Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummerDatum brief
Eerste Kamer der Staten-Generaal1998-199926020 nr. 104f

26 020
Aanpassing van de Wet op de loonbelasting 1964, de Wet op de inkomstenbelasting 1964, de Coördinatiewet Sociale Verzekering en in samenhang daarmee enige andere wetten naar aanleiding van de voorstellen van de werkgroep Fiscale behandeling pensioenen (Wet fiscale behandeling van pensioenen)

nr. 104f
BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID

Aan de Voorzitter van de Eerste Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 1 juli 1999

In aansluiting op de behandeling door uw Kamer op 27 april jl. van het wetsvoorstel Fiscale behandeling van pensioenen treft u bijgaand1 ter informatie een afschrift aan van een wijziging van de Afkoopregeling.

Tijdens de behandeling van het wetsvoorstel heb ik erop gewezen dat nog een studie zou plaatsvinden over de vraag of bij beschikbare premieregelingen bij overschrijding van de zgn. 100% grens de uitkering van het meerdere zal worden belemmerd door het afkoopverbod in de Pensioen- en spaarfondsenwet. Uit die studie is gebleken dat van een dergelijke belemmering inderdaad sprake is. Met de betrokken regeling, die terugwerkt tot de dag waarop de Wet fiscale behandeling van pensioenen inwerking is getreden, wordt dit ondervangen.

Ik vertrouw erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

De Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

J. F. Hoogervorst


XNoot
1

Is ter inzage gelegd op het Centraal Informatiepunt onder griffienr. 122 240.2.