Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummerDatum vergadering
Eerste Kamer der Staten-Generaal2000-200127093 nr. 76a

27 093
Wijziging van de Wet overheidspersoneel onder de werknemersverzekeringen in verband met de wijze van financiering van de uitkeringen op grond van de Ziektewet en de Werkloosheidswet voor overheidswerknemers alsmede enkele andere wijzigingen (Aanpassingswet OOW)

nr. 76a
VERSLAG VAN DE VASTE COMMISSIE VOOR BINNENLANDSE ZAKEN EN DE HOGE COLLEGES VAN STAAT1

Vastgesteld 4 december 2000

Het voorbereidend onderzoek gaf de commissie aanleiding tot het maken van de volgende opmerkingen en het stellen van de volgende vragen.

De leden van de commissie hadden geconstateerd dat het wetsvoorstel een majeure wijziging inhoudt met betrekking tot de ziekte- en werkloosheidsverzekering van overheidspersoneel. Zij gingen er derhalve vanuit dat het Toetsingskader overgangsrecht sociale zekerheid (Kamerstukken I, 25 900, vergaderjaar 1999–2000, nr. 87) van toepassing is op de onderhavige materie, ondanks het feit dat de toegezegde codificering in de Aanwijzingen voor de regelgeving nog niet is geëffectueerd. Zij verwezen in dit verband naar de motie Jaarsma, Kamerstukken I, Vergaderjaar 1999–2000, nr. 87c. Deze leden vroegen om een uiteenzetting over de voorgenomen gefaseerde toepassing van het nieuwe regiem op oude gevallen aan de hand van dit Toetsingskader.

Vertrouwende, dat deze vragen tijdig zullen worden beantwoord, acht de commissie de openbare beraadslaging over de onderhavige wetsvoorstellen voldoende voorbereid.

De voorzitter van de commissie,

Witteveen

De griffier van de commissie,

Hordijk


XNoot
1

Samenstelling: Holdijk (SGP), Rensema (VVD), Bierman (OSF), Van Heukelum (VVD), Luijten (VVD)(plv.voorzitter), Ruers (SP), Terlouw (D66), Pastoor (CDA), Bemelmans-Videc (CDA), Dölle (CDA), Tan (PvdA), Platvoet (GL), Witteveen (PvdA) (voorzitter).