Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Eerste Kamer der Staten-Generaal2005-200630463 nr. A

30 463
Wijziging van de Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg (periodieke registratie)

A
GEWIJZIGD VOORSTEL VAN WET

30 maart 2006

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is de Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg te wijzigen op het gebied van de periodieke registratie;

Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

ARTIKEL I

De Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg wordt als volgt gewijzigd:

A

Aan artikel 5 wordt een derde lid toegevoegd, luidende:

3. Bij algemene maatregel van bestuur kan een bedrag worden vastgesteld dat per in de maatregel aangewezen periode aan ingeschreven beroepsbeoefenaren in rekening wordt gebracht voor het ingeschreven zijn in het register. Het in de eerste volzin bedoelde bedrag wordt zodanig bepaald dat daarmee de kosten, verbonden aan het in het register ingeschreven zijn, worden gedekt.

B

Artikel 8 wordt als volgt gewijzigd:

1. Het tweede lid, onderdeel b, komt te luiden:

b. de naar aanleiding van een aanvrage van de ingeschrevene in het register aangetekende datum voorafgaand waaraan hij in de in het eerste lid bedoelde periode overeenkomstig door Onze Minister gestelde regels met goed gevolg scholing heeft afgerond;

2. Het tweede lid, onderdeel c, komt te luiden:

c. de naar aanleiding van een aanvrage van de ingeschrevene in het register aangetekende datum voorafgaande waaraan de ingeschrevene op het desbetreffende gebied van de beroepsuitoefening werkzaamheden heeft verricht die wat betreft duur en spreiding over de in het eerste lid bedoelde periode voldoen aan bij algemene maatregel van bestuur te stellen regelen.

3. Onder vernummering van het derde tot en met zesde lid tot het vierde tot en met zevende lid wordt een lid ingevoegd, luidende:

3. In afwijking van het eerste lid wordt de inschrijving van een specialist, waarvoor een regeling geldt als bedoeld in artikel 15, eerste lid, in het in het eerste lid bedoelde register niet doorgehaald zolang deze als specialist is erkend.

4. In het zesde lid (nieuw) wordt «bijscholing» vervangen door: scholing.

5. In het zevende lid (nieuw), onderdeel a, wordt «de werkzaamheden» vervangen door: de aard van de werkzaamheden.

C

Artikel 111 komt als volgt te luiden:

Artikel 111

In de algemene maatregel van bestuur, bedoeld in artikel 8, eerste lid, kan voor personen die hun getuigschrift hebben behaald vóór het tijdstip van inwerkingtreding van deze maatregel een van artikel 8, tweede lid, afwijkende aanvangsdatum worden vastgesteld vanaf welke de in de maatregel aangegeven periode begint te lopen.

ARTIKEL IA

Indien het bij koninklijke boodschap van 29 augustus 2005 ingediende voorstel van wet houdende wijziging van enige artikelen van de Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg (specialistenregisters) 30 207, tot wet is verheven en in werking treedt voordat of op hetzelfde tijdstip als deze wet in werking treedt, wordt de zinsnede «als specialist is erkend» in artikel I, onderdeel B, onderdeel 3, met betrekking tot artikel 8, derde lid, vervangen door: als specialist is ingeschreven in een erkend specialistenregister.

ARTIKEL IB

Indien het bij koninklijke boodschap van 29 augustus 2005 ingediende voorstel van wet, houdende wijziging van enige artikelen van de Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg (specialistenregisters) 30 207, tot wet is verheven en in werking treedt nadat deze wet in werking is getreden, wordt op het tijdstip waarop de eerstgenoemde wet in werking treedt in het derde lid van artikel 8 van de Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg «als specialist is erkend» vervangen door: als specialist is ingeschreven in een erkend specialistenregister.

ARTIKEL II

De artikelen van deze wet treden in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip, dat voor de verschillende artikelen of onderdelen daarvan en voor de verschillende beroepen verschillend kan worden vastgesteld.

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

Gegeven

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,