Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummerDatum vergadering
Eerste Kamer der Staten-Generaal2005-200630463 nr. B

30 463
Wijziging van de Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg (periodieke registratie)

B
VOORLOPIG VERSLAG VAN DE VASTE COMMISSIE VOOR VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT1

Vastgesteld 19 mei 2006

Het voorbereidend onderzoek van dit wetsvoorstel heeft de commissie aanleiding gegeven tot het maken van de volgende opmerkingen en het stellen van de volgende vragen.

De leden van de commissie kunnen zich vinden in de wetswijziging, omdat daarmee de kwaliteit van de ingeschreven beroepsbeoefenaren wordt gewaarborgd. Zij wijzen hierbij echter op een mogelijk onbedoeld effect van de wet en stellen nog de volgende vragen aan de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

Is het de minister bekend dat met de invoering van deze wetswijziging (basis)artsen die niet voldoen aan de herregistratie-eisen en die niet vallen onder de regeling voor «gelijkgestelde werkzaamheden» hun wettelijk erkende en beschermde beroepstitel verliezen; dat deze artsen zelfs strafbaar zijn als zij de titel arts desondanks blijven voeren?

De KNMG en ook de NFU hebben erop gewezen dat het vervallen van de beroepstitel, bijvoorbeeld als men met pensioen gaat, niet acceptabel is voor de beroepsgroep.

Zij wijzen op parallellen met andere beroepstitels, waaronder die van hoogleraar, senator, kolonel, loodgieter, dominee et cetera, die men wel levenslang mag voeren. Vindt de minister met de leden van deze commissie dat hiermee met twee maten wordt gemeten? Is de minister bereid om met de KNMG en NFU in overleg te treden en te bezien hoe deze ongelijkheid kan worden opgelost? Een goede mogelijkheid lijkt de commissieleden om aan het BIG-register de ruimte te geven NP- (Niet Praktiserende) registers te gaan voeren.

De voorzitter van de commissie,

Van Leeuwen

De griffier van de commissie,

Janssen


XNoot
1

Samenstelling:

Leden: Werner (CDA), Van Leeuwen (CDA), (voorzitter), Van den Berg (SGP), Dupuis (VVD), Swenker (VVD), (plv. voorzitter), Hamel (PvdA), Nap-Borger (CDA), Slagter-Roukema (SP), Schouw (D66), Putters (PvdA), Thissen (GL).

plv. Leden: Pastoor (CDA), Klink (CDA), Schuurman (CU), Kalsbeek-Schimmelpenninck van der Oije (VVD), Van den Broek-Laman Trip (VVD), Doesburg (PvdA), Van de Beeten (CDA), Meulenbelt (SP), Schuyer (D66), Linthorst (PvdA), Van der Lans (GL).