Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummerDatum indiening
Eerste Kamer der Staten-Generaal2005-200630454 nr. B

30 454
Wijziging van de Wet uitkeringen burger-oorlogsslachtoffers 1940–1945 en de Wet uitkeringen vervolgingsslachtoffers 1940–1945 in verband met de vereenvoudiging van de systematiek toeslag premie ziektekostenverzekering, alsmede tot het aanbrengen van wijzigingen van andere en ondergeschikte aard

B
NOTA NAAR AANLEIDING VAN HET VERSLAG

Ontvangen 9 juni 2006

Met belangstelling heb ik kennisgenomen van het verslag van de Vaste Commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport met betrekking tot bovenvermeld wetsvoorstel. Op de door de commissie schriftelijk gestelde vragen wil ik als volgt antwoorden.

De door de commissie gestelde vragen hebben betrekking op de volgende passage uit de memorie van toelichting van bovengenoemd wetsvoorstel: «De (verlaagde) inkomensafhankelijke premie (4,4%) die de uitkeringsgerechtigden met ingang van 1 januari 2006 moeten gaan betalen over hun Wuv/Wubo-uitkering wordt niet in de vergelijking betrokken. Ik ben van plan voor deze regeling van de integrale compensatie van dit onderdeel van de premie een afzonderlijk wetsvoorstel in te dienen.»

Op de eerste plaats vraagt de commissie wanneer het wetsvoorstel met betrekking tot de vergoeding van de inkomensafhankelijke bijdrage ingediend zal worden.

Ik verwacht dat dit wetsvoorstel eind 2006 bij de Tweede Kamer zal worden ingediend.

In de tweede plaats vraagt de commissie waarom het wetsvoorstel met betrekking tot de inkomensafhankelijke premie niet in het voorliggende wetsvoorstel wordt geregeld.

Op grond van artikel 41 van de Zorgverzekeringswet is iedere verzekeringsplichtige een inkomensafhankelijke bijdrage verschuldigd over het loon en de daarmee gelijkgestelde inkomensbestanddelen. Over een pensioen of uitkering op grond van de Wet buitengewoon pensioen 1940–1945, de Wet buitengewoon pensioen zeelieden-oorlogsslachtoffers, de Wet buitengewoon pensioen Indisch verzet, de Wet uitkeringen vervolgingsslachtoffers 1940–1945 (Wuv) en de Wet uitkeringen burger-oorlogsslachtoffers 1940–1945 (Wubo) geldt sinds 1 januari 2006 een bijdragepercentage van 4,40. Het uitvoeringsorgaan van de vijf wetten voor oorlogsgetroffenen, de Pensioen- en Uitkeringsraad (PUR), houdt de verschuldigde bijdrage in van gerechtigden, die in Nederland woonachtig zijn en verzekerd zijn op grond van de Zorgverzekeringswet, en draagt deze af aan de Belastingdienst.

Ingevolge de Regeling Zorgverzekering heeft de pensioen- of uitkeringsgerechtigde ingevolge een van de wetten voor oorlogsgetroffenen geen recht op een «werkgeversvergoeding» van de inkomensafhankelijke bijdrage die door de PUR wordt ingehouden. Het kabinet heeft echter besloten deze groep pensioen- en uitkeringsgerechtigden wel te compenseren voor de verschuldigde inkomensafhankelijke bijdrage en de belastingheffing over deze compensatie. Omdat de Zorgverzekeringswet geen «werkgeversvergoeding» voor deze pensioen- en uitkeringsgerechtigden regelt, zal de compensatie door middel van het beoogde wetsvoorstel in alle vijf de wetten voor oorlogsgetroffenen moeten worden geregeld.

Bij de start van het wetgevingstraject betreffende de toeslag premie ziektekostenverzekering waren nog niet alle gegevens bekend over de inkomensafhankelijke premie (met name de hoogte van de premie en de verschillen tussen gerechtigden woonachtig in binnen- en buitenland). Mede gelet op de hoge leeftijd van de groep uitkeringsgerechtigden ingevolge de Wuv en de Wubo die voor een toeslag compensatie premie ziektekostenverzekering in aanmerking komt heb ik besloten om het wetsvoorstel betreffende deze toeslag niet te laten wachten op het bekend worden van de voornoemde gegevens. De pensioen- en uitkeringsgerechtigden ondervinden van dit besluit geen nadelige gevolgen, omdat ik de PUR heb gevraagd vanaf 1 januari 2006 de in te houden inkomensafhankelijke premie te compenseren op de wijze zoals dat in het in te dienen wetsvoorstel zal worden geregeld. Met het oog hierop zal het wetsvoorstel dan ook terugwerkende kracht hebben tot 1 januari 2006.

Het gaat bij het nog in te dienen wetsvoorstel met betrekking tot de inkomensafhankelijke premie dus om een regeling waarmee voor de gerechtigden op grond van alle vijf de wetten voor oorlogsgetroffenen het effect van die maatregel, welke het gevolg is van de invoering van het zorgstelsel, wordt gecompenseerd.

Het wetsvoorstel vereenvoudiging toeslag premie ziektekostenverzekering heeft met name als doel de vermindering van de administratieve lasten voor de steeds ouder wordende groep gerechtigden ingevolge de Wuv en de Wubo met de laagste uitkeringen.

Als derde vraagt de commissie op welke wijze de compensatie van de inkomensafhankelijke bijdrage gestalte zal krijgen.

Ingevolge de Regeling Zorgverzekering heeft de pensioen- of uitkeringsgerechtigde geen recht op een werkgeversvergoeding van de inkomensafhankelijke bijdrage die door de PUR wordt ingehouden. Het kabinet heeft echter besloten deze groep pensioen- en uitkeringsgerechtigden wel te compenseren voor de verschuldigde inkomensafhankelijke bijdrage en de belastingheffing over deze compensatie. Dit zal in de vijf wetten voor oorlogsgetroffenen gestalte krijgen door middel van het toekennen van een toeslag.

De Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

C. Ross-van Dorp