Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Eerste Kamer der Staten-Generaal2000-200127472 nr. 326

27 472
Aanpassing van wetten in verband met de vervanging van de gulden door de euro (Aanpassingswet euro)

nr. 326
GEWIJZIGD VOORSTEL VAN WET

19 juni 2001

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is de wetgeving aan te passen in verband met de vervanging van de gulden door de euro;

Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

HOOFDSTUK 1 MINISTERIE VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES

Artikel 1

In de in de kolommen C tot en met F van onderstaande tabel aangeduide bepalingen van de in kolom B genoemde wetten wordt de in kolom G opgenomen tekst telkens vervangen door de in kolom H opgenomen tekst.

BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES
ABCDEFGH
NrWetartikellidonderdeelvolzinhuidige tekstnieuwe tekst
1.Algemene pensioenwet politieke ambtsdragers13a2 tweedef 6 320,–€ 2 867,89
2.Algemene pensioenwet politieke ambtsdragers13a2 derdef 6 320,–€ 2 867,89
3.Algemene pensioenwet politieke ambtsdragers13a2 derde dat op 1 januari 1985 f 63 200,– bedroegdat, omgerekend naar euro's, op 1 januari 1985 € 28 678,91 bedroeg
4.Algemene pensioenwet politieke ambtsdragers27a4 eerstef 55 195,–€ 25 046,40
5.Algemene pensioenwet politieke ambtsdragers27a4 tweededat op 1 januari 1985 f 63 200,– bedroegdat, omgerekend naar euro's, op 1 januari 1985 € 28 678,91 bedroeg
6.Algemene pensioenwet politieke ambtsdragers27b3 eerstef 55 195,–€ 25 046,40
7.Algemene pensioenwet politieke ambtsdragers27b3 tweede dat op 1 januari 1985 f 63 200,– bedroegdat, omgerekend naar euro's, op 1 januari 1985 € 28 678,91 bedroeg
8.Algemene pensioenwet politieke ambtsdragers58a2 tweedef 6 320,–€ 2 867,89
9.Algemene pensioenwet politieke ambtsdragers58a2 derde, eerste bedragf 6 320,–€ 2 867,89
10.Algemene pensioenwet politieke ambtsdragers58a2 derde, tweede bedragdat op 1 januari 1985 f 63 200,– bedroegdat, omgerekend naar euro's, op 1 januari 1985 € 28 678,91 bedroeg
11.Algemene pensioenwet politieke ambtsdragers734 eerstef 55 195,–€ 25 046,40
12.Algemene pensioenwet politieke ambtsdragers734 tweede dat op 1 januari 1985 f 63 200,– bedroegdat, omgerekend naar euro's, op 1 januari 1985 € 28 678,91 bedroeg
13.Algemene pensioenwet politieke ambtsdragers73a3 eerstef 55 195,–€ 25 046,40
14.Algemene pensioenwet politieke ambtsdragers73a3 tweede dat op 1 januari 1985 f 63 200,– bedroegdat, omgerekend naar euro's, op 1 januari 1985 € 28 678,91 bedroeg
15.Algemene pensioenwet politieke ambtsdragers138a2 tweedef 6 320,–€ 2 867,89
16.Algemene pensioenwet politieke ambtsdragers138a2 derdef 6 320,–€ 2 867,89
17.Algemene pensioenwet politieke ambtsdragers138a2 derdedat op 1 januari 1985 f 63 200,– bedroegdat, omgerekend naar euro's, op 1 januari 1985 € 28 678,91 bedroeg
18.Algemene pensioenwet politieke ambtsdragers150a4 eerstef 55 195,–€ 25 046,40
19.Algemene pensioenwet politieke ambtsdragers150a4 tweede dat op 1 januari 1985 f 63 200,– bedroegdat, omgerekend naar euro's, op 1 januari 1985 € 28 678,91 bedroeg
20.Algemene pensioenwet politieke ambtsdragers150b3 eerstef 55 195,–€ 25 046,40
21.Algemene pensioenwet politieke ambtsdragers150b3 tweede dat op 1 januari 1985 f 63 200,– bedroegdat, omgerekend naar euro's, op 1 januari 1985 € 28 678,91 bedroeg
22.Algemene pensioenwet politieke ambtsdragers1562 eerste, eerste bedragf 17 914,–€ 8 129,02
23.Algemene pensioenwet politieke ambtsdragers1562 eerste, tweede bedragf 17 914,–€ 8 129,02
24.Garantiewet Burgerlijk Overheidspersoneel Indonesië22aeerste bedragf 175€ 79,41
25.Garantiewet Burgerlijk Overheidspersoneel Indonesië22atweede bedragf 300€ 136,13
26.Garantiewet Burgerlijk Overheidspersoneel Indonesië22aderde bedragf 225€ 102,10
27.Garantiewet Burgerlijk Overheidspersoneel Indonesië4d3 eersteguldeneuro
28.Garantiewet Burgerlijk Overheidspersoneel Indonesië4d3 tweedeguldeneuro
29.Garantiewet Burgerlijk Overheidspersoneel Indonesië61a Nederlands couranteuro's
30.Garantiewet Burgerlijk Overheidspersoneel Indonesië63  Nederlands couranteuro's
31.Garantiewet Burgerlijk Overheidspersoneel Indonesië64  Nederlands couranteuro's
32.Garantiewet Burgerlijk Overheidspersoneel Indonesië72a f 50€ 22,69
33.Garantiewet Burgerlijk Overheidspersoneel Indonesië72b f 100€ 45,38
34.Garantiewet Burgerlijk Overheidspersoneel Indonesië72 derde bedragf 25€ 11,34
35.Garantiewet Burgerlijk Overheidspersoneel Indonesië9c2  f 60€ 27
36.Garantiewet Militairen K.N.I.L.3d1  guldeneuro
37.Garantiewet Militairen K.N.I.L.51a Nederlands couranteuro's
38.Garantiewet Militairen K.N.I.L.53  Nederlands couranteuro's
39.Garantiewet Militairen K.N.I.L.54  Nederlands couranteuro's
40.Garantiewet Militairen K.N.I.L.62a f 50€  22,69
41.Garantiewet Militairen K.N.I.L62b f 100€ 45,38
42.Garantiewet Militairen K.N.I.L62 derde bedragf 25€ 11,34
43.Garantiewet Militairen K.N.I.L63 eerste bedragf 210€ 95,29
44.Garantiewet Militairen K.N.I.L. 63 tweede bedragf 210€ 95,29
45.Garantiewet Militairen K.N.I.L63 derde bedragf 210€ 95,29
46.Garantiewet Surinaamse pensioenen31a 1,480,672
47.Garantiewet Surinaamse pensioenen33 eerste factor1,480,672
48.Garantiewet Surinaamse pensioenen33 tweede factor1,1130,505
49.Garantiewet Surinaamse pensioenen4 b 1,1130,505
50.Gemeentewet220f1  f 5 000€ 2 268
51.Gemeentewet220h1  f 25 000€ 11 344,51
52.Gemeentewet220h2  f 20€ 9,08
53.Gemeentewet229d1  f 100€ 45,38
54.Invoeringswet Financiële-verhoudingswet52  één guldenéén euro
55.KieswetG 12 eersteduizend gulden€ 450
56.KieswetG 22 eerstevijfhonderd gulden€ 225
57.KieswetG 32 eerstetweehonderdvijftig gulden€ 112,50
58.KieswetH 121  vijfentwintigduizend gulden€ 11. 250
59.KieswetH 131  vijfentwintighonderd gulden€ 1 125
60.KieswetH 141  vijfhonderd gulden€ 225
61.Samenloopregeling Indonesische pensioenen 1960261aeerste bedragf 1026€ 465,58
62.Samenloopregeling Indonesische pensioenen 1960261atweede bedragf 1614€ 732,40
63.Samenloopregeling Indonesische pensioenen 1960261aderde bedragf 807€ 366,20
64.Samenloopregeling Indonesische pensioenen 1960261avierde bedragf 1104€ 500,97
65.Samenloopregeling Indonesische pensioenen 1960261avijfde bedragf 1698€ 770,52
66.Samenloopregeling Indonesische pensioenen 1960261azesde bedragf 849€ 385,26
67.Samenloopregeling Indonesische pensioenen 1960261ceerste bedragf 1452€ 658,89
68.Samenloopregeling Indonesische pensioenen 1960261ctweede bedragf 2104€ 954,75
69.Samenloopregeling Indonesische pensioenen 1960261cderde bedragf 1530€ 694,28
70.Samenloopregeling Indonesische pensioenen 1960261cvierde bedragf 2188€ 992,87
71.Samenloopregeling Indonesische pensioenen 1960261deerste bedragf 486€ 220,54
72.Samenloopregeling Indonesische pensioenen 1960261dtweede bedragf 732€ 332,17
73.Samenloopregeling Indonesische pensioenen 1960261dderde bedragf 960€ 435,63
74.Uitkeringswet KNIL-beroepsmilitairen2   f 7 500€ 3 403,35
75.Uitkeringswet KNIL-beroepsmilitairen3   f7 500€ 3 403,35
76.Wet van 25 mei 1962, houdende instelling van een Bijstandkorps van burgerlijke rijksambtenaren, dat bestemd is voor dienst in Nederlands Nieuw-Guinea21   Nederlands couranteuro's
77.Wet bezoldiging Nationale ombudsman11 eerste bedragf 18 510€ 8 399,47
78.Wet bezoldiging Nationale ombudsman11 tweede bedragf 16 273€ 7 384,37
79.Wet bezoldiging Raad van State en Algemene Rekenkamer11 eerstef 18 510€ 8 399,47
80.Wet bezoldiging Raad van State en Algemene Rekenkamer11 tweedef 17 355€ 7 875,36
81.Wet bezoldiging Raad van State en Algemene Rekenkamer11 derdef 16 273€ 7 384,37
82.Wet bezoldiging Raad van State en Algemene Rekenkamer41 eerste bedragf 18 510€ 8 399,47
83.Wet bezoldiging Raad van State en Algemene Rekenkamer41 tweede bedragf 16 273€ 7 384,37
84.Wet gemeentelijke zorg voor houders van een voorwaardelijke vergunning tot verblijf14   f 1 000 000€ 453 780,22
85.Wet gemeentelijke zorg voor houders van een voorwaardelijke vergunning tot verblijf163a f 2 000€ 907,56
86.Wet gemeentelijke zorg voor houders van een voorwaardelijke vergunning tot verblijf163b f 1 000€ 453,78
87.Wet op de Raad van State402a f 340€ 154
88.Wet op de Raad van State402b f 675€ 306
89.Wet op de Raad van State403  f 675€ 306
90.Wet rechtspositie ministers en staatssecretarissen11 eerstef 18 510€ 8 399,47
91.Wet rechtspositie ministers en staatssecretarissen11 tweedef 17 355€ 7 875,36
92.Wet rechtspositionele voorzieningen rampbestrijders281  f 30,00€ 13,61
93.Wet Rietkerkuitkering41  f 2 000€ 907,56
94.Wet schadeloosstelling leden Tweede Kamer82 derdeguldenseuro's
95.Wet schadeloosstelling leden Tweede Kamer91  f 4 200€ 1 958,97
96.Wet schadeloosstelling, uitkering en pensioen leden Europees Parlement22  f 25 409€ 11 530,10
97.Wet subsidiëring politieke partijen23  f 25,–€ 11,34
98.Wet subsidiëring politieke partijen32b f 10,–€ 4,54
99.Wet subsidiëring politieke partijen61aeerste bedragf 76 725,–€ 34 816,29
100.Wet subsidiëring politieke partijen61atweede bedragf 24 575,–€ 11 151,65
101.Wet subsidiëring politieke partijen61beerste bedragf 163 700,–€ 74 283,82
102.Wet subsidiëring politieke partijen61btweede bedragf 12 300,–€ 5 581,50
103.Wet subsidiëring politieke partijen62 eerstef 741 750,–€ 336 591,47
104.Wet subsidiëring politieke partijen62 tweedef 741 750,–€ 336 591,47
105.Wet subsidiëring politieke partijen63  f 10,–€ 4,54
106.Wet subsidiëring politieke partijen161a f 2 500,–€ 1 125
107.Wet subsidiëring politieke partijen161beerste bedragf 2 500,–€ 1 125
108.Wet subsidiëring politieke partijen161btweede bedragf 5 000,–€ 2 250
109.Wet subsidiëring politieke partijen161cEerste bedragf 5 000,–€ 2 250
110.Wet subsidiëring politieke partijen161cTweede bedragf 7 500€ 3 375
111.Wet subsidiëring politieke partijen161d f 7 500€ 3 375
112.Wet subsidiëring politieke partijen181 Eerstef 10 000,–€ 4 537,80
113.Wet subsidiëring politieke partijen18  Derdef 10 000,–€ 4 537,80
114.Wet vergoedingen leden Eerste Kamer4   f 38 000per jaar€ 1 556,92per maand
115.Wet vergoedingen leden Eerste Kamer101  f 3 068€ 1 627,71
116.Wet vergoedingen leden Eerste Kamer161  f 4 000€ 1 865,49
117.Wet vergoedingen leden Eerste Kamer182 Eerste bedragf 400€ 209,19
118.Wet vergoedingen leden Eerste Kamer182 Tweede bedragf 4000€ 2 094,20
119.Wet vergoedingen leden Eerste Kamer182 Derde bedragf 8000€ 4 188,95
120.Wet vergoedingen leden Eerste Kamer182 vierde bedragf 13 000€ 6 807,61

Artikel 2

1. De Toeslagwet Indonesische pensioenen 1956 wordt gewijzigd als volgt:

a. In artikel 2, derde lid, wordt «Nederlandse guldens» vervangen door: euro's.

b. De artikelen 2a en 3 vervallen.

c. De hoofdstukken I-A, II, III, IV, V en V-A vervallen.

d. In artikel 31 vervallen het eerste en het vierde lid, onder vernummering van het tweede en het derde lid tot het eerste en het tweede lid.

2. De op 31 december 2001 met toepassing van de Toeslagwet Indonesische pensioenen 1956 bestaande in guldens luidende aanspraken op grond van de Garantiewet Burgerlijk Overheidspersoneel Indonesië of de Garantiewet Militairen K.N.I.L., worden met ingang van 1 januari 2002 omgezet in aanspraken in euro's.

3. De in het vorige lid bedoelde aanspraken worden aangepast overeenkomstig de pensioenaanpassingen van de Stichting Pensioenfonds ABP voor de overheidswerknemers in de sector Rijk.

4. Nieuwe aanspraken na 1 januari 2002 worden berekend overeenkomstig de tot en met 31 december 2001 geldende voorschriften en vastgesteld en aangepast met toepassing van het tweede en derde lid.

Artikel 3

1. De Wet aanpassing pensioenvoorzieningen Bijstandkorps wordt gewijzigd als volgt:

a. De derde afdeling vervalt.

b. Onderdeel b van artikel 9 komt te luiden:

b. ander pensioen: een pensioen, als bedoeld in artikel 16, tweede lid jo. vierde lid, van het pensioenreglement.

2. De op 31 december 2001 met toepassing van de derde afdeling van de Wet aanpassing pensioenvoorzieningen Bijstandkorps in guldens luidende aanspraken op grond van de Wet van 25 mei 1962, houdende instelling van een Bijstandkorps van burgerlijke rijksambtenaren, dat bestemd is voor dienst in Nederlands Nieuw-Guinea, worden met ingang van 1 januari 2002 omgezet in aanspraken in euro's.

3. De in het vorige lid bedoelde aanspraken worden aangepast overeenkomstig de pensioenaanpassingen van de Stichting Pensioenfonds ABP voor de overheidswerknemers in de sector Rijk.

4. Nieuwe aanspraken na 1 januari 2002 worden berekend overeenkomstig de tot en met 31 december 2001 geldende voorschriften en vastgesteld en aangepast met toepassing van het tweede en derde lid.

Artikel 4

Bijlage 3 van de Wet van 6 november 1997 tot wijziging van de Financiële-verhoudingswet, enz. en regels inzake invoering van deze wijziging (herziening verdeelstelsel Provinciefonds) komt te luiden:

BIJLAGE 3. Overgangsmaatregelen in verband met de herverdeling (bijlage bij artikel 12)
 Kolom 1Kolom 2Kolom 3Kolom 4Kolom 5
 UitkeringsjaarUitkeringsjaarUitkeringsjaarUitkeringsjaarUitkeringsjaar
 1998199920002001 en volgende2001 en volgende
    (guldens)(euro's)
Groningen8 117 4326 851 6515 585 8704 320 0901 960 371
Friesland4 222 2892 907 3501 592 410277 471125 911
Drenthe7 688 0985 969 9234 251 7482 533 5721 149 685
Overijssel– 1 231 682– 2 139 213– 3 046 744– 3 954 275– 1 794 372
Gelderland– 10 343 350– 7 696 388– 5 049 426– 2 402 464– 1 090 191
Utrecht15 199 70211 188 2927 176 8823 165 4711 436 428
Noord-Holland– 20 487 288– 16 230 182– 11 973 075– 7 715 969– 3 501 354
Zuid-Holland– 11 624 664– 9 270 219– 6 915 774– 4 561 329– 2 069 841
Zeeland10 837 9419 600 9428 363 9427 126 9433 234 066
Noord-Brabant1 517 3631 563 8571 610 3511 656 846751 844
Limburg4 309 1393 235 9592 162 7801 089 601494 439
Flevoland– 8 204 980– 5 981 972– 3 758 964– 1 535 957– 696 987

HOOFDSTUK 2 MINISTERIE VAN DEFENSIE

Enig artikel

In de in de kolommen C tot en met F van onderstaande tabel aangeduide bepalingen van de in kolom B genoemde wetten wordt de in kolom G opgenomen tekst telkens vervangen door de in kolom H opgenomen tekst.

DEFENSIE
ABCDEFGH
NrWetartikellidonderdeelvolzinhuidige tekstnieuwe tekst
1.Uitkeringswet financiële compensatie langdurige militaire dienst2   f 7500€ 3403,35
2.Uitkeringswet financiële compensatie langdurige militaire dienst3   f 7500€ 3403,35
3.Uitkeringswet tegemoetkoming twee tot vijfjarige diensttijd veteranen21  f 1000€ 453,78
4.Uitkeringswet tegemoetkoming twee tot vijfjarige diensttijd veteranen22  f 1000€ 453,78
5.Wet gewetensbezwaren militaire dienst311b twee gulden en vijftig cents€ 2

HOOFDSTUK 3 MINISTERIE VAN ECONOMISCHE ZAKEN

Enig artikel

In de in de kolommen C tot en met F van onderstaande tabel aangeduide bepalingen van de in kolom B genoemde wetten wordt de in kolom G opgenomen tekst telkens vervangen door de in kolom H opgenomen tekst.

ECONOMISCHE ZAKEN
ABCDEFGH
NrWetartikellidonderdeelvolzinhuidige tekstnieuwe tekst
1.Elektriciteitswet 1998293 tweedeguldenseuro
2.Elektriciteitswet 1998436  f 10 000 000€ 4 500 000
3.Elektriciteitswet 1998572 tweedeguldenseuro
4.Gaswet327  f 10 000 000€ 4 500 000
5.Mededingingswet71beerste bedragtien miljoen gulden€ 4 540 000
6.Mededingingswet71btweede bedragtwee miljoen gulden€ 908 000
7.Mededingingswet291 eerste bedrag250 miljoen gulden€ 113 450 000
8.Mededingingswet291 tweede bedrag30 miljoen gulden€ 13 615 000
9.Mededingingswet311  50 miljoen gulden€ 22 690 000
10.Mededingingswet312  10 miljoen gulden€ 4 540 000
11.Mededingingswet571  f 1 miljoen€ 450 000
12.Mededingingswet691  f 10 000€ 4 500
13.Mededingingswet71   f 10 000€ 4 500
14.Mededingingswet72   f 10 000€ 4 500
15.Mededingingswet73   f 50 000€ 22 500
16.Mededingingswet741a f 50 000€ 22 500
17.Mededingingswet751a f 50 000€ 22 500
18.Pandhuiswet 191012  vijf en twintig gulden€ 11,34
18a.Wet betreffende afstand van een gedeelte van voor ontginning van Staatswege gereserveerde terreinen13  drie duizend gulden€ 1 361,34
18b.Wet exploitatie van Staatswege van steenkolenmijnen in Limburg5   f 12,50€ 5,67
18c.Wet financiering van pensioenvoorzieningen van de steenkolenmijnindustrie11d 6 miljoen gulden€ 2 722 681,30
19.Wet Fonds economische structuurversterking21b f 400 miljoen€ 181 512 086,44
20.Wet inzake het Agentschap der Westeuropese Unie7   geldboete van ten hoogste vijfduizend gulden geldboete van de tweede categorie
21.Vervallen      
22.Vervallen      
23.Vervallen      
24.Vervallen      
25.Vervallen      
26.Vervallen      
27.Vervallen      
27a.Wet tot ontginning van steenzout bij BuurseIII1  vijfentwintig cent€ 0,11
27b.Wet tot ontginning van steenzout bij BuurseIII1  zes gulden vijf en twintig cent (f 6,25)€ 2,84
27c.Wet tot uitbreiding van het Staatsmijnveld3   f 12,50€ 5,67

HOOFDSTUK 4 MINISTERIE VAN FINANCIËN

Artikel 1

In de in de kolommen C tot en met F van onderstaande tabel aangeduide bepalingen van de in kolom B genoemde wetten wordt de in kolom G opgenomen tekst telkens vervangen door de in kolom H opgenomen tekst.

FINANCIËN
ABCDEFGH
NrWetartikellidonderdeelvolzinhuidige tekstnieuwe tekst
1.Comptabiliteitswet293 eerstef 1 miljoen€ 453 780,22
2.Comptabiliteitswet294  f 1 miljoen€ 453 780,22
3.Comptabiliteitswet591b f 1 miljoen€ 453 780,22
4.Machtigingswet tot deelneming door Nederland in de Vijfde Middelenaanvulling van het Aziatische Ontwikkelingsfonds1   f 182 186 178 (honderdtweeëntachtig-miljoenhonderd-zesentachtigduizend-honderÐachten- zeventig gulden)€ 82 672 483,22
5.Wet aansprakelijkheid kernongevallen51  500 miljoen gulden€ 226 890 108,05
6.Wet aansprakelijkheid kernongevallen18   vijf miljard gulden€ 2 268 901.080,45
7.Wet aansprakelijkheid kernongevallen21   vijf miljard gulden€ 2 268 901.080,45
8.Wet financieel statuut van het Koninklijk Huis11 eerste bedragf 2 700 000€ 1 225 206,58
9.Wet financieel statuut van het Koninklijk Huis11 tweede bedragf 540 000€ 245 041,32
10.Wet financieel statuut van het Koninklijk Huis11 derde bedragf 620 000€ 281 343,73
11.Wet financieel statuut van het Koninklijk Huis11 vierde bedragf 550 000€ 249 579,12
12.Wet financieel statuut van het Koninklijk Huis14tabelkolom A eerste bedragf 1 060 000€ 481 007,03
13.Wet financieel statuut van het Koninklijk Huis14tabelkolom A tweede bedragf 120 000€ 54 453,63
14.Wet financieel statuut van het Koninklijk Huis14tabelkolom A derde bedragf 180 000EUR 81 680,44
15.Wet financieel statuut van het Koninklijk Huis14tabelkolom A vierde bedragf 180 000EUR 81 680,44
16.Wet financieel statuut van het Koninklijk Huis14tabelkolom B eerste bedragf 1 100 000EUR 499 158,24
17.Wet financieel statuut van het Koninklijk Huis14tabelkolom B tweede bedragf 210 000EUR 95 293,85
18.Wet financieel statuut van het Koninklijk Huis14tabelkolom B derde bedragf 280 000EUR 127 058,46
19.Wet financieel statuut van het Koninklijk Huis14tabelkolom B vierde bedragf 210 000EUR 95 293,85
20.Wet financieel statuut van het Koninklijk Huis14tabelkolom C eerste bedragf 540 000EUR 245 041,32
21.Wet financieel statuut van het Koninklijk Huis14tabelkolom C tweede bedragf 210 000EUR 95 293,85
22.Wet financieel statuut van het Koninklijk Huis14tabelkolom C derde bedragf 160 000EUR 72 604,83
23.Wet financieel statuut van het Koninklijk Huis14tabelkolom C vierde bedragf 160 000EUR 72 604,83
24.Wet financieel statuut van het Koninklijk Huis111 eerste bedragf 1 325 000€ 601 258,79
25.Wet financieel statuut van het Koninklijk Huis111 tweede bedragf 780 000€ 353 948,57
26.Wet financieel statuut van het Koninklijk Huis113tabel kolom A eerste bedragf 500 000EUR 226 890,11
27.Wet financieel statuut van het Koninklijk Huis113tabel kolom A tweede bedragf 215 000€ 97 562,75
28.Wet financieel statuut van het Koninklijk Huis113tabel kolom B eerste bedragf 325 000EUR 147 478,57
29.Wet financieel statuut van het Koninklijk Huis113tabel kolom B tweede bedragf 325 000EUR 147 478,57
30.Wet financieel statuut van het Koninklijk Huis113tabel kolom C eerste bedragf 500 000EUR 226 890,11
31.Wet financieel statuut van het Koninklijk Huis113tabel kolom C tweede bedragf 240 000EUR 108 907,25
32.Wet financiële betrekkingen buitenland 19949c1  twee miljoen gulden€ 900 000
33.Wet financiële betrekkingen buitenland 1994bijlage artikel 1 lid 1eerste bedragf 5 000€ 2 268
34.Wet financiële betrekkingen buitenland 1994bijlage artikel 1 lid 1tweede bedragf 10 000€ 4 537
35.Wet financiële betrekkingen buitenland 1994bijlage artikel 2 lid 1eerste bedragf 1 000 000€ 453 800
36.Wet financiële betrekkingen buitenland 1994bijlage artikel 2 lid 1tweede bedragf 1 000 000€ 453 800
37.Wet financiële betrekkingen buitenland 1994bijlage artikel 2 lid 1derde bedragf 5 000 000€ 2 269 000
38.Wet financiële betrekkingen buitenland 1994bijlage artikel 2 lid 1vierde bedragf 5 000 000€ 2 269 000
39.Wet financiële betrekkingen buitenland 1994bijlage artikel 2 lid 1vijfde bedragf 10 000 000€ 4 538 000
40.Wet financiële betrekkingen buitenland 1994bijlage artikel 2 lid 1zesde bedragf 10 000 000€ 4 538 000
41.Wet financiering decentrale overheden32  661 113 gulden€ 300 000
42.Wet grensoverschrijdende betaaldiensten11b 50 000 ecu€ 50 000
43.Wet identificatie bij financiële dienstverlening 199312  veertigduizend gulden€ 18 151,21
44.Wet identificatie bij financiële dienstverlening 199324  vijfentwintigduizend gulden€ 10 000
45.Wet inzake de wisselkantoren23c1  twee miljoen gulden€ 900 000
46.Wet inzake de wisselkantorenbijlage artikel 1eerste bedragf 1 000€ 453
47.Wet inzake de wisselkantorenbijlage artikel 1tweede bedragf 2 000€ 907
48.Wet inzake de wisselkantorenbijlage artikel 1derde bedragf 12 000€ 5 445
49.Wet inzake de wisselkantorenbijlage artikel 1vierde bedragf 48 000€ 21 781
50.Wet inzake de wisselkantorenbijlage artikel 1vijfde bedragf 192 000€ 87 125
51.Wet inzake de wisselkantorenbijlage artikel 2 lid 1, categorie I f 100 000€ 45 400
52.Wet inzake de wisselkantorenbijlage artikel 2 lid 1, categorie IIeerste bedragf 100 000€ 45 400
53.Wet inzake de wisselkantorenbijlage artikel 2 lid 1, categorie IItweede bedragf 200 000€ 90 800
54.Wet inzake de wisselkantorenbijlage artikel 2 lid 1, categorie IIIeerste bedragf 200 000€ 90 800
55.Wet inzake de wisselkantorenbijlage artikel 2 lid 1, categorie IIItweede bedragf 500 000€ 226 900
56.Wet inzake de wisselkantorenbijlage artikel 2 lid 1, categorie IIIderde bedragf 100 000 000€ 45 378 000
57.Wet inzake de wisselkantorenbijlage artikel 2 lid 1, categorie IVeerste bedragf 500 000€ 226 900
58.Wet inzake de wisselkantorenbijlage artikel 2 lid 1, categorie IVtweede bedragf 1 000 000€ 453 800
59.Wet inzake de wisselkantorenbijlage artikel 2 lid 1, categorie IVderde bedragf 100 000 000€ 45 378 000
60.Wet inzake de wisselkantorenbijlage artikel 2 lid 1, categorie IVvierde bedragf 1 000 000 000€ 453 780 000
61.Wet inzake de wisselkantorenbijlage artikel 2 lid 1, categorie Veerste bedragf 1 000 000€ 453 800
62.Wet inzake de wisselkantorenbijlage artikel 2 lid 1, categorie Vtweede bedragf 1 000 000 000€ 453 780 000
63.Wet inzake de wisselkantorenbijlage artikel 2 lid 1, categorie Vderde bedragf 10 000 000 000€ 4 537 800.000
64.Wet inzake de wisselkantorenbijlage artikel 2 lid 1, categorie VIeerste bedragf 10 000 000 000€ 4 537 800.000
65.Wet inzake de wisselkantorenbijlage artikel 2 lid 1, categorie VItweede bedragf 100 000 000 000€ 45 378 020.000
66.Wet inzake de wisselkantorenbijlage artikel 2 lid 1, categorie VII f 100 000 000 000€ 45 378 020.000
67.Wet machtiging deelneming door Nederland in de Zesde Middelenaanvulling van het Afrikaanse Ontwikkelingsfonds1   f 190 290 767€ 86 350 185,37
68.Wet machtiging tot deelneming Staat aan geïntegreerd EEG-mechanisme voor financiële ondersteuning op middellange termijn van de betalings-balansen van de Lid-staten11  ECU 905 miljoen€ 905 miljoen
69.Wet melding ongebruikelijke transacties1 a sub 8 wisselen van guldens of vreemde valutawisselen van guldens, euro's of vreemde valuta
70.Wet melding zeggenschap in ter beurze genoteerde vennootschappen 199613c1  twee miljoen gulden€ 900 000
71.Wet melding zeggenschap in ter beurze genoteerde vennootschappen 1996bijlage artikel 1eerste bedragf 1 000€ 453
72.Wet melding zeggenschap in ter beurze genoteerde vennootschappen 1996bijlage artikel 1tweede bedragf 2 000€ 907
73.Wet melding zeggenschap in ter beurze genoteerde vennootschappen 1996bijlage artikel 1derde bedragf 12 000€ 5 445
74.Wet melding zeggenschap in ter beurze genoteerde vennootschappen 1996bijlage artikel 1vierde bedragf 48 000€ 21 781
75.Wet op de goudclausules 19371 a guldeneuro
76.Wet op de goudclausules 19373   f 1653,44€ 750,30
76a.Wet op het consumentenkrediet31  negentigduizend gulden€ 40 000
76b.Wet op het consumentenkrediet32  negentigduizend guldens€ 40 000
76c.Wet op het consumentenkrediet33 derdevijfduizend gulden€ 2 500
76d.Wet op het consumentenkrediet281 eerstetweeduizend gulden€ 1 000
76e.Wet op het consumentenkrediet282 eerstetweeduizend gulden€ 1 000
76f.Wet op het consumentenkrediet321 eerstetweeduizend gulden€ 1 000
76g.Wet op het consumentenkrediet454 eerstevijfhonderd gulden€ 200
77.Wet toezicht beleggingsinstellingen33d1 eerstetwee miljoen gulden€ 900 000
78.Wet toezicht beleggingsinstellingen33d1 tweedetwee miljoen gulden€ 900 000
79.Wet toezicht beleggingsinstellingenbijlage artikel 1eerste bedragf 1 000€ 453
80.Wet toezicht beleggingsinstellingenbijlage artikel 1tweede bedragf 2 000€ 907
81.Wet toezicht beleggingsinstellingenbijlage artikel 1derde bedragf 12 000€ 5 445
82.Wet toezicht beleggingsinstellingenbijlage artikel 1vierde bedragf 48 000€ 21 781
83.Wet toezicht beleggingsinstellingenbijlage artikel 1vijfde bedragf 192 000€ 87 125
84.Wet toezicht beleggingsinstellingenbijlage artikel 2 lid 1, categorie I f 1 000 000€ 453 800
85.Wet toezicht beleggingsinstellingenbijlage artikel 2 lid 1, categorie IIeerste bedragf 1 000 000€ 453 800
86.Wet toezicht beleggingsinstellingenbijlage artikel 2 lid 1, categorie IItweede bedragf 10 000 000€ 4 538 000
87.Wet toezicht beleggingsinstellingenbijlage artikel 2 lid 1, categorie IIIeerste bedragf 10 000 000€ 4 538 000
88.Wet toezicht beleggingsinstellingenbijlage artikel 2 lid 1, categorie IIItweede bedragf 100 000 000€ 45 378 000
89.Wet toezicht beleggingsinstellingenbijlage artikel 2 lid 1, categorie IVeerste bedragf 100 000 000€ 45 378 000
90.Wet toezicht beleggingsinstellingenbijlage artikel 2 lid 1, categorie IVeerste bedragf 1 000 000 000€ 453 780 000
91.Wet toezicht beleggingsinstellingenbijlage artikel 2 lid 1, categorie V f 1 000 000 000€ 453 780 000
92.Wet toezicht effectenverkeer 199548d1  twee miljoen gulden€ 900 000
93.Wet toezicht effectenverkeer 1995bijlage artikel 1eerste bedragf 1 000€ 453
94.Wet toezicht effectenverkeer 1995bijlage artikel 1tweede bedragf 2 000€ 907
95.Wet toezicht effectenverkeer 1995bijlage artikel 1derde bedragf 4 000€ 1 815
96.Wet toezicht effectenverkeer 1995bijlage artikel 1vierde bedragf 12 000€ 5 445
97.Wet toezicht effectenverkeer 1995bijlage artikel 1vijfde bedragf 48 000€ 21 781
98.Wet toezicht effectenverkeer 1995bijlage artikel 1zesde bedragf 192 000€ 87 125
99.Wet toezicht effectenverkeer 1995bijlage artikel 2 lid 1, categorie I f 300 000€ 136 100
100.Wet toezicht effectenverkeer 1995bijlage artikel 2 lid 1, categorie IIeerste bedragf 300 000€ 136 100
101.Wet toezicht effectenverkeer 1995bijlage artikel 2 lid 1, categorie IItweede bedragf 600 000€ 272 300
102.Wet toezicht effectenverkeer 1995bijlage artikel 2 lid 1, categorie IIIeerste bedragf 600 000€ 272 300
103.Wet toezicht effectenverkeer 1995bijlage artikel 2 lid 1, categorie IIItweede bedragf 1 000 000€ 453 800
104.Wet toezicht effectenverkeer 1995bijlage artikel 2 lid 1, categorie IVeerste bedragf 1 000 000€ 453 800
105.Wet toezicht effectenverkeer 1995bijlage artikel 2 lid 1, categorie IVtweede bedragf 10 000 000€ 4 538 000
106.Wet toezicht effectenverkeer 1995bijlage artikel 2 lid 1, categorie V f 10 000 000€ 4 538 000
107.Wet toezicht kredietwezen 199290d1  twee miljoen gulden€ 900 000
108.Wet toezicht kredietwezen 1992bijlage Artikel 1eerste bedragf 1 000€ 453
109.Wet toezicht kredietwezen 1992bijlage Artikel 1tweede bedragf 2 000€ 907
110.Wet toezicht kredietwezen 1992bijlage artikel 1derde bedragf 12 000€ 5 445
111.Wet toezicht kredietwezen 1992bijlage Artikel 1vierde bedragf 48 000€ 21 781
112.Wet toezicht kredietwezen 1992bijlage artikel 1vijfde bedragf 192 000€ 87 125
113.Wet toezicht kredietwezen 1992bijlage artikel 2lid 1, categorie I f 100 000 000€ 45 378 000
114.Wet toezicht kredietwezen 1992bijlage artikel 2lid 1, categorie IIeerste bedragf 100 000 000€ 45 378 000
115.Wet toezicht kredietwezen 1992bijlage artikel 2lid 1, categorie IItweede bedragf 1 000 000 000€ 453 780 000
116.Wet toezicht kredietwezen 1992bijlage artikel 2lid 1, categorie IIIeerste bedragf 1 000 000 000€ 453 780 000
117.Wet toezicht kredietwezen 1992bijlage artikel 2lid 1, categorie IIItweede bedragf 10 000 000 000€ 4 537 800.000
118.Wet toezicht kredietwezen 1992bijlage artikel 2lid 1, categorie IVeerste bedragf 10 000 000 000€ 4 537 800.000
119.Wet toezicht kredietwezen 1992bijlage artikel 2lid 1, categorie IVtweede bedragf 100 000 000 000€ 45 378 020.000
120.Wet toezicht kredietwezen 1992bijlage artikel 2lid 1, categorie V f 100 000 000 000€ 45 378 020.000
121.Wet toezicht natura-uitvaartverzekeringsbedrijf402  f 100 000€ 45 378,02
122.Wet toezicht natura-uitvaartverzekeringsbedrijf93d1  twee miljoen gulden€ 900 000
123.Wet toezicht natura-uitvaartverzekeringsbedrijf93d5  twee miljoen gulden€ 900 000
124.Wet toezicht natura-uitvaartverzekeringsbedrijfbijlage artikel 1eerste bedragf 1 000€ 453
125.Wet toezicht natura-uitvaartverzekeringsbedrijfbijlage artikel 1tweede bedragf 2 000€ 907
126.Wet toezicht natura-uitvaartverzekeringsbedrijfbijlage artikel 1derde bedragf 12 000€ 5 445
127.Wet toezicht natura-uitvaartverzekeringsbedrijfbijlage artikel 1vierde bedragf 48 000€ 21 781
128.Wet toezicht natura-uitvaartverzekeringsbedrijfbijlage artikel 1vijfde bedragf 192 000€ 87 125
129.Wet toezicht natura-uitvaartverzekeringsbedrijfbijlage artikel 2lid 1, categorie I f 10 miljoen€ 4 538 000
130.Wet toezicht natura-uitvaartverzekeringsbedrijfbijlage artikel 2lid 1, categorie IIeerste bedragf 10 miljoen€ 4 538 000
131.Wet toezicht natura-uitvaartverzekeringsbedrijfbijlage artikel 2lid 1, categorie IItweede bedragf 50 miljoen€ 22 689 000
132.Wet toezicht natura-uitvaartverzekeringsbedrijfbijlage artikel 2lid 1, categorie IIIeerste bedragf 50 miljoen€ 22 689 000
133.Wet toezicht natura-uitvaartverzekeringsbedrijfbijlage artikel 2lid 1, categorie IIItweede bedragf 250 miljoen€ 113 445 000
134.Wet toezicht natura-uitvaartverzekeringsbedrijfbijlage artikel 2lid 1, categorie IVeerste bedragf 250 miljoen€ 113 445 000
135.Wet toezicht natura-uitvaartverzekeringsbedrijfbijlage artikel 2lid 1, categorie IVtweede bedragf 1 miljard€ 453 780 000
136.Wet toezicht natura-uitvaartverzekeringsbedrijfbijlage artikel 2lid 1, categorie V f 1 miljard€ 453 780 000
137.Wet toezicht verzekeringsbedrijf 199311k sub 3eerste bedrag6,2 miljoen ecu€ 6 200 000
138.Wet toezicht verzekeringsbedrijf 199311k sub 3tweede bedrag12,8 miljoen ecu€ 12 800 000
138a.Wet toezicht verzekeringsbedrijf 1993147k1  400 miljoen gulden€ 181 512 086,44
138b.Wet toezicht verzekeringsbedrijf 1993147k1a 200 miljoen gulden€ 90 756 043,22
138c.Wet toezicht verzekeringsbedrijf 1993147k1b 200 miljoen gulden€ 90 756 043,22
139.Wet toezicht verzekeringsbedrijf 1993188d1  twee miljoen gulden€ 900 000
140.Wet toezicht verzekeringsbedrijf 1993188d5  twee miljoen gulden€ 900 000
141.Wet toezicht verzekeringsbedrijf 1993bijlage artikel 1eerste bedragf 1 000€ 543
142.Wet toezicht verzekeringsbedrijf 1993bijlage artikel 1tweede bedragf 2 000€ 907
143.Wet toezicht verzekeringsbedrijf 1993bijlage artikel 1derde bedragf 12 000€ 5 445
144.Wet toezicht verzekeringsbedrijf 1993bijlage artikel 1vierde bedragf 48 000€ 21 781
145.Wet toezicht verzekeringsbedrijf 1993bijlage artikel 1vijfde bedragf 192 000€ 87 125
146.Wet toezicht verzekeringsbedrijf 1993bijlage artikel 2lid 1, categorie Ieerste bedragf 10 miljoen€ 4 538 000
147.Wet toezicht verzekeringsbedrijf 1993bijlage artikel 2lid 1, categorie Itweede bedragf 30 miljoen€ 13 613 000
148.Wet toezicht verzekeringsbedrijf 1993bijlage artikel 2lid 1, categorie IIeerste bedragf 10 miljoen€ 4 538 000
149.Wet toezicht verzekeringsbedrijf 1993bijlage artikel 2lid 1, categorie IItweede bedragf 50 miljoen€ 22 689 000
150.Wet toezicht verzekeringsbedrijf 1993bijlage artikel 2lid 1, categorie IIderde bedragf 30 miljoen€ 13 613 000
151.Wet toezicht verzekeringsbedrijf 1993bijlage artikel 2lid 1, categorie IIvierde bedragf 150 miljoen€ 68 067 000
152.Wet toezicht verzekeringsbedrijf 1993bijlage artikel 2lid 1, categorie IIIeerste bedragf 50 miljoen€ 22 689 000
153.Wet toezicht verzekeringsbedrijf 1993bijlage artikel 2lid 1, categorie IIItweede bedragf 250 miljoen€ 113 445 000
154.Wet toezicht verzekeringsbedrijf 1993bijlage artikel 2lid 1, categorie IIIderde bedragf 150 miljoen€ 68 067 000
155.Wet toezicht verzekeringsbedrijf 1993bijlage artikel 2lid 1, categorie IIIvierde bedragf 750 miljoen€ 340 335 000
156.Wet toezicht verzekeringsbedrijf 1993bijlage artikel 2lid 1, categorie IVeerste bedragf 250 miljoen€ 113 445 000
157.Wet toezicht verzekeringsbedrijf 1993bijlage artikel 2lid 1, categorie IVtweede bedragf 1 miljard€ 453 780 000
158.Wet toezicht verzekeringsbedrijf 1993bijlage artikel 2lid 1, categorie IVderde bedragf 750 miljoen€ 340 335 000
159.Wet toezicht verzekeringsbedrijf 1993bijlage artikel 2lid 1, categorie IVvierde bedragf 3 miljard€ 1 361 340 000
160.Wet toezicht verzekeringsbedrijf 1993bijlage artikel 2lid 1, categorie Veerste bedragf 1 miljard€ 453 780 000
161.Wet toezicht verzekeringsbedrijf 1993bijlage artikel 2lid 1, categorie Vtweede bedragf 3 miljard€ 1 361 340 000

Artikel 2

De Wet financieel statuut Koninklijk Huis wordt gewijzigd als volgt:

1. In artikel 1, vierde lid, komt de tabel te luiden:

  ABC
I.de Koning€ 481 007,03€ 499 158,24€ 245 041,32
II.de echtgenote van de Koning€ 54 453,63€ 95 293,85€ 95 293,85
III.de vermoedelijke erfgenaam van de   
 Kroon€ 81 680,44€ 127 058,46€ 72 604,83
IV.de echtgenoot of echtgenote van de    
 vermoedelijke erfgenaam van de Kroon€ 81 680,44€ 95 293,85€ 72 604,83

2. In artikel 11, derde lid, komt de tabel te luiden:

 ABC
Prinses Juliana€ 226 890,11€ 147 478,57€ 226 890,11
Prins Bernhard€ 97 562,75€ 147 478,57€ 108 907,25

Artikel 3

Artikel 1, derde lid, van de Wet toezicht verzekeringsbedrijf 1993 vervalt.

HOOFDSTUK 5 MINISTERIE VAN JUSTITIE

Artikel 1

In de in de kolommen C tot en met F van onderstaande tabel aangeduide bepalingen van de in kolom B genoemde wetten wordt de in kolom G opgenomen tekst telkens vervangen door de in kolom H opgenomen tekst.

JUSTITIE
ABCDEFGH
NrWetartikellidonderdeelvolzinhuidige tekstnieuwe tekst
1.Algemene wet bestuursrecht8:413a f 60€ 27
2.Algemene wet bestuursrecht8:413b f 225€ 102
3.Algemene wet bestuursrecht8:413c f 450€ 204
4.Beroepswet222a f 170€ 77
5.Beroepswet22 b f 340€ 154
6.Beroepswet22 c f 675€ 306
7.Beroepswet223  f 675€ 306
8.Burgerlijk Wetboek Boek 13391 eerstef 10 000€ 4500
9.Burgerlijk Wetboek Boek 13391 tweedef 20 000€ 9000
10.Burgerlijk Wetboek Boek 13453  f 1500€ 700
11.Burgerlijk Wetboek Boek 14412  f 1500€ 700
12.Burgerlijk Wetboek Boek 2131   f  10 000€ 5000
13.Burgerlijk Wetboek Boek 2241   f  10 000€ 5000
14.Burgerlijk Wetboek Boek 24414  10 miljoen ecu€ 10 000 000
15.Burgerlijk Wetboek Boek 61901b f 1263,85€ 500
16.Burgerlijk Wetboek Boek 81144  vijfhonderd gulden€ 227
17.Faillissementswet811 tweedehonderd gulden€ 45
18.Faillissementswet811 derdehonderd gulden€ 45
19.Faillissementswet281d   f 1 000€ 450
20.Gerechtsdeurwaarderswet432c f 10 000een geldboete van de derde categorie
21.Invoeringswet Wetboek van Strafrecht21   Driehonderd guldenEen geldboete van de eerste categorie
22.Pachtwet56h1  Tweehonderdvijftig gulden€ 113,45
23.Pachtwet132   f 3 500€ 1750
24.Wet aansprakelijkheidsverzekering motorrijtuigen307  f 6 000€ 2723
25.Wet administratiefrechtelijke handhaving verkeersvoorschriften23 tweedezevenhonderdvijftig gulden€ 340
26.Wet administratiefrechtelijke handhaving verkeersvoorschriften141  f 150€ 70
27.Wet administratiefrechtelijke handhaving verkeersvoorschriften232  tien gulden€ 4
28.Wet administratiefrechtelijke handhaving verkeersvoorschriften25   vijfentwintig gulden€ 11
29.Wet administratiefrechtelijke handhaving verkeersvoorschriften278  f  50€ 23
30.Wet bestuursrechtspraak bedrijfsorganisatie242a f 340€ 154
31.Wet bestuursrechtspraak bedrijfsorganisatie242b f 675€ 306
32.Wet bestuursrechtspraak bedrijfsorganisatie243  f 675€ 306
33.Wet installaties Noordzee8   tienduizend guldeneen geldboete van de tweede categorie
34.Wet op de consignatie van gelden71 tweedehonderd gulden€ 45,38
35.Wet op de consignatie van gelden92 tweedehonderd gulden€ 45,38
36.Wet op de consignatie van gelden96 eerste bedragguldenseuro's
37.Wet op de consignatie van gelden96 tweede bedragguldenseuro's
38.Wet op de consignatie van gelden103 tweedehonderd gulden€ 45,38
39.Vervallen      
40.Wet op de justitiële documentatie43  tweehonderdvijftig gulden€ 113
41.Wet op de Kansspelen31  tienduizend gulden€ 4500
42.Wet op de Kansspelen7b4  een en twintigduizend vierhonderd gulden€ 9750
43.Wet op de Kansspelen7c1 eerste bedragzevenhonderd gulden€ 320
44.Wet op de Kansspelen7c1 tweede bedragtweeduizendachthonderd gulden€ 1270
45.Wet op de Kansspelen7c3  honderd gulden€ 50
46.Wet op de Kansspelen281 eerstevijfduizend gulden€ 2300
47.Wet op de Kansspelen28  tweedetienduizend gulden€ 4500
48.Vervallen      
49.Vervallen      
50.Wet op de Kansspelen341  tien miljoen gulden€ 4 500 000
51.Wet op de rechterlijke organisatie38 aanhefeerste bedragf 3500€ 1750
52.Wet op de rechterlijke organisatie38 aanheftweede bedragf 10 000€ 5000
53.Wet op de rechterlijke organisatie382  f  10 000€ 5000
54.Wet op de rechterlijke organisatie39  3 500€ 1750  
55.Wet op de rechterlijke organisatie42  eerste bedrag3 500€ 1750
56.Wet op de rechterlijke organisatie42  tweede bedragf 10 000€  5000
57.Wet op de rechterlijke organisatie4422 honderd gulden€ 45
57a.Wet op de rechterlijke organisatie566b honderd gulden€ 45
58.Wet op de rechterlijke organisatie692  f 3 500€ 1750
59.Vervallen      
60.Vervallen      
61.Wet op de rechtsbijstand351  f 30€ 13,50
62.Wet op de rechtsbijstand355a f 5€ 1
63.Wet op de rechtsbijstand35 b f 5€ 1
64.Wet op de rechtsbijstand35 c f 5€ 1
65.Wet op de rechtsbijstand462  f 60€ 27
66.Wet op de rechtsbijstand463  f 170€ 77
67.Wet overdracht ten uitvoerlegging strafvonnissen352  vijftig gulden€ 22,50
68.Wet particuliere beveiligingsorganisaties en recherchebureaus151  vijfentwintigduizend gulden€ 11 250
69.Wet tarieven in burgerlijke zaken22a f 315€ 143
70.Wet tarieven in burgerlijke zaken22b f 170€ 77
71.Wet tarieven in burgerlijke zaken22ceerste bedragf 475€ 216
72.Wet tarieven in burgerlijke zaken22ctweede bedragf 10 000€ 4538
73.Wet tarieven in burgerlijke zaken22cderde bedragf 25 000€ 11 345
74.Wet tarieven in burgerlijke zaken22deerste bedragf 25 000€ 11 345
75.Wet tarieven in burgerlijke zaken22dtweede bedragf 7485€ 3397
76.Wet tarieven in burgerlijke zaken22dderde bedragf 1795€ 815
77.Wet tarieven in burgerlijke zaken22dvierde bedragf 10€ 5
78.Wet tarieven in burgerlijke zaken22eeerste bedragf 400€ 182
79.Wet tarieven in burgerlijke zaken22etweede bedragf 7485€ 3397
80.Wet tarieven in burgerlijke zaken22ederde bedragf 1795€ 815
81.Wet tarieven in burgerlijke zaken22evierde bedragf 10€ 5
82.Wet tarieven in burgerlijke zaken22feerste bedragf 400€ 182
83.Wet tarieven in burgerlijke zaken22ftweede bedragf 7485€ 3397
84.Wet tarieven in burgerlijke zaken22fderde bedragf 1795€ 815
85.Wet tarieven in burgerlijke zaken22fvierde bedragf 400€ 182
86.Wet tarieven in burgerlijke zaken22fvijfde bedragf 7485€ 3397
87.Wet tarieven in burgerlijke zaken22fzesde bedragf 1795€ 815
88.Wet tarieven in burgerlijke zaken22fzevende bedragf 10€ 5
89.Wet tarieven in burgerlijke zaken22g f 400€ 182
90.Wet tarieven in burgerlijke zaken23a f 400€ 182
91.Wet tarieven in burgerlijke zaken23b f 170€ 77
92.Wet tarieven in burgerlijke zaken23ceerste bedragf 635€ 288
93.Wet tarieven in burgerlijke zaken23ctweede bedragf 10 000€ 4538
94.Wet tarieven in burgerlijke zaken23cderde bedragf 25 000€ 11 345
95.Wet tarieven in burgerlijke zaken23deerste bedragf 25 000€ 11 345
96.Wet tarieven in burgerlijke zaken23dtweede bedragf 9350€ 4243
97.Wet tarieven in burgerlijke zaken23dderde bedragf 1795€ 815
98.Wet tarieven in burgerlijke zaken23dvierde bedragf 10€ 5
99.Wet tarieven in burgerlijke zaken23e f 475€ 216
100.Wet tarieven in burgerlijke zaken4   f 400€ 182
101.Wet tarieven in burgerlijke zaken91  f 785€ 356
102.Wet tarieven in burgerlijke zaken93  f 400€ 182
103.Wet tarieven in burgerlijke zaken94  f 400€ 182
104.Wet tarieven in burgerlijke zaken101 eerste bedragf 155€ 70
105.Wet tarieven in burgerlijke zaken10  tweede bedragf 315€ 143
106.Wet tarieven in burgerlijke zaken112a f 55€ 25
107.Wet tarieven in burgerlijke zaken112beerste bedragf 95€ 43
108.Wet tarieven in burgerlijke zaken112btweede bedragf 200€ 91
109.Wet tarieven in burgerlijke zaken112ceerste bedragf 170€ 77
110.Wet tarieven in burgerlijke zaken112ctweede bedragf 200€ 91
111.Wet tarieven in burgerlijke zaken112cderde bedragf 1 000€ 454
112.Wet tarieven in burgerlijke zaken112deerste bedragf 240€ 109
113.Wet tarieven in burgerlijke zaken112dtweede bedragf 1000€ 454
114.Wet tarieven in burgerlijke zaken112dderde bedragf 3000€ 1361
115.Wet tarieven in burgerlijke zaken112eeerste bedragf 315€ 143
116.Wet tarieven in burgerlijke zaken112etweede bedragf 3000€ 1361
117.Wet tarieven in burgerlijke zaken112feerste bedragf 170€ 77
118.Wet tarieven in burgerlijke zaken112ftweede bedragf 450€ 204
119.Wet tarieven in burgerlijke zaken134  f 315€ 143
120.Wet tarieven in burgerlijke zaken136  f 235€ 107
121.Wet tarieven in burgerlijke zaken137  f 25€ 11
122.Wet tarieven in burgerlijke zaken138  f 25€ 11
123.Wet tarieven in burgerlijke zaken141  f 155€ 70
124.Wet tarieven in burgerlijke zaken143  f 155€ 70
125.Wet tarieven in burgerlijke zaken171 eerste bedragf 810€ 368
126.Wet tarieven in burgerlijke zaken171 tweede bedragf 205€ 93
127.Wet tarieven in burgerlijke zaken171 derde bedragf 410€ 186
128.Wet tarieven in burgerlijke zaken29 aeerste bedragf 1,80€ 0,82
129.Wet tarieven in burgerlijke zaken29 atweede bedragf 1,80€ 0,82
130.Wet tarieven in burgerlijke zaken29 b f 3,60€ 1,63
131.Wet tarieven in burgerlijke zaken29 ceerste bedragf 12€ 5,45
132.Wet tarieven in burgerlijke zaken29 ctweede bedragf 6€ 2,72
133.Wet tarieven in burgerlijke zaken29 e f 0,90€ 0,41
134.Wet tarieven in burgerlijke zaken43 a f 1€ 0,45
135.Wet tarieven in burgerlijke zaken43 b f 1€ 0,45
136.Wet tarieven in burgerlijke zaken43 c f 1€ 0,45
137.Wet tarieven in burgerlijke zaken43 d f 1,80€ 0,82
138.Wet tarieven in burgerlijke zaken43 e f 0,20€ 0,09
139.Wet tarieven in burgerlijke zaken43 f f 0,20€ 0,09
140.Wet tarieven in burgerlijke zaken43 g f 0,25€ 0,11
141.Wet tarieven in burgerlijke zaken43 h f 0,50€ 0,23
142.Wet tarieven in burgerlijke zaken43 i f 1€ 0,45
143.Wet tarieven in burgerlijke zaken43 k f 1€ 0,45
144.Wet tarieven in burgerlijke zaken43 leerste bedragf 1,50€ 0,68
145.Wet tarieven in burgerlijke zaken43 ltweede bedragf 1,50€ 0,68
146.Wet tarieven in burgerlijke zaken43 meerste bedragf 6€ 2,72
147.Wet tarieven in burgerlijke zaken43 mtweede bedragf 12€ 5,45
148.Wet tarieven in burgerlijke zaken43 meerste bedragf 0,75€ 0,34
149.Wet tarieven in burgerlijke zaken43 ntweede bedragf 0,25€ 0,11
150.Wet tarieven in burgerlijke zaken43 oeerste bedragf 1,50€ 0,68
151.Wet tarieven in burgerlijke zaken43 otweede bedragf 0,50€ 0,23
152.Wet tarieven in burgerlijke zaken43 p f 1,50€ 0,68
153.Wet tarieven in burgerlijke zaken43 q f 0,05€ 0,02
154.Wet tarieven in burgerlijke zaken44 aeerste bedragf 10€ 4,54
155.Wet tarieven in burgerlijke zaken44 atweede bedragf 5€ 2,27
156.Wet tarieven in burgerlijke zaken461 eerste bedragf 3000€ 1361
157.Wet tarieven in burgerlijke zaken461 tweede bedragf 3000€ 1361
158.Wet tarieven in burgerlijke zaken461 derde bedragf 10 000€ 4538
159.Wet tarieven in burgerlijke zaken461 vierde bedragf 10 000€ 4538
160.Wet tarieven in burgerlijke zaken461 vijfde bedragf 25 000€ 11 345
161.Wet tarieven in burgerlijke zaken461 zesde bedragf 25 000€ 11 345
162.Wet tarieven in burgerlijke zaken48 2 f 60€ 27,23
163.Wet tot invoering van een leeftijdsgrens voor het notarisambt en oprichting van een notarieel pensioenfonds221  ten hoogste twee duizend guldende tweede categorie
164.Wet tuchtrechtspraak bedrijfsorganisatie51  f 0,50€ 2
165.Wet tuchtrechtspraak bedrijfsorganisatie52 eerste bedragf 1 000€ 450
166.Wet tuchtrechtspraak bedrijfsorganisatie53 eerste bedragf 1 000€ 450
167.Wet tuchtrechtspraak bedrijfsorganisatie53 tweede bedragf 10 000€ 4 500
168.Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering4662  f 400€ 180
169.Wetboek van Koophandel389   f 3€ 1,36
170.Wetboek van Koophandel447  eerste bedragf 3€ 1,36
171.Wetboek van Koophandel447  tweede bedragf 1,50€ 0,68
172.Wetboek van Strafrecht232  vijf gulden€ 2
173.Wetboek van Strafrecht234 1e cate-gorievijfhonderd gulden€ 225
174.Wetboek van Strafrecht234 2e cate-gorievijfduizend gulden€ 2 250
175.Wetboek van Strafrecht234 3e cate-gorietienduizend gulden€ 4 500
176.Wetboek van Strafrecht234 4e cate-gorievijfentwintigduizend gulden€ 11 250
177.Wetboek van Strafrecht234 5e cate-goriehonderdduizend gulden€ 45 000
178.Wetboek van Strafrecht234 6e cate-gorieéén miljoen€ 450 000
179.Wetboek van Strafrecht24a1 eerste bedragvijfhonderd gulden€ 225
180.Wetboek van Strafrecht24a1 tweede bedraghonderd gulden€ 45
181.Wetboek van Strafrecht24b1  vijfentwintig gulden€ 10
182.Wetboek van Strafrecht24b2  vijftig gulden€ 20
183.Wetboek van Strafrecht24c3  vijftig gulden€ 25
184.Wetboek van Strafrecht742a vijf gulden€ 2
185.Wetboek van Strafrecht74c3  zevenhonderdvijftig gulden€ 350
186.Wetboek van Strafrecht77f3  vijfduizend gulden€ 2 250
187.Wetboek van Strafrecht77l1 eerste bedragvijf gulden€ 2
188.Wetboek van Strafrecht77l1 tweede bedragvijfduizend gulden€ 2 250
189.Wetboek van Strafrecht77l7  vijfentwintig gulden€ 15
190.Wetboek van Strafvordering4891b tweehonderdvijftig gulden€ 115
191.Wetboek van Strafvordering5581  f 500€ 225
192.Wetboek van Strafvordering558a c f 500€ 225

Artikel 2

Artikel 113 van Boek 6 van het Burgerlijk Wetboek vervalt.

HOOFDSTUK 6 MINISTERIE VAN LANDBOUW, NATUURBEHEER EN VISSERIJ

Enig artikel

In de in de kolommen C tot en met F van onderstaande tabel aangeduide bepalingen van de in kolom B genoemde wetten wordt de in kolom G opgenomen tekst telkens vervangen door de in kolom H opgenomen tekst.

LANDBOUW, NATUURBEHEER EN VISSERIJ
ABCDEFGH
NrWetartikellidonderdeelvolzinhuidige tekstnieuwe tekst
1.Gezondheids- en welzijnswet voor dieren91d1  f 11,50€ 5,22
1.Herverkavelingswet Walcheren172  ten hoogste duizend guldende eerste categorie
3.Jachtwet181a f 70,–€ 31,76
4.Jachtwet181b f 40,–€ 18,15
5.Jachtwet181c f 30,–€ 13,61
6.Jachtwet182  f 5,–€ 2,27
7.Jachtwet183  f 5,–€ 2,27
8.Jachtwet183  f 15,–€ 6,81
9.Jachtwet50   f 3500,–€ 1750
10.Landbouwkwaliteitswet131b tot ten hoogste 10 000 guldenvan de derde categorie
11.Vervallen      
12.Vervallen      
13.Vervallen      
14.Vervallen      
15.Vervallen      
16.Vervallen      
17.Vervallen      
18.Vervallen      
19.Vervallen      
20.Vervallen      
21.Nertsen-Ziektenwet41  ten hoogste vijfhonderd guldende eerste categorie
22.Runderhorzelwet51  ten hoogste vijfhonderd guldende eerste categorie
23.Uitvoeringswet Visserijverdrag 1967101  ten hoogste tienduizend guldende derde categorie
24.Veewet781  ten hoogste vierduizend guldende tweede categorie
25.Veewet782  ten hoogste vijfhonderd guldende eerste categorie
26.Veewet80   ten hoogste drie honderd guldende eerste categorie
27.Vogelziektenwet41  ten hoogste f 500,–de eerste categorie
28.Wet omtrent dragen der kosten openbare verpachtingen22  ten hoogste duizend guldende eerste categorie
29.Wet op de uitoefening van de diergeneeskunde 1990161c ten hoogste vijfduizend guldende tweede categorie als bedoeld in artikel 23, vierde lid, van het Wetboek van strafrecht
30.Wet tot wering van besmettelijke dierziekten bij knaagdieren41  ten hoogste vijfhonderd guldende eerste categorie
31.Zaaizaad- en plantgoedwet88d tot ten hoogste tienduizend guldenvan de derde categorie als bedoeld in artikel 23, vierde lid, van het Wetboek van strafrecht

HOOFDSTUK 7 MINISTERIE VAN ONDERWIJS, CULTUUR EN WETENSCHAPPEN

Enig artikel

In de in de kolommen C tot en met F van onderstaande tabel aangeduide bepalingen van de in kolom B genoemde wetten wordt de in kolom G opgenomen tekst telkens vervangen door de in kolom H opgenomen tekst.

ONDERWIJS, CULTUUR EN WETENSCHAPPEN
ABCDEFGH
NrWetartikellidonderdeelvolzinhuidige tekstnieuwe tekst
1.Mediawet39g3a f 2 500€ 1 125
2.Mediawet39g3beerste bedragf 2 500€ 1 125
3.Mediawet39g3btweede bedragf 5 000€ 2 250
4.Mediawet39g3ceerste bedragf 5 000€ 2 250
5.Mediawet39g3ctweede bedragf 7 500€ 3 375
6.Mediawet39g3d f 7 500€ 3 375
7.Mediawet641a tien guldenEUR 4,54
8.Mediawet109e1 tweedef 50 000EUR 22 689
9.Mediawet1351 eerste bedragf 200 000€ 90 000
10.Mediawet1351 tweede bedragf 50 000€ 22 500
11.Mediawet1353  f 200 000€ 90 000
12.Wet van 4 maart 1999, Stb. 146, houdende wijziging van de MediawetIV2 tweede155 miljoen gulden€ 70 335 933,49
13.Wet van 4 maart 1999, Stb. 146, houdende wijziging van de MediawetIV2 derde18 miljoen gulden€ 8 168 043,89
14.Wet van 22 december 1999, Stb. 573, houdende wijziging van de MediawetIX2 eerste bedragtien gulden€ 4,54
15.Wet van 22 december 1999, Stb. 573, houdende wijziging van de MediawetIX2 tweede bedragéén gulden€ 0,45
16.Wet op de expertisecentra1295  f 500,–€ 225
17.Wet op de expertisecentra1531  f 250 000,–€ 113 500
18.Wet op de expertisecentra1571  f 250 000,–€ 113 500
19.Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek7.431  f 2 930€ 1 329,58
20.Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek7.432  f 2 930€ 1 329,58
21.Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek7.441  f 1 250€ 567,23
22.Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek7.471b f 30€ 13,61
23.Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek7.67   f 60€ 27
24.Wet op het primair onderwijs47 eerstef 39 000€ 17 700
25.Wet op het primair onderwijs47 zesdef 1 000€ 450
26.Wet op het primair onderwijs1355  f 500,–€ 225
27.Wet op het primair onderwijs1661  f 250 000,–€ 113 500
28.Wet op het primair onderwijs1711  f 250 000,–€ 113 500
29.Wet op het specifiek cultuurbeleid51  f 10 000€ 4 500
30.Wet op het specifiek cultuurbeleid6   f 10 000€ 4 500
31.Wet op het specifiek cultuurbeleid7   f 10 000€ 4 500
32.Wet op het voortgezet onderwijs118b1  f 250 000,–€ 113 500
33.Wet op het voortgezet onderwijs1276 eerstef 39 000€ 17 700
34.Wet op het voortgezet onderwijs1276 zesdef 1 000€ 450
35.Wet op het voortgezet onderwijs2681  f 250 000,–€ 113 500
36.Wet op het voortgezet onderwijs2721 derdef 250 000,–€ 113 500

HOOFDSTUK 8 MINISTERIE VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID

Enig artikel

In de in de kolommen C tot en met F van onderstaande tabel aangeduide bepalingen van de in kolom B genoemde wetten wordt de in kolom G opgenomen tekst telkens vervangen door de in kolom H opgenomen tekst.

SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID
ABCDEFGH
NrWetartikellidonderdeelvolzinhuidige tekstnieuwe tekst
1.Algemene bijstandswet14a1  f 5000,–€ 2 269
2.Algemene bijstandswet203aeerste bedragf 15 000,–€ 6 807
3.Algemene bijstandswet203atweede bedragf 60 000,–€ 27 227
4.Algemene Kinderbijslagwet17a1  f 5000,–€ 2 269
5.Algemene nabestaandenwet391  f 5000,–€ 2 269
6.Algemene Ouderdomswet17c1  f 5000,–€ 2 269
7.Arbeidsomstandighedenwet 1998344 10 000 gulden€ 4 538
8.Arbeidsomstandighedenwet 1998344 25 000 gulden€ 11 345
8a.Coördinatiewet sociale verzekering61s f 1 736,–€ 788
9.Coördinatiewet sociale verzekering61v f 300€ 136
10.Coördinatiewet sociale verzekering61y f 5000€ 2 269
11.Coördinatiewet sociale verzekering61z f 4000€ 1 815
12.Coördinatiewet sociale verzekering9a4  guldenseuro
13.Coördinatiewet sociale verzekering111  guldenseuro
14.Vervallen      
15.Mijnwerkersinvaliditeitswet9   vierhonderdduizend gulden€ 181 512
16.Pensioen- en spaarfondsenwet23c1  twee miljoen gulden€ 907 560
16a.Pensioen- en spaarfondsenwet23c5  twee miljoen gulden€ 907 560
17.Toeslagenwet14a1  f 5000,–€ 2 269
18.Werkloosheidswet27a1  f 5000,–€ 2 269
19.Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen481  f 5000,–€ 2 269
20.Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen72a2  f 1200,–€ 545
21.Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten401  f 5000,–€ 2 269
22.Wet betreffende verplichte deelneming in een beroepspensioenregeling21c1  twee miljoen gulden€ 907 560
23.Wet brutering overhevelingstoeslag lonen61  in guldens uitgedrukte aansprakenin geld uitgedrukte aanspraken
23a.Wet financiering Abw, IOAW en IOAZ81  f 15,–€ 6,81
24.Wet financiering volksverzekeringen324  f 250 miljoen€ 113 445 054
24a.Wet financiering volksverzekeringen44a2c f 4,915 miljard€ 2 230 329 762
24b.Wet financiering volksverzekeringen533a f 0,564 miljard€ 255 932 042
24c.Wet financiering volksverzekeringen533b f 0,061 miljard€ 27 680 593
24d.Wet inkomensvoorziening kunstenaars2a  eerste bedragf 15 000,–€ 6 807
24e.Wet inkomensvoorziening kunstenaars2a  tweede bedragf 60 000,–€ 27 227
25.Wet inkomensvoorziening kunstenaars171  f 5000,–€ 2 269
26.Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen20a1  f 5000,–€ 2 269
27.Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers20a1  f 5000,–€ 2 269
28.Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag149 eerstef 1,30€ 0,60
29.Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag149 eerstef 0,65€ 0,30
30.Wet op de (re)integratie arbeidsgehandicapten461  f 5000,–€ 2 269
31.Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering29a1  f 5000,–€ 2 269
32.Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering71a3  f 1000,–€ 454
33.Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering71a4  f 10 000,–€ 4 538
34.Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering75e5  f 10 000€ 11 344
34a.Wet verplichte deelneming in een bedrijfstakpensioenfonds 2000201  twee miljoen gulden€ 907 560
35.Wet voorzieningen gehandicapten51a f 100 000,–€ 45 378
36.Wet voorzieningen gehandicapten81  f 45 000,–€ 20 420
37.Wet voorzieningen gehandicapten10a1b f 45 000,–€ 20 420
38.Vervallen      
39.Vervallen      
40.Wet van 22 december 1994, Stb. 957, houdende wijziging van de Algemene Kinderbijslagwet (...)V h f 3,00€ 1,36
41.Wet van 22 december 1994, Stb. 957, houdende wijziging van de Algemene Kinderbijslagwet (...)V i f 2,85€ 1,29
42.Wet van 22 december 1994, Stb. 957, houdende wijziging van de Algemene Kinderbijslagwet (...)V j f 2,70€ 1,23
43.Wet van 22 december 1994, Stb. 957, houdende wijziging van de Algemene Kinderbijslagwet (...)V k f 2,55€ 1,16
44.Wet van 22 december 1994, Stb. 957, houdende wijziging van de Algemene Kinderbijslagwet (...)V l f 2,40€ 1,09
45.Wet van 22 december 1994, Stb. 957, houdende wijziging van de Algemene Kinderbijslagwet (...)V m f 2,30€ 1,04
46.Wet van 22 december 1994, Stb. 957, houdende wijziging van de Algemene Kinderbijslagwet (...)V n f 2,20€ 1,00
47.Wet van 22 december 1994, Stb. 957, houdende wijziging van de Algemene Kinderbijslagwet (...)V o f 2,10€ 0,95
48.Wet van 22 december 1994, Stb. 957, houdende wijziging van de Algemene Kinderbijslagwet (...)V p f 2,00€ 0,91
49.Ziektewet384 eerstef 1000,–€ 454
50.Ziektewet38a6 eerstef 1000,–€ 454
51.Ziektewet45a1  f 5000,–€ 2 269

HOOFDSTUK 9 MINISTERIE VAN VERKEER EN WATERSTAAT

Artikel 1

In de in de kolommen C tot en met F van onderstaande tabel aangeduide bepalingen van de in kolom B genoemde wetten wordt de in kolom G opgenomen tekst telkens vervangen door de in kolom H opgenomen tekst.

VERKEER EN WATERSTAAT
ABCDEFGH
NrWetartikellidonderdeelvolzinhuidige tekstnieuwe tekst
1.Deltaschadewet274  honderd gulden€ 50
2.Loodsenwet281b vijfduizend gulden€ 2 250
3.Luchtvaartwet778h f 56€ 25,41
4.Luchtvaartwet778i f 58€ 26,32
5.Luchtvaartwet778j f 60€ 27,23
6.Luchtvaartwet778k f 62€ 28,13
7.Luchtvaartwet779  f 155€ 70,34
8.Ontgrondingenwet21f8  f 0,225€ 0,10
9.Ontgrondingenwet21f10  f 500€ 250
10.Postwet15b2  1 miljoen gulden€ 450 000
11.Spoorwegwet542 eerstef 10 000€ 4 500
12.Spoorwegwet552  een boete van honderd tot twee duizend guldengeldboete van de tweede categorie
13.Spoorwegwet561  een boete van tien tot drie honderd guldengeldboete van de eerste categorie
14.Telecommunicatiewet15.41  een miljoen gulden€ 450 000
15.Telecommunicatiewet15.42  een miljoen gulden€ 450 000
16.Waterschapswet1221  naar beneden afgerond op gehele guldensniet afgerond
17.Waterstaatswet 190012b2  f 3 500€ 1 750
18.Wegenverkeerswet 19941853 eerste bedragvijfhonderd gulden€ 250
19.Wegenverkeerswet 19941853 tweede bedragvijfhonderd gulden€ 250
20.Wet Infrastructuurfonds102  f 10 miljoen€ 4 500 000
21.Wet op de waterhuishouding591  ten hoogste vijfentwintigduizend guldengeldboete van de vierde categorie
22.Wet op de waterhuishouding592  ten hoogste zeshonderd guldengeldboete van de eerste categorie
23.Wet verontreiniging oppervlaktewateren241  f 70€ 31,76
24.Wet van 10 september 1936, houdende voorzieningen inzake het luchtvervoer (Stb. 523)301  Nederlandse munteuro
25.Wet van 10 september 1936, houdende voorzieningen inzake het luchtvervoer (Stb. 523)302  Nederlandse munteuro
26.Wet van 10 september 1936, houdende voorzieningen inzake het luchtvervoer (Stb. 523)304  Nederlandse munteuro
27.Wet van 10 september 1936, houdende voorzieningen inzake het luchtvervoer (Stb. 523)306  Nederlandse munteuro
28.Wet van 26 november 1998, houdende goedkeuring en uitvoering van het op 9 september 1996 te Straatsburg tot stand gekomen Verdrag inzake de verzameling, afgifte en inname van afval in de Rijn- en binnenvaart (Trb. 1996, 293) (Stb. 687)VII   de tegenwaarde in guldens van 0,0075 ECU€ 0,0075

Artikel 2

Indien de wet van 26 november 1998, houdende goedkeuring en uitvoering van het op 9 september 1996 te Straatsburg tot stand gekomen Verdrag inzake de verzameling, afgifte en inname van afval in de Rijn- en binnenvaart (Trb. 1996, 293) (Stb. 687), in werking treedt, wordt in artikel 28d, tweede lid, van de Wet verontreiniging oppervlaktewateren «de tegenwaarde in guldens van het in ECU luidende tarief» vervangen door: het tarief, uitgedrukt in euro.

HOOFDSTUK 10 MINISTERIE VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT

Enig artikel

In de in de kolommen C tot en met F van onderstaande tabel aangeduide bepalingen van de in kolom B genoemde wetten wordt de in kolom G opgenomen tekst telkens vervangen door de in kolom H opgenomen tekst.

VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT
ABCDEFGH
NrWetartikellidonderdeelvolzinhuidige tekstnieuwe tekst
1.Infectieziektenwet321  200 gulden€ 90
2.Infectieziektenwet322  200 gulden€ 90
3.Infectieziektenwet323  200 gulden€ 90
4.Rompwet Instellingen van weldadigheid252  vijfhonderd gulden€ 226,89
5.Toeslagwet buitengewone pensioenen 19665   volle guldenshele euro's
6.Toeslagwet buitengewone pensioenen 196610   volle guldenshele euro's
7.Warenwet32a2  f 10 000€ 4 500
8.Wet afbreking zwangerschap15   ten hoogste vijftigduizend guldende vijfde categorie
9.Wet afbreking zwangerschap161  ten hoogste vijftigduizend guldende vijfde categorie
10.Wet afbreking zwangerschap17   ten hoogste honderdduizend guldende vijfde categorie
11.Wet afbreking zwangerschap181  ten hoogste tienduizend guldende derde categorie
12.Wet afbreking zwangerschap182  ten hoogste vijfentwintigduizend gulden de vierde categorie
13.Wet buitengewoon pensioen 1940–194587 eerste bedragtweeduizend zevenhonderd gulden€ 1 225,21
14.Wet buitengewoon pensioen 1940–194587 tweede bedragzesduizend tweehonderd gulden€ 2813,44
15.Wet buitengewoon pensioen 1940–194587 derde bedragdrieduizend achthonderd gulden€ 1724,37
16.Wet buitengewoon pensioen 1940–194587 vierde bedragtweeduizend gulden€ 907,56
17.Wet buitengewoon pensioen 1940–194587 vijfde bedragtweeduizend gulden€ 907,56
18.Wet buitengewoon pensioen 1940–194587 zesde bedragtweeduizend gulden€ 907,56
19.Wet buitengewoon pensioen 1940–194587 zevende bedragvierduizend gulden€ 1815,12
20.Wet buitengewoon pensioen 1940–194517 ceerste bedragvijfduizend gulden€ 2268,90
21.Wet buitengewoon pensioen 1940–194517 ctweede bedragvijfduizend gulden€ 2268,90
22.Wet buitengewoon pensioen 1940–194517 deerste bedragvijfduizend gulden€ 2268,90
23.Wet buitengewoon pensioen 1940–194517 dtweede bedragvijfduizend gulden€ 2268,90
24.Wet buitengewoon pensioen 1940–194517 e vijfduizend gulden€ 2268,90
25.Wet buitengewoon pensioen 1940–194517 f vijfduizend gulden€ 2268,90
26.Wet buitengewoon pensioen 1940–194517 g vijfduizend gulden€ 2268,90
27.Wet buitengewoon pensioen 1940–194517 heerste bedragvijfduizend gulden€ 2268,90
28.Wet buitengewoon pensioen 1940–194517 htweede bedragvijfduizend gulden€ 2268,90
29.Wet buitengewoon pensioen 1940–1945191  vijfduizend gulden€ 2268,90
30.Wet buitengewoon pensioen 1940–1945202 eerste bedragvijftien honderd gulden€ 680,67
31.Wet buitengewoon pensioen 1940–1945202 tweede bedragzeven honderd vijftig gulden€ 340,34
32.Wet buitengewoon pensioen 1940–1945203 eerste bedragduizend gulden€ 453,78
33.Wet buitengewoon pensioen 1940–1945203 tweede bedragduizend gulden€ 453,78
34.Wet buitengewoon pensioen 1940–1945203 derde bedragduizend gulden€ 453,78
35.Wet buitengewoon pensioen 1940–1945204  zeven honderd en vijftig gulden€ 340,34
36.Wet buitengewoon pensioen 1940–194531b2  volle guldenshele euro's
37.Wet buitengewoon pensioen 1940–194531h   volle guldenshele euro's
38.Wet buitengewoon pensioen 1940–1945383  f 60€ 27
39.Wet buitengewoon pensioen Indisch verzet232 eerste bedragf 1 500€ 680,67
40.Wet buitengewoon pensioen Indisch verzet232 tweede bedragf 750€ 340,34
41.Wet buitengewoon pensioen Indisch verzet233 eerste bedragf 1 000€ 453,78
42.Wet buitengewoon pensioen Indisch verzet233 tweede bedragf 1 000€ 453,78
43.Wet buitengewoon pensioen Indisch verzet233 derde bedragf 1 000€ 453,78
44.Wet buitengewoon pensioen Indisch verzet234  f 750€ 340,34
45.Wet buitengewoon pensioen Indisch verzet36   volle guldenshele euro's
46.Wet buitengewoon pensioen Indisch verzet453  f 50€ 27
47.Wet buitengewoon pensioen zeelieden-oorlogsslachtoffers73 eerste bedragtweeduizend zeven honderd gulden€1 225,21
48.Wet buitengewoon pensioen zeelieden-oorlogsslachtoffers73 tweede bedragzesduizend tweehonderd gulden€ 2813,44
49.Wet buitengewoon pensioen zeelieden-oorlogsslachtoffers73 derde bedragdrieduizend achthonderd gulden€ 1724,37
50.Wet buitengewoon pensioen zeelieden-oorlogsslachtoffers73 vierde bedragtweeduizend gulden€ 907,56
51.Wet buitengewoon pensioen zeelieden-oorlogsslachtoffers73 vijfde bedragtweeduizend gulden€ 907,56
52.Wet buitengewoon pensioen zeelieden-oorlogsslachtoffers73 zesde bedragtweeduizend gulden€ 907,56
53.Wet buitengewoon pensioen zeelieden-oorlogsslachtoffers73 zevende bedragvierduizend gulden€ 1815,12
54.Wet buitengewoon pensioen zeelieden-oorlogsslachtoffers17 ceerste bedragvijfduizend gulden€ 2268,90
55.Wet buitengewoon pensioen zeelieden-oorlogsslachtoffers17 ctweede bedragvijfduizend gulden€ 2268,90
56.Wet buitengewoon pensioen zeelieden-oorlogsslachtoffers17 deerste bedragvijfduizend gulden€ 2268,90
57.Wet buitengewoon pensioen zeelieden-oorlogsslachtoffers17 dtweede bedragvijfduizend gulden€ 2268,90
58.Wet buitengewoon pensioen zeelieden-oorlogsslachtoffers17 e vijfduizend gulden€ 2268,90
59.Wet buitengewoon pensioen zeelieden-oorlogsslachtoffers17 f vijfduizend gulden€ 2268,90
60.Wet buitengewoon pensioen zeelieden-oorlogsslachtoffers17 g vijfduizend gulden€ 2268,90
61.Wet buitengewoon pensioen zeelieden-oorlogsslachtoffers17 heerste bedragvijfduizend gulden€ 2268,90
62.Wet buitengewoon pensioen zeelieden-oorlogsslachtoffers17 htweede bedragvijfduizend gulden€ 2268,90
63.Wet buitengewoon pensioen zeelieden-oorlogsslachtoffers191  vijfduizend gulden€ 2268,90
64.Wet buitengewoon pensioen zeelieden-oorlogsslachtoffers202 eerste bedragvijftien honderd gulden€ 680,67
65.Wet buitengewoon pensioen zeelieden-oorlogsslachtoffers202 tweede bedragzeven honderd vijftig gulden€ 340,34
66.Wet buitengewoon pensioen zeelieden-oorlogsslachtoffers203 eerste bedragéénduizend gulden€ 453,78
67.Wet buitengewoon pensioen zeelieden-oorlogsslachtoffers203 tweede bedragduizend gulden€ 453,78
68.Wet buitengewoon pensioen zeelieden-oorlogsslachtoffers203 derde bedragduizend gulden€ 453,78
69.Wet buitengewoon pensioen zeelieden-oorlogsslachtoffers204 zeven honderd vijftig gulden€ 340,34  
70.Wet buitengewoon pensioen zeelieden-oorlogsslachtoffers28b2  volle guldenshele euro's
71.Wet buitengewoon pensioen zeelieden-oorlogsslachtoffers28h   volle guldenshele euro's
72.Wet buitengewoon pensioen zeelieden-oorlogsslachtoffers343  f 60€ 27
73.Wet geneesmiddelenprijzen23 eersteguldenseuro's
74.Wet geneesmiddelenprijzen24  guldenseuro's
75.Wet geneesmiddelenprijzen111  f 100 000,–€ 45 000
76.Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg481ctienduizend gulden€ 4 500 
77.Wet op de jeugdhulpverlening41c2e vijfhonderd gulden€ 226,89
78.Wet uitkeringen burger-oorlogsslachtoffers 1940–1945563  f 60€ 27
79.Wet uitkeringen vervolgingsslachtoffers 1940–1945443  f 60€ 27
80.Ziekenfondswet3a3  honderd gulden€ 50
80a.Ziekenfondswet3c6a f 2 987€ 1 355
80b.Ziekenfondswet3c6b, 1°eerste bedragf 263€ 119
80c.Ziekenfondswet3c6b, 1°tweede bedragf 3 538€ 1 605
80d.Ziekenfondswet3c6b, 2° f 1 073€ 487
80e.Ziekenfondswet3c6c f 2 070€ 939
80f.Ziekenfondswet3c6deerste bedragf 263€ 119
80g.Ziekenfondswet3c6dtweede bedragf 3 538€ 1 605
80h.Ziekenfondswet3c6feerste bedragf 6 179€ 2 804
80i.Ziekenfondswet3c6ftweede bedragf 2 283€ 1 036
80j.Ziekenfondswet3c6fderde bedragf 6179€ 2 804
80k.Ziekenfondswet3c6fvierde bedragf 2 283€ 1 036
80l.Ziekenfondswet3c6fvijfde bedragf 12 358€ 5 608
80m.Ziekenfondswet3c6fzesde bedragf 4 566€ 2 072
80n.Ziekenfondswet3c8a, 1°eerste bedragf 263€ 119
80o.Ziekenfondswet3c8a, 1°tweede bedragf 3 538€ 1 605
80p.Ziekenfondswet3c8a, 2° f 1 073€ 487
80q.Ziekenfondswet3c9  f 695€ 315
80r.Ziekenfondswet3c12  f 1 073€ 487
80s.Ziekenfondswet3d8  f 2 987€ 1 355
81.Ziekenfondswet14a3 tweedef 25 000 000,–€ 11 000 000

HOOFDSTUK 11 MINISTERIE VAN VOLKSHUISVESTING, RUIMTELIJKE ORDENING EN MILIEUBEHEER

Artikel 1

In de in de kolommen C tot en met F van onderstaande tabel aangeduide bepalingen van de in kolom B genoemde wetten wordt de in kolom G opgenomen tekst telkens vervangen door de in kolom H opgenomen tekst.

VOLKSHUISVESTING, RUIMTELIJKE ORDENING EN MILIEUBEHEER
ABCDEFGH
NrWetartikellidonderdeelvolzinhuidige tekstnieuwe tekst
1.Huurprijzenwet woonruimte111  f 20€ 9,08
2.Huurprijzenwet woonruimte36   f 20€ 9,08
2a.Huursubsidiewet1a1a f 2 987€ 1 355
2b.Huursubsidiewet1a1b1ef 263€ 119
2c.Huursubsidiewet1a1b1ef 3 538€ 1 605
2d.Huursubsidiewet1a1b2ef 1 073€ 487
2e.Huursubsidiewet1a1c f 2 070€ 939
2f.Huursubsidiewet1a1d f 263€ 119
2g.Huursubsidiewet1a1d f 3 538€ 1 605
2h.Huursubsidiewet1a1f f 6 179€ 2 804
2i.Huursubsidiewet1a1f f 2 283€ 1 036
2j.Huursubsidiewet1a1f f 6 79€ 2 804
2k.Huursubsidiewet1a1f f 2 283€ 1 036
2l.Huursubsidiewet1a1f f 12 358€ 5 608
2m.Huursubsidiewet1a1f f 4 566€ 2 072
2n.Huursubsidiewet1a3a1ef 263€ 119
2o.Huursubsidiewet1a3a1ef 3 538€ 1 605
2p.Huursubsidiewet1a3a2ef 1 073€ 487
3.Huursubsidiewet32b f 9 000€ 4 084,02
4.Huursubsidiewet42  f 2 000€ 907,56
5.Huursubsidiewet51b f 50€ 22,69
6.Huursubsidiewet53a f 25€ 11,34
7.Huursubsidiewet53b f 25€ 11,34
8.Huursubsidiewet53c f 25€ 11,34
9.Huursubsidiewet53d f 25€ 11,34
10.Huursubsidiewet131a f 1 193€ 541,36
11.Huursubsidiewet131b f 658€ 298,59
12.Huursubsidiewet141a f 37 350€ 16 948,69
13.Huursubsidiewet141b f 50 050€ 22 711,70
14.Huursubsidiewet141c f 33 150€ 15 042,81
15.Huursubsidiewet141d f 43 250€ 19 625,99
16.Huursubsidiewet151a f 40 500€ 18 378,10
17.Huursubsidiewet151b f 77 571€ 35 200
18.Huursubsidiewet151c f 69 250€ 31 424,28
19.Huursubsidiewet151d f 95 900€ 43 517,52
20.Huursubsidiewet164  f 1 000€ 453,78
21.Huursubsidiewet171c f 3 500€ 1 588,23
22.Huursubsidiewet171d f 2 200€ 998,32
23.Huursubsidiewet172  f 366€ 166,08
24.Huursubsidiewet181a f 33 050€ 14 997,44
25.Huursubsidiewet181b f 44 700€ 20 283,98
26.Huursubsidiewet181c f 32 550€ 14 770,55
27.Huursubsidiewet181d f 41 700€ 18 922,64
28.Huursubsidiewet182  f 744€ 337,61
29.Huursubsidiewet201  f 658€ 298,59
30.Huursubsidiewet202a f 942€ 427,46
31.Huursubsidiewet202b f 1 010€ 458,32
32.Huursubsidiewet211daanheff 0€ 0
33.Huursubsidiewet211d1ef 32€ 14,52
34.Huursubsidiewet211d2ef 43€ 19,51
35.Huursubsidiewet211eaanheff 0€ 0
36.Huursubsidiewet211e1ef 8€ 3,63
37.Huursubsidiewet211e2ef 4€ 1,82
38.Huursubsidiewet22   f 10€ 4,54
39.Huursubsidiewet241  f 50€ 22,69
40.Huursubsidiewet364  f 500€ 225
40a.Huursubsidiewet56a e f 77 571€ 35 200
40b.Huursubsidiewet56a e f 59 700€ 27 090,68
41.Recostructiewet Midden-Delfland92  ten hoogste duizend guldende tweede categorie
41a.Wet bevordering eigenwoningbezit1a1a f 2 987€ 1 355
41b.Wet bevordering eigenwoningbezit1a1b1ef 263€ 119
41c.Wet bevordering eigenwoningbezit1a1b1ef 3 538€ 1 605
41d.Wet bevordering eigenwoningbezit1a1b2ef 1 073€ 487
41e.Wet bevordering eigenwoningbezit1a1c f 2 070€ 939
41f.Wet bevordering eigenwoningbezit1a1d f 263€ 119
41g.Wet bevordering eigenwoningbezit1a1d f 3 538€ 1 605
41h.Wet bevordering eigenwoningbezit1a1f f 6 179€ 2 804
41i.Wet bevordering eigenwoningbezit1a1f f 2 283€ 1 036
41j.Wet bevordering eigenwoningbezit1a1f f 6 179€ 2 804
41k.Wet bevordering eigenwoningbezit1a1f f 2 283€ 1 036
41l.Wet bevordering eigenwoningbezit1a1f f 12 358€ 5 608
41m.Wet bevordering eigenwoningbezit1a1f f 4 566€ 2 072
41n.Wet bevordering eigenwoningbezit1a3a1ef 263€ 119
41o.Wet bevordering eigenwoningbezit1a3a1ef 3 538€ 1605
41p.Wet bevordering eigenwoningbezit1a3a2ef 1 073€ 487
41q.Wet bevordering eigenwoningbezit81a f 37 350€ 16 948,69
41r.Wet bevordering eigenwoningbezit81b f 50 050€ 22 711,70
41s.Wet bevordering eigenwoningbezit81c f 33 150€ 15 042,81
41t.Wet bevordering eigenwoningbezit81d f 43 250€ 19 625,99
41u.Wet bevordering eigenwoningbezit91a f 40 500€ 18 378,10
41v.Wet bevordering eigenwoningbezit91b f 77 571€ 35 200
41w.Wet bevordering eigenwoningbezit91c f 69 250€ 31 424,28
41x.Wet bevordering eigenwoningbezit91d f 95 900€ 43 517,52
41y.Wet bevordering eigenwoningbezit111b3ef 3 500€ 1 588,23
41z.Wet bevordering eigenwoningbezit111b4ef 2 200€ 998,32
41aa.Wet bevordering eigenwoningbezit262  f 100 000€ 50 000
41bb.Wet bevordering eigenwoningbezit28 c f 3 500€ 1588,23
41cc.Wet bevordering eigenwoningbezit28 d f 2 200€ 998,32
41dd.Wet bevordering eigenwoningbezit291  f 224€ 101,65
41ee.Wet bevordering eigenwoningbezit306  guldenseuro's
41ff.Wet bevordering eigenwoningbezit311  f 336€ 152,47
41gg.Wet bevordering eigenwoningbezit405Pm f 100 000€ 50 000
41hh.Wet bevordering eigenwoningbezit405Pmt f 100 000€ 50 000
41ii.Wet bevordering eigenwoningbezit504  f 500€ 225
41jj.Wet bevordering eigenwoningbezit63a f f 77 571€ 35 200
41kk.Wet bevordering eigenwoningbezit63a f f 59 700€ 27 090,68
42.Wet bodembescherming791a1ef 100 000€ 45 378,02
43.Wet bodembescherming791a2ef 5€ 2,27
44.Wet machtiging tot deelneming in aandelenkapitaal Centrale Organisatie voor Radioactief Afval12  f 800 000€ 363 024,17
45.Wet milieubeheer15.262a f 500€ 225

Artikel 2

De Huursubsidiewet wordt voorts gewijzigd als volgt:

1. Artikel 21, derde lid, vervalt.

2. In artikel 27 vervalt het zesde lid, onder vernummering van het zevende en het achtste lid tot het zesde en het zevende lid.

Artikel 3

Voor het subsidietijdvak dat loopt tot en met 30 juni 2002 wordt de huursubsidie berekend in guldens, met toepassing van de Huursubsidiewet zoals die luidde op 31 december 2001. Het eindbedrag wordt omgerekend in euro's.

Artikel 4

In artikel 2 van de Huurwet vervalt het tweede lid, onder vernummering van het derde lid tot het tweede lid.

Artikel 5

Indien het bij koninklijke boodschap van 23 mei 2001 ingediende voorstel van wet tot wijziging van de Huursubsidiewet (introductie van het beperkt Huursubsidiebericht voor bepaalde huurders) (Kamerstukken II 2000–2001, 27 752), nadat het tot wet is verheven, in werking treedt:

a. vervallen in artikel 1 van hoofdstuk II van dit wetsvoorstel de onderdelen 51 tot en met 53 en worden de volgende onderdelen ingevoegd:

ABCDEFGH
23aHuursubsidiewet173a f 4€ 1,82
23bHuursubsidiewet173b f 8€ 3,632
28a.Huursubsidiewet183a f 4€ 1,82
28b.Huursubsidiewet183b f 5€ 2,27
28c.Huursubsidiewet183c f 8€ 3,63
28d.Huursubsidiewet183d f 10€ 4,54

b. worden in artikel III, eerste lid van het in de aanhef genoemde wetsvoorstel de bedragen «f 24» en «f48» vervangen door onderscheidenlijk «€ 10,89» en «€ 21,78».

HOOFDSTUK 12 OVERGANGS- EN SLOTBEPALINGEN

Artikel 1

Indien het bedrag van een door een bestuursorgaan op te leggen geldboete, dan wel van een tuchtrechtelijke geldboete, ingevolge deze wet of een ander wettelijk voorschrift in verband met de vervanging van de gulden door de euro wordt gewijzigd, is artikel 1, tweede lid, van het Wetboek van Strafrecht van overeenkomstige toepassing.

Artikel 2

Deze wet en andere wettelijke voorschriften in verband met de vervanging van de gulden door de euro brengen geen wijziging in de bevoegdheid van de rechter om kennis te nemen van een zaak die voor het tijdstip van inwerkingtreding van deze wet aanhangig is gemaakt.

Artikel 3

Indien voor 1 januari 2002 beroep bij de administratieve rechter is ingesteld, blijft het recht zoals dat voor dit tijdstip gold, van toepassing ten aanzien van het verschuldigde griffierecht of de te stellen zekerheid.

Artikel 3a

1. Bij de omzetting in euro van door het Rijk, een provincie, een gemeente of een waterschap bij wettelijk voorschrift vastgestelde geldbedragen, wordt het bedrag in euro zoveel mogelijk vastgesteld op het overeenkomstig verordening (EG) nr. 1103/97 van de Raad van de Europese Unie van 19 juni 1997 (PbEG L 162) berekende equivalent van het bedrag in guldens.

2. Indien verdere afronding noodzakelijk is, wordt het bedrag in euro zoveel mogelijk zodanig vastgesteld, dat de burger van de afronding geen nadeel ondervindt.

3. In afwijking van het eerste en het tweede lid kan in bijzondere gevallen en gemotiveerd bij wettelijk voorschrift een ander bedrag in euro worden vastgesteld.

4. Dit artikel is van overeenkomstige toepassing op de omzetting in euro van geldbedragen die bij wettelijk voorschrift zijn vastgesteld door een gemeenschappelijk orgaan of een bestuursorgaan van een openbaar lichaam dat met toepassing van de Wet gemeenschappelijke regelingen is ingesteld.

Artikel 4

1. Deze wet treedt in werking met ingang van 1 januari 2002

2. Indien het bij koninklijke boodschap van 2 maart 2000 ingediende voorstel van wet, houdende tijdelijke regels inzake het raadgevend correctief referendum (Tijdelijke referendumwet) (Kamerstukken II, 2000–20 001, 27 034) tot wet is verheven en deze wet is bekrachtigd op of na de datum waarop de Tijdelijke referendumwet in werking is getreden, treedt deze wet onder toepassing van artikel 16 van de Tijdelijke referendumwet in werking met ingang van 1 januari 2002.

Artikel 5

Deze wet wordt aangehaald als: Aanpassingswet euro.

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

Gegeven

De Minister van Financiën,

De Minister van Justitie,