Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummerDatum brief
Eerste Kamer der Staten-Generaal2001-200226854 nr. 45b

26 854
Wijziging van de Wet op de vennootschapsbelasting 1969 c.a. (herziening regime fiscale eenheid)

nr. 45b
BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN FINANCIËN

Aan de Voorzitter van de Eerste Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 31 mei 2002

Ten behoeve van de behandeling van het bovengenoemde wetsvoorstel doe ik u hierbij – onder verwijzing naar de brief van de vaste commissie voor Financiën van 23 november 2001 (zie bijlage) – ter kennisneming toekomen het concept van de bij dat wetsvoorstel behorende algemene maatregel van bestuur.1

De Staatssecretaris van Financiën,

W. J. Bos

BRIEF AAN DE STAATSSECRETARIS VAN FINANCIËN

Den Haag, 23 november 2001

In de onlangs gehouden procedurevergadering heeft de vaste commissie voor Financiën de procedure besproken van de behandeling van het wetsvoorstel 26 854(Wijziging van de Wet op de vennootschapsbelasting 1969 c.a. (herziening regime fiscale eenheid).

De commissie is van mening dat er nog te veel (technische) onduidelijkheden bestaan om het wetsvoorstel op zorgvuldige wijze te kunnen afdoen zolang zij niet beschikt over de in art. 15 genoemde concept-AMvB.

De commissie heeft dan ook besloten de behandeling op te schorten en u te verzoeken haar de concept-AmvB voor te leggen. Zodra de concept-AMvB de Kamer heeft bereikt, zal de commissie het wetsvoorstel in procedure nemen.

De griffier van de commissie,

Janssen


XNoot
1

Is ter inzage gelegd op het Centraal Informatiepunt onder griffienr. 125399.5.