Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummerDatum brief
Eerste Kamer der Staten-Generaal2001-200226854 nr. 45a

26 854
Wijziging van de Wet op de vennootschapsbelasting 1969 c.a. (herziening regime fiscale eenheid)

nr. 45a
BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN FINANCIËN

Aan de Voorzitter van de Eerste Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 11 januari 2002

In uw brief van 23 november 2001 verzoekt u om de concept-AMvB behorend bij het wetsvoorstel tot herziening van het regime fiscale eenheid aan u voor te leggen. U koppelt hieraan de behandeling van het wetsvoorstel.

Gaarne zeg ik toe de concept-AMvB aan u voor te leggen. Ik ben voornemens dat in het voorjaar 2002 te doen, zodat ook de voortgang van het wetsvoorstel op schema blijft ten behoeve van de inwerkingtreding per 1 januari 2003.

De Staatssecretaris van Financiën,

W. J. Bos