27 258
Wijziging van het Wetboek van Strafrecht en het Wetboek van Strafvordering met het oog op het herstel van vormfouten bij vorderingen tot verlenging van de terbeschikkingstelling of van de maatregel van plaatsing in een inrichting voor jeugdigen

nr. 255a
VERSLAG VAN DE VASTE COMMISSIE VOOR JUSTITIE1

Vastgesteld 29 mei 2001

Het voorbereidend onderzoek van dit wetsvoorstel heeft de commissie aanleiding gegeven tot het maken van de onderstaande opmerkingen en het stellen van de navolgende vragen.

De leden van de fracties van de SGP en de ChristenUnie hadden met belangstelling en wat de strekking ervan betreft met instemming van dit wetsvoorstel kennis genomen. Zij hadden evenwel behoefte aan enige verduidelijking. Zij stelden daartoe met betrekking tot het voorgestelde artikel 509oa W.v.Sv. de volgende vraag: Maakt het tweede lid van dit artikel het mogelijk dat een terbeschikking gestelde van wie de termijn van terbeschikkingstelling door tijdsverloop reeds is geëindigd en reeds in vrijheid is gesteld, wordt geconfronteerd met een vordering tot voorlopige voortzetting (?) van de terbeschikkingstelling? Zo ja, hoe verhoudt deze mogelijkheid zich dan tot de eis van het eerste lid dat een vordering tot verlenging in elk geval vóór het einde van de terbeschikkingstelling moet zijn ingediend?

Indien de vordering(en) van het eerste en/of tweede lid na het eindigen van de terbeschikkingstelling kan (kunnen) worden ingediend, hoe wordt dan oneigenlijk gebruik van deze bevoegdheid voorkomen?

Vertrouwende, dat deze vragen tijdig zullen worden beantwoord, acht de commissie de openbare beraadslaging over het onderhavige wetsvoorstel voldoende voorbereid.

De voorzitter van de commissie,

Timmerman-Buck

De wnd. griffier van de commissie,

Baljé


XNoot
1

Samenstelling: Holdijk (SGP), Rensema (VVD), Jurgens (PvdA), Le Poole (PvdA), Ruers (SP), Rosenthal (VVD) (plv. voorzitter), Dölle (CDA), Kohnstamm (D66), Kneppers-Heijnert (VVD), Timmerman-Buck (CDA) (voorzitter), De Wolff (GL) en V.d. Beeten (CDA).

Naar boven