Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummerDatum vergadering
Eerste Kamer der Staten-Generaal1995-199624496 nr. 257a

24 496
Wijziging van de Wegenverkeerswet 1994 en van een aantal andere wetten

nr. 257a
VOORLOPIG VERSLAG VAN DE VASTE COMMISSIE VOOR VERKEER EN WATERSTAAT1

Vastgesteld 14 mei 1996

Het voorbereidend onderzoek gaf aanleiding tot het formuleren van de volgende opmerkingen en vragen.

De leden van de fractie van de PvdA, mede namens de fractie van het CDA, vroegen hoe het stond met de vorderingen om, in het kader van de fraudebestrijding, het Verificatie Informatie Systeem (VIS) te vervolmaken. Uit het wetgevingsoverleg met de Tweede Kamer op 25 april jl. hadden deze leden begrepen dat de ministers van Verkeer en Waterstaat en van Justitie een inspanningsverplichting op zich hadden genomen om binnen twee maanden de gerezen problemen op te lossen. Deze leden vroegen zich af of de regering inmiddels zou kunnen melden dat ook daadwerkelijk resultaat is geboekt.

Voorts zou de commissie gaarne een antwoord van de regering ontvangen op de vragen en opmerkingen van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten in haar brief van 9 mei 1996, alsmede op die van Forum in zijn brief van 14 mei 1996.2

De voorzitter van de commissie,

Baarda

De griffier van de commissie,

Nieuwenhuizen


XNoot
1

Samenstelling: Talsma (VVD), Baarda (CDA), (voorzitter), Zijlstra (PvdA), Eversdijk (CDA), Hilarides (VVD), Vrisekoop (D66), Pitstra (GroenLinks), Rongen (CDA), Batenburg (AOV), Lodewijks (VVD), Van den Berg (SGP), Hendriks, Bierman, De Wit (SP), Linthorst (PvdA).

XNoot
2

Beide brieven zijn de regering separaat toegezonden en voorts ter inzage gelegd op het Centraal Informatiepunt onder griffienr. 117666, resp. 117681.