18 106 Voortgang rivierdijkversterkingen

Nr. 211 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN INFRASTRUCTUUR EN MILIEU

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 30 maart 2012

In het kader van de Regeling grote projecten bied ik u hierbij, mede namens de staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, de 21e Voortgangsrapportage Zandmaas en Grensmaas aan1. De rapportage bestrijkt de periode van 1 juli 2011 tot en met 31 december 2011.

Grensmaas

Vorig jaar heb ik u op 10 november (Kamerstuk 18 106, nr. 209) via een brief geïnformeerd over de afspraken die ik heb gemaakt met de provincie Limburg en de Waterschappen Roer en Overmaas en Peel en Maasvallei inzake de Maasveiligheid. De gemaakte afspraken om de voortgang van het Grensmaasproject veilig te stellen zijn te beschouwen als een onderdeel hiervan.

In januari van dit jaar hebben alle partijen hun handtekening gezet onder de nadere overeenkomst en de leningovereenkomst waarmee uitvoering aan de afspraken gegeven kan worden. Hiermee is een adequate en afgestemde oplossing gevonden voor de voortzetting van het Grensmaasproject en kan de hoogwaterdoelstelling voor de Grensmaas (te behalen in 2017) overeind blijven. Samen met de provincie Limburg, het ministerie van EL&I en het Consortium Grensmaas -en in overleg met belanghebbenden, zoals omwonenden en Vlaanderen- wordt onverminderd voortvarend gewerkt aan de uitvoering van het Grensmaasproject. Via de volgende voortgangsrapportages blijf ik u informeren over de voortgang in de realisatie.

Natuur

Het overleg over de gevolgen van het gewijzigde natuurbeleid (herijking van de Ecologische Hoofdstructuur (EHS)) voor de verwerving, inrichting en beheer van de in het kader van Maaswerken te realiseren natuur Zandmaas en Grensmaas is nog niet afgerond. Voor uitvoering van de herijkingsopgave van de EHS is overeengekomen dat voor Rijkswateren, maar ook voor de programma’s NURG en Maaswerken, een rijksverantwoordelijkheid blijft gelden. De verantwoordelijkheid betreft de ontwikkelopgave voor natuur in het kader van de hoogwaterveiligheid. Het beschikbare budget om alle eerder overeengekomen ontwikkelopgaven voor natuur te realiseren is echter beperkt.

Later dit jaar wordt u over de invulling van de natuurdoelen binnen Grensmaas en Zandmaas geïnformeerd.

De staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, J. J. Atsma


X Noot
1

Ter inzage gelegd bij het Centraal Informatiepunt Tweede Kamer.

Naar boven