Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummerDatum vergadering
Eerste Kamer der Staten-Generaal2001-200227897 nr. 138c

27 897
Enkele wijzigingen in wetten op het terrein van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (Verzamelwet SZW-wetten 2001)

nr. 138c
VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG

Vastgesteld 13 december 2001

De vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid1 heeft op 11 december 2001 de bewindslieden van Sociale Zaken en Werkgelegenheid verzocht te reageren op de inhoud van een brief van de koepels van pensioenuitvoerders met betrekking tot de Verzamelwet SZW-wetten.

De staatssecretaris heeft deze brief beantwoord bij brief van 13 december 2001.

De commissie brengt hierbij verslag uit van het aldus gevoerde schriftelijke overleg.

De voorzitter van de commissie,

Kneppers-Heijnert

De griffier van de commissie,

Nieuwenhuizen

BRIEF AAN DE BEWINDSLIEDEN VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID

Den Haag, 11 december 2001

De vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid verzoekt de bewindslieden van Sociale Zaken en Werkgelegenheid te reageren op de inhoud van een brief1 van het Verbond van Verzekeraars, de Vereniging van Bedrijfstakpensioenfondsen en de Stichting voor Ondernemingspensioenfondsen.

Vertrouwende, dat deze vragen tijdig zullen worden beantwoord, acht de commissie de openbare beraadslaging over het onderhavige wetsvoorstel voldoende voorbereid.

De voorzitter van de commissie,

Kneppers-Heijnert

De griffier van de commissie,

Nieuwenhuizen

BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID

Aan de Voorzitter van de Eerste Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 13 december 2001

Op 11 december jl. ontving ik uw brief met betrekking tot de Verzamelwet SZW-wetten (27 897), waarin u aangeeft dat de koepels van pensioenuitvoerders uw aandacht hebben gevraagd voor het nieuwe derde lid van artikel IX van de wet van 21 december 2000.}

De koepels van pensioenuitvoerders stellen ten onrechte dat het door genoemde wetswijziging onmogelijk wordt de sekseneutrale uitruil voor perioden van opbouw vóór 1 januari 2002 te continueren. Het wettelijk regime dat op deze vorm van waardeoverdracht van toepassing is wijzigt niet per 1 januari 2002. Artikel 32a PSW is en blijft hierop van toepassing. De aanleiding tot het opnemen van het nieuwe derde lid van artikel IX van de wet van 21 december 2000 is gelegen in het feit dat er sprake was van een omissie. Artikel 32ba ziet alleen op waardeoverdracht over perioden van opbouw ná 1 januari 2002 en het gewijzigde artikel 32a ziet per 1 januari 2002 niet meer op waardeoverdracht in de vorm van uitruil. Dat betekent dat er geen waardeoverdracht-bepaling van toepassing zou zijn op uitruil over de opbouw van vóór 1 januari 2002. Aangezien dit niet de bedoeling was is deze technische herziening aangebracht: bepaald is dat artikel 32a PSW hierop ziet. Inhoudelijk leidt dit – anders dan de pensioenkoepels stellen – niet tot een wijziging ten opzichte van de bestaande situatie. Want ook thans ziet artikel 32a op deze vorm van waardeoverdracht.

Met andere woorden: de opgebouwde aanspraken tot 1 januari 2002 blijven na 1 januari onder hetzelfde waardeoverdrachtregime vallen als ervoor. Doel van de wijziging is te voorkomen dat waardeoverdracht in de vorm van uitruil voor aanspraken die betrekking hebben op perioden van opbouw vóór 1 januari 2002 in het geheel niet meer mogelijk zou zijn.

Er is inmiddels een discussie gaande onder pensioendeskundigen of het op grond van de huidige wet toelaatbaar is dat aanspraken opgebouwd vóór 1 januari 2002 sekseneutraal uitgeruild kunnen worden. Deze discussie is bekend op mijn departement. Gezamenlijk met de Pensioen- & Verzekeringskamer (PVK) wordt bezien of het noodzakelijk is om duidelijkheid te bieden omtrent de toepasselijkheid van de omstreden wetsbepaling in verband met de reeds bestaande praktijk van sekseneutrale uitruil. Feit is dat de PVK tot op heden geen aanleiding heeft gezien bezwaar te maken tegen dergelijke uitruilmogelijkheden. Het is dan ook niet te verwachten dat, gezien het feit dat de wettekst op dit punt inhoudelijk niet wijzigt, er na 1 januari 2002 problemen zouden ontstaan bij sekseneutrale uitruil van aanspraken die zijn opgebouwd voor 1 januari 2001.

Ik zeg u toe dat ik mij zal inspannen om in serieus overleg met de pensioenkoepels en de PVK de voornoemde discussie tot een goed einde te brengen. Het lijkt me dat, gezien het bovenstaande, niets een vlotte afhandeling van het wetsvoorstel in de weg staat.

De Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

J. F. Hoogervorst


XNoot
1

Samenstelling: Ginjaar (VVD), Jaarsma (PvdA), Van Leeuwen (CDA), Van den Berg (SGP), Hofstede , CDA), Bierman (OSF), Hessing (D66), Ruers (SP), Wolfson, (plv. voorzitter), (PvdA), Lodders-Elfferich (CDA), Swenker (VVD), Kneppers-Heijnert (VVD), (voorzitter), De Wolff (GL) en De Vries (ChristenUnie).

XNoot
1

Is ter inzage gelegd op het Centraal Informatiepunt onder griffienr. 127997.