Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummerDatum vergadering
Eerste Kamer der Staten-Generaal1999-200026524 nr. 26a

26 524
Uitvoering van de Richtlijn 96/71/EG van het Europees parlement en van de Raad van de Europese Unie van 16 december 1996 betreffende de terbeschikkingstelling van werknemers met het oog op het verrichten van diensten (PbEG 1997, L 18) (Wet arbeidsvoorwaarden grensoverschrijdende arbeid)

nr. 26a
VOORLOPIG VERSLAG VAN DE VASTE COMMISSIE VOOR SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID1

Vastgesteld 9 november 1999

Het voorbereidend onderzoek van dit wetsvoorstel heeft de commissie aanleiding gegeven tot het maken van onderstaande opmerkingen en het stellen van de navolgende vragen.

De vaste commissie deelde mee graag een reactie van de ministers te zullen ontvangen op de door de FNV op 21 oktober 1999 aan haar toegezonden brief, die de bewindslieden separaat in afschrift is toegezonden.2

Een meer uitgebreide reactie ontvangt de commissie in het bijzonder op twee onderdelen uit die brief. In de eerste plaats betreft het de door de FNV gemaakte opmerkingen over de beperking van het werklandbeginsel, voorzover het gaat om algemeen verbindend verklaarde cao-bepalingen, tot arbeid in de bouwsector.

Is de in de Tweede Kamer bij motie gevraagde adviesaanvraag over de uitbreiding van het werklandbeginsel al aan de SER uitgegaan?

Het tweede onderdeel van de FNV-brief, waarop de commissie gaarne een reactie van de bewindslieden ontvangt, heeft betrekking op de reikwijdte van artikel 1 en het toepassingsgebied van de richtlijn, waarvan dit wetsvoorstel de uitvoering beoogt te zijn.

De voorzitter van de commissie,

Kneppers-Heijnert

De griffier van de commissie,

Nieuwenhuizen


XNoot
1

Samenstelling: Ginjaar (VVD), Jaarsma (PvdA), Veling (RPF/GPV), Van Leeuwen (CDA), Van den Berg (SGP), Hofstede (CDA), Bierman (OSF), Hessing (D66), Ruers (SP), Wolfson (plv. voorzitter), De Jong (CDA), Swenker (VVD), Kneppers-Heijnert (VVD) (voorzitter), De Wolff (GL).

XNoot
2

Ter inzage gelegd op het Centraal Informatiepunt onder griffienr. 124 632.