Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Eerste Kamer der Staten-Generaal2009-201032132 nr. A

32 132
Wijziging van de Wet belastingen op milieugrondslag in verband met de afschaffing van de vliegtuigbelasting

A
GEWIJZIGD VOORSTEL VAN WET

19 november 2009

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is de Wet belastingen op milieugrondslag te wijzigen in verband met de afschaffing van de vliegbelasting;

Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

ARTIKEL I

De Wet belastingen op milieugrondslag wordt als volgt gewijzigd:

A. Artikel 1, onderdeel f, vervalt, onder verlettering van onderdeel g tot onderdeel f.

B. Hoofdstuk VII vervalt.

C. In artikel 91, eerste lid, wordt ««70, eerste tot en met derde lid, 78, eerste lid»» vervangen door: 70, eerste tot en met derde lid.

ARTIKEL IA

Voor bedragen die de exploitant van een luchthaven bij een luchtvaartmaatschappij in rekening heeft gebracht ter zake van door die exploitant verschuldigde vliegbelasting, blijven artikel 78 en de daarop gebaseerde bepalingen van toepassing.

ARTIKEL II

Deze wet treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin zij wordt geplaatst.

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

Gegeven

De Staatssecretaris van Financiën,