Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummerDatum brief
Eerste Kamer der Staten-Generaal2008-200931320 nr. K

31 320
Regels omtrent energie-efficiëntie (Wet implementatie EG-richtlijnen energie-efficiëntie)

31 374
Wijziging van de Elektriciteitswet 1998 en de Gaswet ter verbetering van de werking van de elektriciteits- en gasmarkt

K
BRIEF VAN DE MINISTER VAN ECONOMISCHE ZAKEN

Aan de Voorzitter van de Eerste Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 4 februari 2009

Hierbij verzoek ik u om uitstel van de op 10 februari a.s. geplande plenaire behandeling in uw Kamer van het wetsvoorstel ter verbetering van de werking van de elektriciteit- en gasmarkt (kamerstuknummer 31 374). Dit wetsvoorstel is voor een deel inhoudelijk gerelateerd aan het wetsvoorstel ter implementatie van de richtlijn energie efficiëntie (kamerstuknummer 31 320).

De reden voor dit uitstel is gelegen in het feit dat tijdens het algemeen overleg van 17 december 2008 met de Tweede Kamer over ongewenste effecten van de invoering van het capaciteitstarief door mij is toegezegd dat de beide Kamers vóór de plenaire behandeling in de Eerste Kamer schriftelijk zouden worden geïnformeerd over de mogelijkheden voor een overgangsregeling, een fiscale regeling voor gemeenschappelijke aansluitingen in wooncomplexen en over de effecten voor afnemers met warmtepompen. In de Nota naar aanleiding van het Verslag is vervolgens aangegeven dat u deze brief uiterlijk 6 februari 2009 zou ontvangen. Deze termijn is te kort gebleken. Ik hecht er aan om uw Kamer zorgvuldig en volledig te kunnen informeren over dit onderwerp voordat we het wetsvoorstel 31 374 met elkaar bespreken. Ik ga ervan uit dat ik u de toegezegde brief uiterlijk 2 maart a.s. alsnog kan toesturen.

De minister van Economische Zaken.

M. J. A. van der Hoeven