Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2015-201618106 nr. 232

18 106 Voortgang rivierdijkversterkingen

Nr. 232 BRIEF VAN DE MINISTER VAN INFRASTRUCTUUR EN MILIEU

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 1 oktober 2015

In het kader van de Regeling Grote Projecten bied ik u hierbij, mede namens de Staatssecretaris van Economische Zaken, de 28e Voortgangsrapportage Zandmaas en Grensmaas aan1. De rapportage bestrijkt de periode van 1 januari 2015 tot en met 30 juni 2015.

Behaalde resultaten

Het afgelopen half jaar zijn zowel binnen het programma Grensmaas als binnen het programma Zandmaas mooie resultaten behaald. Op 5 juni is het nieuwe natuurgebied Borgharen officieel en feestelijk geopend door de Gouverneur van de provincie Limburg. Dit is de eerste locatie van de Grensmaas waar de bijdrage aan de waterveiligheid bereikt wordt. Binnen het programma Zandmaas is het retentiebekken Lateraalkanaal West (zuidelijk deel) gerealiseerd. Bovendien is op 15 juli de tweede peilopzet in het stuwpand Sambeek succesvol verlopen.

Zandmaas

De Zandmaasprojecten vorderen goed en naderen hun afronding. Dat is voor de Zandmaas belangrijk, omdat dit jaar de projecten moeten zorgen dat de hoogwaterveiligheidsdoelstelling is gerealiseerd: een eerste belangrijke mijlpaal van dit deelprogramma. De ontgravingswerkzaamheden van vermarktbaar materiaal in het stuwpand Sambeek verlopen inmiddels weer voorspoedig. Hoewel al het mogelijke wordt gedaan om de afgesproken hectares grond te verwerven voor de natuurdoelstelling heeft dat deze verslagperiode niet geleid tot grondaankopen. De haalbaarheid van de natuurdoelstelling in 2015 staat daarmee onder druk. Zoals ik u heb laten weten ben ik voor de resterende grondaankopen afhankelijk van de effectiviteit van beheersmaatregelen zoals het mogelijk toch vestigen van onteigeningstitels en verwerving van alternatieve gronden.

In Well Aijen is de aanleg van de Zuidgeul gestart, die in het najaar van 2015 gereed zal zijn. Samen met de Noordgeul wordt hier vóór 31 december 2015 8 cm waterstandsdaling gerealiseerd in plaats van de in 2013 verwachte en aan u gemelde 7 cm. Inmiddels is geconstateerd dat beide geulen samen 11 cm waterstandsdaling moeten realiseren. Mijn inzet is om nog dit jaar zoveel mogelijk van de restopgave te realiseren. Op dit moment worden de mogelijkheden daartoe in beeld gebracht.

De waterveiligheid komt hiermee overigens niet in gevaar. Het aantal benodigde centimeters waterstandsdaling is namelijk berekend op de situatie dat de kades op hoogte zijn gebracht (2020).

De uitvoering en voorbereiding van sommige dijkringen van het project prioritaire kademaatregelen ondervindt vertraging, maar de einddatum van 2020 wordt nog steeds gehaald. Ook financieel ligt de Zandmaas goed op koers. De prognose eindstand van Zandmaas is € 0,9 miljoen gedaald tot € 391,1 miljoen en ligt op peildatum 30 juni 2015 € 15,6 miljoen onder het beschikbaar budget.

Grensmaas

Nu de Grensmaaslocaties in het zuiden meer en meer gereed zijn (ook Aan de Maas is bijna gereed), verplaatsen de werkzaamheden zich noordwaarts. In Schipperskerk is een informatiecentrum ingericht, waarvandaan voorlichting wordt gegeven over de werkzaamheden. De bewoners in het noorden worden nu geïnformeerd over de werkzaamheden die in hun omgeving plaats gaan vinden. Begin september is de zevende monitoringrapportage over de marktontwikkelingen (periode eerste halfjaar van 2015) binnen het Grensmaasproject opgeleverd. In lijn met de voorgaande monitoringrapportages wordt daarin gemeld dat – hoewel de afzetvolumes achterblijven – vooralsnog geen beroep op de leenfaciliteit wordt verwacht. In de rapportage is aangegeven dat – indien de afzetvolumes langdurig achterblijven bij de verwachtingen – een beroep op de leenfaciliteit op termijn niet is uit te sluiten. De prognose eindstand van Grensmaas is in de rapportageperiode € 0,4 miljoen gestegen tot € 139,7 miljoen maar ligt ook hier ruim onder het beschikbaar budget (€ 10,4 miljoen).

De Zandmaas en Grensmaas boeken goede voortgang. Per 30 juni 2015 zijn 32 van de 55 maatregelen in realisatie en de overige 23 projecten zijn gereed. Ook andere programma’s zoals Ruimte voor de Rivier, Stroomlijn en het huidige Hoogwaterbeschermingsprogramma dragen bij aan een verbeterde waterveiligheid. Met deze gezamenlijke inspanning wordt Nederland steeds veiliger.

De Minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus


X Noot
1

Raadpleegbaar via www.tweedekamer.nl