Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummerDatum brief
Eerste Kamer der Staten-Generaal2007-200830553 nr. B

30 553
Wijziging van de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 2002 in verband met de verbetering van de mogelijkheden van de inlichtingen- en veiligheidsdiensten om onderzoek te doen naar en maatregelen te nemen tegen terroristische en andere gevaren met betrekking tot de nationale veiligheid alsmede enkele andere wijzigingen

B
BRIEF VAN DE VOORZITTER VAN DE EERSTE KAMER DER STATEN-GENERAAL

Aan de Voorzitter van het College Bescherming Persoonsgegevens met een verzoek tot het uitbrengen van een advies

Den Haag, 7 november 2007

Bij de Eerste Kamer is thans aanhangig wetsvoorstel 30 553 Wijziging van de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 2002 in verband met de verbetering van de mogelijkheden van de inlichtingen- en veiligheidsdiensten om onderzoek te doen naar en maatregelen te nemen tegen terroristische en andere gevaren met betrekking tot de nationale veiligheid alsmede enkele andere wijzigingen.

Het wetsvoorstel is in handen gesteld van de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat/Algemene Zaken en Huis der Koningin. In haar vergadering van 30 oktober jl. heeft de commissie besloten – omwille van de zorgvuldigheid van de behandeling van het wetsvoorstel – een advies te vragen aan het College Bescherming Persoonsgegevens.

Op basis van artikel 17 van de Kaderwet Adviescolleges verzoek ik hierbij het College Bescherming Persoonsgegevens advies uit te brengen over bovengenoemd wetsvoorstel. Daar de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat/Algemene Zaken en Huis der Koningin de parlementaire behandeling vooralsnog heeft opgeschort in afwachting van het advies, wordt het op prijs gesteld indien uw College zo spoedig mogelijk advies1 zou willen uitbrengen met het verzoek om ook de verantwoordelijke bewindspersonen van het advies in kennis te stellen.

Mr. Yvonne E. M. A. Timmerman-Buck


XNoot
1

De brief van het College Bescherming Persoonsgegevens van 20 december 2007 met het gevraagde advies ligt ter inzage op de afdeling inhoudelijke ondersteuning onder griffie nr. 140080.