Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Eerste Kamer der Staten-Generaal2009-201032123-A nr. A

32 123 A
Vaststelling van de begrotingsstaat van het Infrastructuurfonds voor het jaar 2010

A
GEWIJZIGD VOORSTEL VAN WET

15 december 2009

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat ingevolge artikel 105 van de Grondwet de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van het Rijk bij de wet moet worden vastgesteld en dat in artikel 1 van de Comptabiliteitswet 2001 wordt bepaald welke begrotingen tot die van het Rijk behoren en dat overigens de inrichting van de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van het Infrastructuurfonds moet geschieden met inachtneming van de bepalingen van de Wet op het Infrastructuurfonds (Stb. 1993, 319);

Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

ARTIKEL 1

De begrotingsstaat van het Infrastructuurfonds voor het jaar 2010 wordt vastgesteld.

ARTIKEL 2

De vaststelling van de in artikel 1 bedoelde begrotingsstaat geschiedt in duizenden euro’s.

ARTIKEL 3

Deze wet treedt in werking met ingang van 1 januari van het jaar waarop de vaststelling van de begroting betrekking heeft. Indien het Staatsblad waarin deze wet wordt geplaatst, wordt uitgegeven op of na deze datum van 1 januari, treedt zij in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van dat Staatsblad en werkt zij terug tot en met 1 januari.

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

Gegeven

De Minister van Verkeer en Waterstaat,

Vaststelling van de begrotingsstaat van het Infrastructuurfonds voor het jaar 2010

Begrotingsstaat behorende bij de Wet van .... 2010, Stb. ...

Begroting 2010

Infrastructuurfonds

Art. Omschrijving Oorspronkelijk vastgestelde begroting
    Verplichtingen (x € 1 000) Uitgaven (x € 1 000) Ontvangsten (x € 1 000)
  TOTAAL   8 629 523 8 629 523
         
11 Hoofdwatersystemen 809 659 1 045 470 52 349
12 Hoofdwegennet 2 482 746 2 909 261 153 119
13 Spoorwegen 2 823 197 2 975 622 125 000
14 Regionaal, lokale infrastructuur 107 616 275 193  
15 Hoofdvaarwegennet 1 049 573 908 542 41 895
16 Megaprojecten niet-Verkeer en Vervoer 315 501 364 641 209
17 Megaprojecten Verkeer en Vervoer 59 183 97 762  
18 Overige uitgaven en ontvangsten 50 815 53 032 34 966
19 Bijdragen andere begrotingen Rijk     8 221 985