reeds benaderd met het verzoek stress tests uit te voeren. In juni 2011 organiseert het Internationaal Atoomenergie Agentschap (IAEA) in Wenen een ministeriële conferentie over nucleaire veiligheid. Daar zal onder meer worden gesproken over het verdere verloop van het proces om lessen te trekken uit ongeluk met de reactoren in Fukushima.

Ten aanzien van de zuidelijke mediterrane regio lichtte de Commissie de stand van zaken toe ten aanzien van de uitvoering van de mededeling van de EDEO en de Commissie over het hulppakket voor de landen in dat gebied. Voorzitter Barroso had de dag voorafgaand aan de Raad een bezoek aan Tunesië gebracht, waarbij hij het commitment van de EU aan een succesvolle transitie overbracht. Tevens heeft hij aandacht gevraagd voor het belang van het beheersen van de migratiestromen in samenwerking met Frontex en de noodzaak van re-admissie.

Zie voor ontwikkelingen in de Arabische regio tevens het verslag van de Raad Buitenlandse Zaken d.d. 12 april (kamerstuk 21 501-02, nr. 1054), uw Kamer samen met dit verslag toegegaan.

Donau-strategie

De Raad Algemene Zaken (RAZ) nam zonder wijzigingen de conclusies over de Donau-strategie aan. De conclusies zijn in lijn met het Nederlands standpunt dat macro regionale strategieën niet moeten leiden tot het instellen van nieuwe fondsen en de oprichting van nieuwe instituties, noch tot het aannemen van nieuwe wetgeving. De strategie zelf zal nu aan de ER van juni a.s. worden voorgelegd ter bekrachtiging.

Commissaris Hahn (regionaal beleid) onderstreepte het belang van de strategie voor verbetering van de kwaliteit van leven van 115 miljoen mensen die in het Donau-stroomgebied wonen en werken. Hij noemde daarbij de verschillende onderdelen van de strategie op het terrein van scheepvaart, waterkwaliteit, onderwijs, culturele uitwisseling, toerisme en criminaliteitsbestrijding. Hij benadrukte in dit verband het belang van een beter gecoördineerde inzet van bestaande middelen. De Europese Commissie ziet regionale strategieën als een vorm van grensoverschrijdende samenwerking en is van mening dat de initiatieven vanuit het subsidiariteitsbeginsel vooral door lidstaten zelf moeten worden gedragen.