Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummerDatum vergadering
Eerste Kamer der Staten-Generaal2009-201032038 nr. A

32 038
Wijziging van het Burgerlijk Wetboek en enkele andere wetten in verband met lastenverlichting voor burgers en bedrijfsleven

A
VOORLOPIG VERSLAG VAN DE VASTE COMMISSIE VOOR JUSTITIE1

Vastgesteld 30 maart 2010

Het voorbereidend onderzoek heeft de commissie aanleiding gegeven de volgende vragen en opmerkingen aan de regering voor te leggen.

1. Inleiding

De leden van de VVD-fractie hebben met belangstelling kennis genomen van het wetsvoorstel. Zij hebben nog enkele vragen.

De leden van de SP-fractie onderschrijven uiteraard de doelstelling van dit wetsvoorstel. Zij hebben nog enkele vragen, onder andere over een nog niet duidelijk antwoord op vragen in de Tweede Kamer.

2. Positie verzekerde

De leden van de SP-fractie hebben een vraag over de afschaffing van het aangetekende bericht van afwijzing van een claim door de verzekeraar. De reden om deze verplichting af te schaffen lag in het om de zes maanden moeten stuiten van de verjaringstermijn, waarna de verzekeraar opnieuw bij aangetekende brief de aanspraak moest afwijzen. Nu deze termijn drie jaar is geworden lijkt er geen reden meer om het eenmalige bericht van afwijzing van een verzoek om uitkering, niet aangetekend te versturen. De lastenverlichting lijkt in dit geval niet in verhouding te staan tot het grote goed dat eruit bestaat dat zeker wordt gesteld dat de verzekerde tijdig weet waar hij aan toe is. De consumentenbond is hierover niet geraadpleegd. Deze leden betreuren deze verzwakking van de positie van de verzekerde. Hoe kijkt de regering hier tegen aan?

3. Uitvoerbaarheid van het voorstel

Bewaarplicht stukken

Met dit wetsvoorstel wordt het mogelijk voor werkgevers salarisstroken digitaal te verstrekken, alsmede jaaropgaven en arbeidsovereenkomsten. Het voorgestelde artikel 7:626 BW stelt de eis dat de werkgever het loonstrookje op zodanige wijze verstrekt dat dit door de werknemer kan worden opgeslagen en voor hem toegankelijk is ten behoeve van latere kennisneming. De leden van de VVD-fractie vragen zich af of de regering voorbeelden kan geven wanneer daar sprake van is? Welke inspanning kan van de werknemer worden verwacht om het document toegankelijk te houden ten behoeve van latere kennisneming? Nu de werkgever niet verplicht is een kopie van de stukken te bewaren en de werknemer desgevraagd de stukken opnieuw dient te sturen, moet de werknemer zich er wel bewust van zijn dat hij de stukken goed moet bewaren. Welke inspanning mag van de werkgever worden verwacht om de werknemer daarover te informeren? En welke inspanning mag van de werknemer worden verwacht om de documenten toegankelijk te houden?

Gebruik elektronische handtekening

Het voorgestelde artikel 7:655 lid 3 BW bepaalt dat de arbeidsovereenkomst moet worden voorzien van een elektronische handtekening die voldoet aan de eisen van artikel 3:15a lid 2 BW. Feitelijk komt dit neer op het vereiste van een geavanceerde elektronische handtekening. De praktijk leert dat een dergelijke handtekening nog niet op grote schaal wordt toegepast in Nederland. De leden van de VVD-fractie vragen zich af of de regering verwacht dat het gebruik van een geavanceerde elektronische handtekening de komende jaren gaat toenemen? Zo ja, waarop baseert zij deze verwachting en met welk volume zal het gebruik toenemen? Zo nee, wat is het effect van deze voorgestelde bepaling op de administratieve lastenverlichting?

Bewijskracht elektronisch loonstrookje

De leden van de SP-fractie hebben nog een vraag over het elektronische loonstrookje. Zal de rechter die bijvoorbeeld een alimentatieberekening moet maken daar genoegen mee (moeten) nemen? Of moet de alimentatieplichtige ofgerechtigde alsdan een papieren loonstrookje aan de werkgever vragen?

De leden van de vaste commissie voor Justitie zien de reactie van de regering met belangstelling tegemoet.

De voorzitter van de vaste commissie voor Justitie,

Van de Beeten

De voorzitter van de vaste commissie voor Justitie,

Kim van Dooren


XNoot
1

Samenstelling:

Holdijk (SGP), Dölle (CDA), Tan (PvdA), Van de Beeten (CDA), voorzitter, Broekers-Knol (VVD), De Graaf (VVD), Kneppers-Heynert (VVD), Kox (SP), Westerveld (PvdA), vice-voorzitter, Doek (CDA), Engels (D66), Franken (CDA), Peters (SP), Quik-Schuijt (SP), Haubrich-Gooskens (PvdA), Ten Horn (SP), Janse de Jonge (CDA), Koffeman (PvdD), Böhler (GL), Van Bijsterveld (CDA), Strik (GL), Lagerwerf-Vergunst (CU), De Vries (PvdA), Duthler (VVD) en Yildirim (Fractie-Yildirim).