Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummerDatum indiening
Eerste Kamer der Staten-Generaal2005-200628074 nr. I

28 074
Wijziging van de Wet luchtvaart inzake de exploitatie van de luchthaven Schiphol

I
MOTIE VAN HET LID SYLVESTER C.S.

Voorgesteld 20 juni 2006

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat bij vervreemding van een minderheidsaandelenpakket naar de markt een aandeelhoudersovereenkomst gewenst is in het geval er meerdere overheidsaandeelhouders zijn;

overwegende dat deze betrokken overheden een aandeelhoudersovereenkomst zullen sluiten over de uitoefening van hun aandeelhoudersbevoegdheden in het publieke belang van de mainport Schiphol;

overwegende dat deze aandeelhoudersovereenkomst een randvoorwaarde is om het publieke mainportbelang te borgen;

verzoekt de regering niet eerder tot vervreemding over te gaan dan nadat die overeenkomst is gesloten en ter goedkeuring is voorgelegd aan de beide Kamers;

en gaat over tot de orde van de dag.

Sylvester

Van Raak

Van den Berg

Schouw

Van der Lans

Van Thijn