Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Eerste Kamer der Staten-Generaal1999-200026905 nr. 197

26 905
Wijziging van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek in verband met onder meer de wijziging van de termijn van vaststelling van het hoger onderwijs- en onderzoeksplan

nr. 197
GEWIJZIGD VOORSTEL VAN WET

22 maart 2000

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is om de tweejaarlijkse termijn van het hoger onderwijs- en onderzoekplan te verlengen tot ten hoogste vier jaren en daartoe de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek te wijzigen;

Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

ARTIKEL I

De Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek wordt gewijzigd als volgt:

A

Artikel 2.3, derde lid, wordt als volgt gewijzigd:

1. Aan het slot van onderdeel a wordt toegevoegd: alsmede.

2. Onderdeel b vervalt.

3. Onderdeel c wordt verletterd tot onderdeel b.

B

Artikel 2.4 wordt als volgt gewijzigd:

1. Het eerste lid komt te luiden:

1. Het hoger onderwijs- en onderzoekplan wordt vastgesteld uiterlijk vier jaar na het tijdstip van vaststelling van het vorige hoger onderwijs- en onderzoekplan.

2. Het tweede lid komt te luiden:

2. Onze Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen biedt uiterlijk zes maanden voorafgaand aan het moment waarop het hoger onderwijs- en onderzoekplan uiterlijk moet zijn vastgesteld, een ontwerp van dat plan aan de beide Kamers der Staten-Generaal aan.

C

In artikel 4.5, vijfde lid, vervalt de zinsnede « , behoudens het bepaalde in artikel 10.22, eerste lid, en artikel 12.14, derde lid,».

D

Artikel 7.4, zesde lid, wordt als volgt gewijzigd:

1. In onderdeel a wordt na «scheikundige technologie,» ingevoegd: technische bedrijfskunde, technische bestuurskunde, en wordt na «technische informatica,» ingevoegd: techniek en maatschappij,.

2. Onderdeel b wordt vervangen door:

b. biologie, farmaceutische wetenschappen, informatica, natuur- en sterrenkunde, scheikunde, scheikundige technologie, technische natuurkunde, technische wiskunde, en wiskunde en statistiek aan de openbare universiteit te Groningen,.

3. Onderdeel c wordt vervangen door:

c. biologie, biotechnologie, bodem, water en atmosfeer, bos- en natuurbeheer, dierwetenschappen, landinrichting, levensmiddelentechnologie, milieukunde, moleculaire wetenschappen, plant- en gewaswetenschappen, en technologie en milieumanagement aan de openbare universiteit te Wageningen,.

4. De onderdelen d tot en met i worden vervangen door:

d. biologie, farmaceutische wetenschappen, informatica, natuur- en sterrenkunde, scheikunde, en wiskunde en statistiek aan de openbare universiteit te Leiden,

e. aardwetenschappen, biologie, biomedische wetenschappen, informatica, kunstmatige intelligentie, natuur- en sterrenkunde, scheikunde, en wiskunde en statistiek aan de openbare universiteit te Amsterdam,

f. aardwetenschappen, biologie, biomedische wetenschappen, informatica, natuur- en sterrenkunde, scheikunde, en wiskunde en statistiek aan de openbare universiteit te Utrecht,

g. aardwetenschappen, bedrijfswiskunde en informatica, biologie, biomedische wetenschappen, farmaceutische wetenschappen, informatica, kunstmatige intelligentie, milieu-natuurwetenschappen, natuur- en sterrenkunde , scheikunde, en wiskunde en statistiek aan de bijzondere universiteit te Amsterdam,

h. algemene natuurwetenschappen, biologie, informatica, milieu-natuurwetenschappen, natuur- en sterrenkunde, scheikunde, en wiskunde en statistiek aan de bijzonder universiteit te Nijmegen, en

i. technische informatica aan de Open Universiteit.

E

Artikel 7.56 wordt als volgt gewijzigd:

1. In het eerste lid, onderdeel b, wordt de tweede volzin vervangen door: Bij de verdeling wordt het door alle betrokken instellingen gezamenlijk gedane voorstel gevolgd. Dit voorstel wordt gedaan binnen twee maanden nadat Onze minister aan de desbetreffende instellingen en aan de beide Kamers der Staten-Generaal heeft bekendgemaakt dat hij het voornemen heeft een ministeriële regeling vast te stellen.

2. Het derde lid komt te luiden:

3. Een ministeriële regeling als bedoeld in het eerste lid wordt uiterlijk vastgesteld op 1 mei van het jaar voorafgaand aan het studiejaar waarin deze regeling voor het eerst van toepassing is.

ARTIKEL II

1. Deze wet treedt, met uitzondering van artikel I, onderdeel D, in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin zij is geplaatst.

2. Artikel I, onderdeel D, treedt in werking met ingang van 1 september 2000.

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

Gegeven

De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen,

De Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij,