Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2014-201518106 nr. 227

18 106 Voortgang rivierdijkversterkingen

Nr. 227 BRIEF VAN DE MINISTER VAN INFRASTRUCTUUR EN MILIEU

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 7 oktober 2014

In het kader van de Regeling Grote Projecten bied ik u hierbij, mede namens de Staatssecretaris van Economische Zaken, de 26e Voortgangsrapportage Zandmaas en Grensmaas aan1. De rapportage bestrijkt de periode van 1 januari 2014 tot en met 30 juni 2014.

Met genoegen constateer ik dat er hard op en rond de Maas wordt gewerkt om burgers beter te beschermen tegen overstromingen en de natuur verder te ontwikkelen. Volgens de huidige inzichten worden de doelstellingen van Zandmaas (hoogwaterveiligheid en natuurontwikkeling in 2015), Grensmaas (hoogwaterveiligheid in 2017, natuurontwikkeling in 2018) en de prioritaire kademaatregelen (2020) volgens planning behaald.

Zo zijn in de eerste helft van dit jaar de dijkverbeteringswerkzaamheden voor cluster D in Maastricht als onderdeel van het project prioritaire kademaatregelen afgerond en opgeleverd. Voor cluster E is een projectbesluit genomen waardoor spoedig wordt gestart met een nieuw stuk hoogwaterbescherming.

De samenwerking met de Limburgse waterschappen verloopt hierbij naar tevredenheid.

Binnen het deelprogramma Zandmaas is het contract voor de aanleg van de Zuidgeul bij Well Aijen gegund. Door uitvoering van zowel de Noordgeul (zelfrealisatiecontract) als de Zuidgeul wordt de hoogwaterbescherming in dit gebied ultimo 2015 bereikt. De overige projecten van Zandmaas liggen op koers of in een enkel geval zelfs voor op de planning.

De samenwerking met Vlaanderen bij de uitvoering van de aanvullende Boertienlocaties (Boertien+) verloopt uitstekend. Door de gezamenlijke inspanningen aan Vlaamse zijde van de Maas wordt een nog hoger beschermingsniveau tegen hoogwater bereikt, waarmee optimaal wordt geanticipeerd op toekomstige hoogwaters door klimaatveranderingen.

Begin september is de vijfde monitoringrapportage over de marktontwikkelingen (periode eerste halfjaar van 2014) binnen het Grensmaasproject opgeleverd. In lijn met de voorgaande monitoringrapportages wordt daarin gemeld dat – hoewel de afzetvolumes achterblijven – vooralsnog geen beroep op de leningfaciliteit wordt verwacht. In de rapportage is aangegeven dat – indien de afzetvolumes langdurig achterblijven bij de verwachtingen – een beroep op de leningfaciliteit op termijn niet is uit te sluiten. Ondanks de tegenvallende afzetmarkt voor grind wordt op diverse locaties rond de Grensmaas hard gewerkt om tijdig de hoogwaterdoelstelling te bereiken.

Financiën

Ook financieel liggen de deelprogramma’s goed op koers. De prognose eindstand van Zandmaas is € 1,7 miljoen gedaald tot € 387,7 miljoen en ligt op peildatum 30 juni 2014 € 19,0 miljoen onder het beschikbaar budget.

De prognose eindstand van Grensmaas is in de rapportageperiode € 0,2 miljoen gestegen tot € 138,5 miljoen maar ligt ook hier onder het beschikbaar budget (€ 11,6 miljoen).

De Minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus


X Noot
1

Raadpleegbaar via www.tweedekamer.nl