18 106 Voortgang rivierdijkversterkingen

Nr. 212 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN INFRASTRUCTUUR EN MILIEU

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 17 april 2012

De «Regeling grote projecten» voorziet onder meer in een rapportage van de departementale Auditdienst van het desbetreffende ministerie bij voortgangsrapportages in de uitvoeringsfase van een groot project. In dat kader doe ik u hierbij het accountantsrapport toekomen van de departementale Auditdiensten van het ministerie van Infrastructuur en Milieu en van het ministerie van Defensie inzake de 21e voortgangsrapportage over de projecten Zandmaas en Grensmaas.1

Overeenkomstig de aanwijzing van de Regeling heeft het rapport betrekking op de kwaliteit en de volledigheid van de financiële en niet-financiële informatie in de voortgangsrapportage aan de Tweede Kamer en op de beheersing en het beheer van het project.

Het rapport geeft mij geen aanleiding tot het geven van commentaar.

De staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, J. J. Atsma


X Noot
1

Ter inzage gelegd bij het Centraal Informatiepunt Tweede Kamer.

Naar boven