Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummerDatum vergadering
Eerste Kamer der Staten-Generaal1996-199724868 nr. 105a

24 868
Wijziging van de Algemene wet inzake rijksbelastingen en van enkele andere fiscale wetten in verband met de openstelling van bezwaar en beroep tegen een aantal fiscale beschikkingen

nr. 105a
VERSLAG VAN DE VASTE COMMISSIE VOOR FINANCIËN1

Vastgesteld 12 december 1996

Het voorbereidend onderzoek gaf de leden van de commissie aanleiding tot het stellen van een aantal vragen over het overgangsrecht, welke zij ontleenden aan de brief van Coopers & Lybrandt2.

Artikel VI bepaalt dat deze wet in werking treedt op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip. Daarmee is niet duidelijk in welke zaken de verruimde mogelijkheden tot het indienen van een bezwaarschrift zullen gelden. Blijft het nieuwe recht beperkt tot bezwaarschriften die worden gericht tegen besluiten die na inwerkingtreding van de wet zijn genomen, of geldt deze nieuwe wet ook voor bezwaarschriften die na haar inwerkingtreding worden ingediend, maar gericht zijn tegen voor die tijd genomen beslissingen? Er zouden dan besluiten zijn waartegen gedurende minder dan zes weken (in het ergste geval slechts gedurende een dag) een rechtsgeldig bezwaarschrift kan worden ingediend. De eerste mogelijkheid ligt daarom volgens deze leden het meest voor de hand omdat zij aansluit bij het overgangsrecht bij de invoering van de tweede tranche van de AWB. In de nota naar aanleiding van het verslag (Kamerstukken Tweede Kamer, 24 868, nr. 6) geeft de regering ook aan dat het overgangsrecht aldus zal werken. De vraag is echter of de delegatie van artikel VI van het voorstel zover gaat dat een dergelijke overgangsregeling in het koninklijk besluit over de invoeringsdatum kan worden opgenomen. Hiervoor zal naar de mening van de leden van de commissie dus een regeling bij wet in formele zin moeten komen.

De voorzitter van de commissie,

Boorsma

De griffier van de commissie,

Hordijk


XNoot
1

Samenstelling: Boorsma (CDA), voorzitter, De Boer (GL), Van Dijk (CDA), Stevens (CDA), Schuyer (D66), Hilarides (VVD), Rensema (VVD), Van den Berg (SGP), Wöltgens (PvdA), Ter Veld (PvdA), De Haze Winkelman (VVD).

XNoot
2

Deze brief is ter kennis gebracht van de regering en op het Centraal informatiepunt ter inzage gelegd onder nr. 118462.1.