Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2015-201618106 nr. 233

18 106 Voortgang rivierdijkversterkingen

Nr. 233 BRIEF VAN DE MINISTER VAN INFRASTRUCTUUR EN MILIEU

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 1 april 2016

In het kader van de Regeling Grote Projecten bied ik u hierbij, mede namens de Staatssecretaris van Economische Zaken, de 29e Voortgangsrapportage Zandmaas en Grensmaas aan1. De rapportage bestrijkt de periode van 1 juli 2015 tot en met 31 december 2015. Samen met de voortgangsrapportages van HWBP-2 en Ruimte voor de Rivier geeft dit inzicht in de goede voortgang die we maken met hoogwaterveiligheidsmaatregelen in het hele land.

Behaalde resultaten Zandmaas

Ik ben verheugd u te kunnen meedelen dat de hoogwaterveiligheidsdoelstelling Zandmaas op een haar na is gerealiseerd. Met de realisatie van de laatste zes maatregelen zijn alle zeventien maatregelen van het deelprogramma Zandmaas gereed. Zo is er het afgelopen half jaar extra ruimte voor de Maas gekomen door drie nieuwe hoogwatergeulen (Lomm, Well Aijen Zuid en een deel van Well Aijen Noord) en de rivierverruiming door zomerbedverdieping (bij Sambeek). Daarnaast is een overloopgebied gecreëerd (Lateraalkanaal West) waar water kan worden vastgehouden. Negatieve effecten zijn verminderd door de peilopzet bij Sambeek.

Ik verwacht een kleine restopgave bij Well Aijen, waarover ik u in de vorige rapportage berichtte, de komende maanden te realiseren. Daarmee komt er een einde aan het werk van het deelprogramma Zandmaas waar de Raad van State in 2003 groen licht voor heeft gegeven. Zoals u in de rapportage kunt teruglezen is het werk binnen de scope, budget en vrijwel binnen de tijd uitgevoerd. Voor zo’n groot project ben ik daar trots op. Met vertrouwen zie ik uit naar de afronding van het andere deelprogramma de Grensmaas en de prioritaire kaden, om het stroomgebied van de Maas een stuk veiliger te maken.

Natuur

Voor het realiseren van de natuurdoelstelling Zandmaas zijn inmiddels 396 hectaren beschikbaar. In combinatie met en aansluitend op de noordgeul bij Well-Aijen wordt het Maaspark Well uitgevoerd. Daarmee zijn extra natuurgronden beschikbaar en wordt de natuuropgave van 427 hectaren gehaald. Deze gronden liggen wel buiten het oorspronkelijke plangebied van de Zandmaas.

Om toch zoveel mogelijk aaneengesloten natuurgebied te realiseren binnen het oorspronkelijke plangebied zal ik bezien of nog een aantal hectares kunnen worden gerealiseerd door middel van onteigening.

Prioritaire kademaatregelen

In de verslagperiode zijn vier prioritaire kademaatregelen in Zuid- en Midden-Limburg gereedgekomen bij Geulle aan de Maas, Aasterberg, Brachterbeek en Merum. In Noord-Limburg zijn de projectbesluiten voor de kademaatregelen in Afferden en Bergen genomen, zodat de uitvoering hiervan kan starten.

De einddatum van 2020 wordt gehaald.

Grensmaas

Na Borgharen is nu ook de locatie «Aan de Maas» gereed. Dit is de tweede locatie van Grensmaas waar de bijdrage aan de waterveiligheid gerealiseerd wordt.

Vanwege het raakvlak met de locatie Itteren is het voornemen de uitvoering van passeervak zuid van het Julianakanaal aan de opdracht voor het Consortium Grensmaas toe te voegen.

De Zandmaas en Grensmaas boeken goede voortgang. Per 31 december 2015 zijn 34 van de 55 projecten gereed en de overige 21 maatregelen zijn in uitvoering. De prognose eindstand van Zandmaas is € 2,7 miljoen gedaald tot € 388,4 miljoen en ligt op peildatum 31 december 2015 € 18,8 miljoen onder het beschikbaar budget. De prognose eindstand van Grensmaas is in de rapportageperiode € 0,9 miljoen gedaald tot € 138,8 miljoen maar ligt ook hier ruim onder het beschikbaar budget (€ 11,7 miljoen).

De Minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus


X Noot
1

Raadpleegbaar via www.tweedekamer.nl.