Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummerDatum brief
Tweede Kamer der Staten-Generaal2004-200517741 nr. 49

17 741
Westerschelde Oeververbinding

nr. 49
BRIEF VAN DE MINISTER VAN VERKEER EN WATERSTAAT

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 10 december 2004

Bijgaand doe ik u toekomen de Eindevaluatie Westerscheldetunnel1. Met deze eindevaluatie kan de status van groot project voor de Westerscheldetunnel conform de procedureregeling worden beëindigd.

De Westerscheldetunnel heeft een groot aantal waardevolle leerervaringen opgeleverd. Zo blijkt ook uit de evaluatie. Deze vormen voor een deel een nuttige aanvulling op de Nota Leerervaringen Grote Projecten die ik vorig jaar aan uw Kamer heb aangeboden.

Ik denk dan vooral aan de volgende zaken:

• Een strakke sturing op de post onvoorzien. Systematisch monitoren van de mogelijke risico's waaruit overschrijdingen kunnen voortkomen, geeft een heldere vorm van risicomanagement

• Het strak hanteren van rendement als richtsnoer door de NV leidt tot andere keuzen dan wanneer alleen op basis van het voor het Rijk vigerende kasstelsel zou zijn gehandeld

• Het kiezen voor alleen een malussysteem leidt tot het tegenovergestelde van wat is beoogd, wanneer eenmaal het maximale boetebedrag is overschreden. Een goed getimede bonus-malus biedt beter mogelijkheden tot tijdige oplevering

• Een goede communicatie met de omgeving is van grote betekenis voor het welslagen van een project.

• Een Design en Construct-contract levert niet vanzelf de verwachte kwalitatieve impuls op en leidt niet automatisch tot kostenbesparing; om dat te bereiken is ook nodig:

• juridische deskundigheid ten aanzien van planologie, vergunningen en grondverwerving;

• organisatorische aandacht van de aannemer voor afstemming van ontwerp en uitvoering;

• contractjuridische kennis.

• Procedures kunnen niet versneld worden, maar het inlopen van vertragingen tijdens de daadwerkelijke bouwtijd is wél mogelijk door het tijdig nemen van passende maatregelen. Daaraan zijn wel kosten verbonden.

• Administratieve organisatie: eenvoudiger en toegesneden regels leiden tot een doelmatig resultaat.

• De samenleving wordt steeds «juridischer»; dat geldt ook voor het bouwproject Westerscheldetunnel. Daarom is het noodzakelijk juridische deskundigheid in de organisatie te verankeren.

• Perk de beslechting van geschillen over contracten op basis van redelijkheid en billijkheid in en houd een gang naar de burgerlijke rechter open.

Ik ben voornemens deze ervaringen mede te verankeren in het model dat binnen Verkeer en Waterstaat wordt gebruikt bij de aansturing van (grote) projecten.

De Minister van Verkeer en Waterstaat,

K. M. H. Peijs


XNoot
1

Ter inzage gelegd bij het Centraal Informatiepunt Tweede Kamer.